تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - نشت یابی و آشنایی با گازسنج ها

امروز:

نشت یابی و آشنایی با گازسنج ها

نشت یابی و آشنایی با گازسنج ها

نشت گاز
نشت گاز طبق تعریف عبارتست ازخروج ناخواسته گاز از محل ذخیره آن که بعلل گوناگون و معمولاً بطور ناگهانی روی می دهد و همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید همواره امکان بروز پدیده نشت گاز در تاسیسات ، خطوط لوله، شبکه های گاز رسانی و منازل اعم از مدفون و یا روی کار وجود دارد و خصوصاً اگر در مکانهای سربسته و محصور اتفاق بیفتد می تواند منجر به حوادث ناگوار و خسارات غیر قابل جبران گردد.
ضرورت و لزوم کنترل نشت مبتنی بردو اصل زیر می باشد :
الف -  علیرغم تمام پیشگیریها و پیش بینی هایی که جهت جلوگیری از بروز نشت در سیستم مشخص شده و اعمال می گردد باز هم امکان وقوع آن منتفی نمی باشد و بعبارت دیگر همواره احتمال وقوع نشت وجود دارد.
 ب -  با توجه به آنکه هم بلحاظ ایمنی و هم بدلایل اقتصادی نشت گاز پدیده مطلوبی نمی باشد لذا برای    حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و یا رفع نشتیهای ایجاد شده لازمست بطور جدی و مرتباً سیستم های گازی تحت کنترل قرار گیرند.

علل نشت گاز

نشت گاز بعلل مختلف در لوله های گاز و تاسیسات گازی روی می دهد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف -  خوردگی
دراثر نقص درعایق کاری و یا عدم اجرای حفاظت کاتدیک صحیح سطوح خارجی لوله ها، امکان بروز خوردگی وجود دارد. اگر چه خوردگیها عمدتاً در سطوح خارجی لوله ها اتفاق می افتد ولی امکان بروزخوردگی داخلی چه در لوله ها و چه در ظروف عملیات بعلت وجود ترکیبات خوردنده ای مانند هیدروژن سولفوره و آب نیز وجود دارد.  
     ب -  سایش داخلی (Erosion) :
دراثر وجود ناخالصیهای همراه با گاز پدیده سایش اتفاق می افتد. معمولاً درمحل خم لوله ها و یا در شیرهای کاهش دهنده فشار بعلت افزایش سرعت گاز میزان سایش بیشتر است .
   ج - عوامل خارجی : مانند ضربه های مکانیکی، اعمال تنشهای اضافی و تماس با کابل برق و یا جریانات القایی  
  د -  نقص درساختار متالوژیکی لوله، اتصالات، شیرها و سایر متعلقات
  ه   – نقص در اجرا و نصب شیرها و سایر اتصالات فلنجی و همچنین رزوه ای
  و - نقص درجوش لوله ها و اتصالات جوشی
 طبقه بندی نشت :
 نشتی معمولاً ممکنست به یکی از طرق زیر باشد که در هر صورت می بایست به عنوان یک پدیده خطرناک     باآن مواجه شویم :
 الف - نشت تدریجی و کم از سیستم لوله کشی گاز و یا وسایل گازسوز که در صورت انتشار درفضای بسته به آرامی تجمع یافته و بحد قابل اشتعال می رسد.
این حالت معمولاً در مواردیکه محوطه فاقد تهویه کافی باشد پیش می آید .
ب - نشت ناگهانی با حجم زیاد ازسیستم لوله کشی و یا وسایل گازسوز که در اثر شکستگی و یا بروز نقص مکانیکی و یا دراثر سهل انگاری اتفاق می افتد و درمدت کوتاهی فضای اطراف را پر و آماده انفجار می نماید.
درمورد نشتهای نوع اول وجود دستگاههای گازیاب ثابت که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد می تواند بسیار مفید واقع شود و قبل از آنکه میزان گاز درمحیط به حد خطرناک نزدیک شود با کمک این دستگاهها می توان به وجود نشتی پی برد و آنرا متوقف و یا محوطه را تهویه نمود.
درمورد نشتهای گروه دوم اقدامات ضربتی می بایست بمرحله اجرا درآید و کوچکترین غفلت دراین موارد موجب عواقب و خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.
آشنایی با گازیابها
گازیابها وسایلی هستند که وجود گاز را در غلظتهای کمتر از حد پائین انفجار تشخیص داده و هشدار می دهند . این دستگاهها را در داخل خود دارای یك قطعه کاتالیستی (معمولاً ازجنس پلاتین ) هستند که این خصوصیت را دارد که در غلظتهای زیر حد انفجار می تواند امکان ترکیب گاز و هوا (اکسیژن) را فراهم سازد و نسبت به میزان غلظت گاز ، دمای قطعه کاتالیستی تغییر نموده و نتیجه بصورت تغییر مقاومت دریک مدار الکتریکی و پس از آن تغییر جریان حاصله بصورت علائم بصری (آنالوگ یا دیجیتال ) بر روی صفحه نشانگر و علائم صوتی مشخص می شود.
این دستگاهها از نظر کاربردی به دو گروه زیر تقسیم می گردند:

گازیابهای دستی (قابل حمل )
این نوع گازیابها قابل حمل بوده و توسط افراد در مسیر لوله گاز و یا محلهای مورد نظر حرکت داده می شوند که در صورت برخورد با هرگونه نشتی با توجه به حساسیت دستگاه ، بوسیله علائم هشدار دهنده وجود گاز و میزان آن را اعلام می دارند. کاربرد اینگونه گازسنجها عبارتند از :
الف – کنترل لوله های رو کار از لحاظ وجود نشتهای احتمالی
ب – اندازه گیری و حصول اطمینان از عدم وجود گاز قبل از اقدام به جوشکاری برروی خطوط لوله و یا ظروف عملیاتی و یا هرگونه عملیات گرم دیگری که در داخل تأسیسات گازی صورت می گیرد.
ج – جهت اطمینان از عدم  وجود گاز در مکانهای محصور مثل حوضچه ها، مخازن، موتورخانه و مانند آنها و جلوگیری از ورود به آنها .
گازیابهای ثابت
این نوع گازیابها جهت تشخیص گاز بطور دائمی بکار می روند.
 عمدتاً درمحیطهای صنعتی، سالنها یا کارگاهها نصب می شوند و به دودسته زیر تقسیم می گردند :
الف: گازیابهای منفرد : این نوع گازیابها بصورت مستقل عمل نموده و بیشترین جنبه کاربرد آنها غیر صنعتی و در واحدهای مسکونی، موتورخانه ها، ساختمانها، آبدارخانه ها و غیره می باشد.
معمولاً گازیابهای ثابت برای گاز طبیعی((CH4 در ارتفاع بالا و برای گازهای سنگین تر از هوا و گاز مایع ((LPG در سطوح پائین نصب می گردد.
ب- گازیابهای شبکه ای : این سیستم از یک مرکز کنترل اصلی و تعدادی دستگاههای تشخیص دهنده و حساس به گاز ( SENSORS ) که در نقاط مختلف تاسیسات نصب می گردند تشکیل شده است. معمولاً کاربرد عمده آنها در سالنهای تأسیسات ، انبارها و یا محفظه های توربین ها می باشد. تابلوی اصلی این سیستم که به کلیه دستگاههای حس کننده گاز مرتبط می باشد دراتاق کنترل و یا مرکزآتش نشانی قرارمی گیرد و سنسورها(حس کننده ها ) درنقاط مختلف تأسیسات یا انبار که احتمال نشت گاز درآن محل ها وجود دارد، نصب می گردند. هریک از سنسورها بمحض تشخیص گاز با ارسال سیگنال به اتاق کنترل ، اپراتور را ازمحل و میزان نشتی با خبر می سازند.
گازهایی که مورد سنجش قرار می گیرند :
• اکسیژن
• گازها و بخارات قابل اشتعال
• گازها و بخارات سمی
پیامدهای ناشی از کمبود اکسیژن :
در هـوا 21% اکسیژن وجود دارد و غلظت اکسیژن تأثیر مستقیم بـر تنفس انسان دارد . بدن انسان بطـور طبیعی با هوای شامل21% اکسیـژن مطابقت دارد و غلظت بـالاتر از این حـد تـأثیـر منفی بـر بدن انسان دارد . حدود بالاتر اکسیژن همچنین باعث افـزایش سـرعت احتراق می شود و بـرعکس، فقـدان اکسیژن می تواند کشنده باشد . غشاء مغزی بخشی از مغز انسان است که شدیدترین تأثیر پذیری را ازفقدان اکسیژن دارد .
انسان پیشرفته ترین غشاء مغـزی را در بین موجودات زنده داراست ولی این غشاء هنگامی که از اکسیـژن محـروم گردد , بشدت آسیب پذیر است . نشانه کمبود اکسیژن ابتدا در کاهش عملکرد غشاء مغزی آشکـار می گردد . کمبود اکسیژن ابتدا سلولهای غشاء مغـزی و سپس سلولهای کل مغـز را از بین بـرده که این عمل منجر به مرگ می شود .
کمبود جزئی اکسیژن می تواند به حوادثی نظیر افتادن یا غلتیدن ناشی از نـاتوانی بـدن در احیاء قدرت ماهیچه ای یـا سرگیجه منجر گردد . در برخی از موارد غرق شدن نیز گزارش شده است .
واکنشهای انسان به کمبود اکسیژن :
وجود 18% اکسیژن در محیط :
این پایین ترین حد ایمن بوده که محیط نیاز به تهویه مداوم دارد .
وجود 16% اکسیژن در محیط :
سرعت تنفس و نبض با هم افزایش یافته و سردرد و حالت تهوع بهمراه دارد .  
وجود 12% اکسیژن در محیط :
سرگیجه و حالت تهوع اتفاق افتاده و کاهش توان ماهیچه ای می تواند منجر به سقوط گردد .
وجود 10% اکسیژن در محیط :
شخص دچار رنگ پریدگی شده و هوشیاری خود را از دست می دهد و شروع به استفراغ می نماید .
وجود 8% اکسیژن در محیط :
شخص بیهوش شده و طی 7 الی 8 دقیقه فوت خواهد نمود .

نوشته شده در : 1390/07/28  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Johnny English Strikes Again
1397/07/16 00:37
Hi all, here every one is sharing these kinds of know-how,
thus it's pleasant to read this blog, and I used to pay
a visit this webpage every day.
Claudius
1397/05/5 21:59
Howdy! I could have sworn I've been to this
website before but after looking at many of the articles I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely happy I came across
it and I'll be book-marking it and checking back regularly!
Globalplus
1397/04/14 12:22
Thanks designed for sharing such a gⲟod thinking, post іѕ fastidious, tһats
why i hav reaԀ it fully
stone Janah
1397/04/9 17:04
Greetings! Very helpful advice іn this particulаr post!
It's tthe ⅼittle channges ѡhich wіll mаke thе most significwnt changes.

Thanks f᧐r sharing!
Viagra Kopen Nederland
1397/04/3 13:16
Hi theгe aгe uѕing Wordpress fоr уoսr blog platform?
І'm new to thе blog wⲟrld bbut I'm trying tօ get staгted ɑnd сreate my оwn. Ɗo уⲟu require any html coding knowledge to mаke your own blog?

Ꭺny help woulԀ be greɑtly appreciated!
Remington
1397/03/24 05:08
Hi thіs is ѕomewhat of off topic Ьut Ι waas wantіng t᧐ know if blogs ᥙse WYSIWYG editors оr if
yoᥙ havе to manually code ѡith HTML. Ӏ'm starting a
blog soon but have no coding skills ѕo I ѡanted tօ get advice fгom somеоne with
experience. Any help ԝould be enormously appreciated!
Daniel
1397/02/3 16:55
I visited many sitss however tthe audio fezture for audio sonhs currrent
at tuis website iis actually fabulous.
depforce medicine
1397/02/1 03:58
Hurrah! At last I ggot a bpog from where I know hhow to in fact obtain useful facts regarding
my study and knowledge.
How long does Achilles tendonitis last for?
1396/05/17 05:03
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this excellent blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook
group. Talk soon!
How do you treat a sore Achilles tendon?
1396/05/13 15:39
Unquestionably consider that which you stated. Your favorite
justification appeared to be at the web the easiest thing to understand of.
I say to you, I definitely get irked at the same time as folks consider worries that they plainly don't know about.
You managed to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side effect , other people
could take a signal. Will probably be back to get more.
Thank you
is a foot corn painful
1396/04/19 14:59
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post actually made my day.
You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!
is a foot corn painful
1396/04/19 14:56
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post actually made my day.
You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thank you!
manicure
1396/01/22 04:28
You are so awesome! I do not believe I have read something like this before.
So wonderful to find somebody with some genuine thoughts on this subject.
Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!
manicure
1396/01/18 00:57
Hello just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the screen in Ie.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I
thought I'd post to let you know. The design and style look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Cheers
BHW
1396/01/16 14:56
This site was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me. Kudos!
مونا ضرابی
1394/11/9 19:58
ممنون از مطالب خوب و آموزنده تون.
مربی سازمان اتشنشانی تهران هستم و این مطالب میتونه در آموزش ها خیلی به ما کمک کنه.
ممنون.
1394/06/5 04:53
سلام،مطالب خوب وارزشمندی درمورد اتش نشانی ارایه دادید چه بسا که با خواندن همین مطالب جان افرادی رادر حادثه نجات میدهیم.تشکراز مطالب مفید شما
سجاد خوش گفتار
1394/05/30 11:35
با سلام خیلی ممنون از مطالب اموزنده وخوبتان اگر میشه در مورد اتش سوزی در کارخانه های احیا اسفنجی مطلب بذارین
سیدسعید
1394/03/9 09:41
ممنون از مطالب مفیدتون
زهرا
1393/08/4 22:00
ممنون من زهرا هستم 13 سالمه وعاشق آتش نشانی هستم در مشهد زندگی می کنم و درمورد آتش نشانی مطالب زیادی میخونم
وامیدوارم آتش نشان ها تنی سالم داشته باشند .
سایت خوبی بود امیدوارم منم آش نشان بشم
علی
1393/08/1 22:24
ممنونم داش اینقد مفید بود که باید بازهم سر بزنم
علی
1393/08/1 21:39
ممنونم داش اینقد مفید بود که باید بازهم سر بزنم
1393/05/18 00:45
بسیار عالی
ترساراد
1392/10/21 20:05
ممنون.مطالبتونو برای تحقیقاتم لازم داشتم،برداشتم.با اجازتون:

DARYAEEHA2012.BLOGFA.COM
GHASRE-CLOOB.BOGFA.COM
زهرا
1392/08/13 19:45
مطالبتون مفید وپر محتوا بود .دخترم ازمطالب شما استفاده وتحقیق زیبایی نوشت ممنون از شما
omid
1392/06/13 12:30
salam mataleb khoob va karbordi tooye vebetoon gozashtin.mamnoonim va omidvarim matalebe be rooz va behtarey ham up konid
naeim
1392/04/27 01:14
با سلام خواهشمن است که تز فیلم و کلیپ در مورد آتش نشانان نیز استفاده نمایید
1392/03/6 22:33
باسلام وتشکر از مطالب بسیار خوبتان .درجواب فاطمه جون ، ایشون میتونه برای گذراندن دوره های آتش نشانی واخذ مدرک آتش نشان داوطلب به سرای محله نزدیک منزلشون مراجعه کنه.
سعید حیدرزاده
1392/02/28 11:32
من آرزوم اینه یه روز تو سازمان آتش نشانی استخدام شم.عاشقشممم...سعید حیدرزاده(17ساله)
با تشکر از مطالب مفیدتون
fari
1392/01/31 20:46
آآآمو ایول دمت گرم ، خدا قوت ، همی طو پیش بری می شی خود HSE ایــــــــــــــول
بابت مطالب خوبت یه دنیا ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30