تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - فوم های آتش نشانی

امروز:

فوم های آتش نشانی

نكات عمومی

 اطفاء حریق توسط  فو م اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران كننده مایعات  بود. بكار گیری آب در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگترآب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد. هنگامی كه مقداری مایع قابل اشتعال مانند سوختهای سنگین نفتی می سوزد گرمای فوق العاده ایی تولید می كند. حال اگر در این حالـت مقـداری آب به آن افزوده شـود بسـرعت آب شروع به جـوشیدن می نماید كه منجربه تبخیر وافزایش حجمی سریع آب می شود دراین حالت ممكن است پدیده overflow در سطح مایع در حال اشتعال رخ دهد و موجب گسترش آتش گردد. این پدیده سبب پاشش مایعات قابل اشتعال ازسطح می شود ، قابل ذكر است كه آب بدلیل داشتن دانسیتــــــه بیشتر در قسمت پایین تر از سطح  مایع قابل اشتعال قرار گرفته و سبب لبریز شدن سوخت از درون ظــــرف   می گـردد.
 یكی دیگر از عوامل موثر در اطفاء حریق با فوم بستگی به حبابهای تولید شده ایی دارد كه نتیجه مخلــــوط شدن ( كنسانتره فوم+ آب + هوا ) است. این حبابهای پر شده از هوا بر روی سطح مایع مشتعل شناور شده وبه همین دلیل بین سوخت مشتعل و اكسیژن ایجاد فاصله نموده و موجب خفه شدن شعله می شود كه نهایتـــــاً اطفاء حریق را در پی خواهد داشت .

فومها به دلیل داشتن دانسیته كمتر از سوختها مایع در اطفاء حریقهای مایعات مورد استفاده قرار می گیرنــــد این خاصیت شناور ماندن فومها سبب می شود تا سطح مایع را پوشش دهد وسبب خفه شدن  بخارات مایعات در حـــــــــال سوختن گردد, وهمچنین در صورت ایجاد بخارات سمی توسط مایعات شیمیایی آنها را محبوس كرده و از گسترش وانتشار آنها در هوا جلوگیری بعمل می آورد.

 حلالیت آب با بعضی از مایعات سوختی همچون حلالهای قطبی مشكلات فراوان وحیران كنندهایی را برای آتش نشانان میتواند داشته باشد  این خاصیت موجب می شود هنگامی كه فوم روی سطح مایع شناور میشود آب موجود در فوم باانحلال در داخل حلالهای قطبی ازداخل فوم تولیدی خارج شده و موجب تخریب سریع پوشش فـــوم می شود . سرانجام این اتفاقات موجب شده تا فومهای اطفاء حریقی ساخته شود كه در مقابل سوختهای حلال آب مقاوم باشد كه معروف به (‌ فومهای مقاوم الكلی ) می باشد.توسعه یافتن صنعت ساخت فوم موجب گشت تا فومهایی ساخته شود كه در  مقابل آتشهای نوعA  نیز بكار رود.

                                               خصوصیات اصلی فومهای اطفاء حریق

• Expansion: مجموع فوم تولیدی از محلول فوم زمانی كه از داخل ابزار تولید فوم عبور كرده باشد.
• :Stability توانائی فوم ایجاد شده پایانی در نگهداشتن مایع درون آن و همچنین حفظ تعداد، اندازه، و شكــل حبابهای موجود در فوم و به معنای دیگر توانائی سالم باقیماندن فوم می باشد.
• Fluidity: توانای جریان یافتن و پیشروی فوم بر روی سطح مایعات قابل اشتعال.
• Contamination resistance: توانائی فوم تولید شده در برابر آلودگیهای ناشی از مایعی كه  برای آن به كار برده می شود.
• Sealing and resealing : توانائی فوم در مسدود كردن و جلوگیری از پیشرفت حوادث و همچنین توانائی پوشش آن در مقابل سطوح داغ و بی شكل    ( اشكال نا متعارف ) .
• Knock down and extinction : توانائی فوم تولید شده در كنترل و اطفاء حریق .
• Burn – back resistance : توانائی فوم در بدون تغییر باقی ماندن روی سطح سوخت وقتی كه در مقابل گرما و شعله قرار می گیرد . عملكرد فومهای آتش نشانی می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل زیر باشد:

• نوع وسیله تولید فوم بكار و روش تولید و نگهداری فوم .
• نوع كنستانتره فوم بكار رفته شده .
• نوع آتش و سوخت موجود.
• تاكتیكهای بكار گیری فوم .
• میزان فوم بكار رفته چه اندازه می باشد .
• كیفیت آب بكار رفته در فوم به چه صورت می باشد .
• زمان مجاورت در مقابل شعله چه اندازه می باشد .
تاثیرات وبازده بالای فومهای اطفاء حریق اغلب بعد از بررسی دقیق وكامل فاكتورهای بالا امكان پذیر است .


                                                   تاریخچه پیشرفت فومهای اطفاء حریق

• در سال 1877 فوم شیمیائی برای اولین بار توسط دانشمندان انگلیسی اختراع گردید .
• در سال 1904 اولین موفقیت استفاده از فوم شیمیائی  در اطفاء حریق یك مخزن نفت با قطر یازده متردر كشور روسیه بود. این فوم از مخلوط كردن مقدار زیادی از دو ماده شیمیائی به وجود آمده بود .
• در سال 1914 دانشمندان اتریشی فومی تولید كردند كه از مخلوط پودر در داخل آب وبا سرعت بالا بوجود می آمد .
• درسال 1920 كنستانتره فوم پروتئینی برای اولین بار تولید گردید همراه با طراحی وسیله ای برای تولید وارائه دادن اولین فوم مكانیكی .
• درسال 1930 پیشرفت سریع فومهای شیمیائی با مشخصه الكلی همراه بود .معنی كــلی از مــكش وتنـاسب مـیزان توسعه برای سیستمهای فومهای مـكانیكی همان اندازه ای است كه ما از آنها اطلاع داریم . در همان زمان كار تجربی بر روی انواع تركیبات كنستانتره فوم آغاز گردید .
• در سال 1940 توسعه كنستانتره فومهای پروتئینه %3 كه فضا و وزن كمتری را با توجه به میزان كارائی آن نسبت به كنستانتره های فوم %6 دارند .
• در سال 1950 می توانستند فومهای ، كم، متوسط و پرتوسعه تولید نمایند و همچنین موفق به تولید سنتزهای جداگانه كنسانتره فـوم ونیز اولین تـوسعه كنستانتره های فوم مكانیكی مقاوم در برابر مایعات قابل امتزاج با آب.
• در سال  1960توسعه بیشتر كنسانتره فومهای فلورو پروتئین و   AFFF (فوم به فوم فیلم آبدار ), همچنین توسعه بهتر فومهای مقاوم الكلی صورت گرفت.
• در سال 1970 توسعه بیشتر كنسانتره فومهای مقاوم الكلی برای تولید فومهای چند منظوره كــــه استفاده آن بصورت %3 جهت مایعات هیدروكربنی و %6 روی مایعات قابل امتـــــــــــزاج  با آب است ."Hazmat" پیشرفت فومها برای سركوب كردن بخارات ناشی از مواد خطرناك صورت گرفت.
• در سال 1980 پیشرفت كنستانتره های فوم مقاوم الكلی در تولید AFFF ـ AR (AFFF مقاوم الكلی ).پیشرفت فومهای فلور پروتئین FFFP (فوم فیلمی فلور پروتئین )وكنستانتره های فوم چند منظوره FFFP-AR (FFFP مقاوم الكلی )
• در سال 1990 پیشرفت نمونه ای از كنستانره های فوم مقاوم الكلی كه بتوان از آن بصورت3% روی مایعات هیدروكربنی ومایعات قابل امتزاج با آب استفاده نمود. معرفی كنستاره فوم جهت اطفاء مواد قابل اشتعال كلاس A .


                                                چگونه فومها عمل اطفاء حریق انجام می دهند

فومهای اطفاء حریق از سوختهای مایع سبك تر هستند وروی آنها شناور می مانند .حبابهای فـوم كـه شكل گرفته اند كمك می كنند به خواباندن و اطفاء حریق به روش های زیر :
• بوسیله جلوگیری از رسیدن هوا (اكسیژن ) به سوخت .
• بوسیله جدا كردن شعله از سطح سوخت .
• بوسیله محدود كردن بخارات قابل اشتعال.
• پوشش گرمای تشعشعی كه می تواند به كاهش گرمای برگشت خورده از شعله به سطح سوخت كمك كند وبه این ترتیب كاهش تولــید بخارات قــابل اشــتعال را خواهیم داشت .
• بوسیله خنك كردن سطح سوخت وسطوح فلزی,همچنان كه محلول فوم از فرم كف خارج می شود .این عمل باعث تولید بخارات رقیق و كاهش اكسیژن اطراف سوخت می گردد .

                                                                         تولید فوم نهایی

 از تركیب سه عنصر اصلی كنستانتره فوم ,هوا وآب فوم نهائی تولید می شود كه معمولاشامل دومرحله است.در اولین مرحله كنستانتره فوم با آب مخلوط شده وتولید محلول فوم را می نماید .كنستانتره فوم باید در تناسب صحیح با آب مخلوط گردد (معمولا به صورت درصد بیان می شود ) تا بهترین فوم وعملكرد اطفاء حــریق را داشته باشیم تناسب صحیح مـعمولا بـه وسیلـه ابزار مناسب (متناسب كننده یا ابزار مشابه ) بدست می آید. نتیجه آن تولید محلول فوم Premix می باشد به معنای دیگر كنسانتره فوم و آب مخلوط می شوند پیش از رسیدن به وسیله تولید فوم بعضی اوقات محلول Premix تولید می شوند به وسیله مخلوط صحیح و متناسب آب وكنسانتره فوم در داخل محفظه هایی مانند تانك كه درنظر گرفته شده است قبل از پمپ كردن به وسائل تولید فوم. و سایل تولید فومی وجود دارند كه كنسانتره فوم به اندازه مورد نیاز در خود وسیله برداشته می شود و با نام Self inducing (مخلوط شدن در خود وسیلــــه) معروف می باشد ودر دومین مرحله هوا اضافه می شود به محلول فوم جهت ساخت حباب ( Aspiration ) برای تولید فوم نهایی. میزان هوا اضافه شده بستگی به نوع وسیله مورد استفاده دارد نگهدارنده شاخـــــــــــه سازنــده فــوم  عموما فقط میزان كمی از هوا را با محلول فوم مخلوط می نماید بنا بر این محصول فوم نهائـی با توسعه كم می باشد(LX ) كه  نسبت حجم فوم نهائی تولید شده به محلول  فوم استفـــــاده شـده جهت تولید  1 به 20 یا كمتر میباشد و همچنین وسائل دیگروجود دارد كه می تواند فوم میان توسعه(MX ) با نسبت توسعه بیشتر از1به  20 ولی كمتر از 1 به  200وفوم پر توسعه ( (HXبا نسبت توسعه بیشتر از  1به 200 و ممكن است كه حتی از  1به 1000نیز بیشتر باشد تولید نماید.
قسمت ذیل توضیحات بیشتری در رابطه با جزئیات بعضی از فاكتورهای مهم كه در تولید فوم بكار می روند می دهد.
در صد كنسانتره: تمام فومهایی كه معمولا تهیه میشوند به صورت كنستانتره مایع هستند این كنستانتره باید قبل از رسیدن به آتش با آب مخلوط شــودتا محلول فوم ساخته شود معمولا فوم تهیه میشود در ساختارهایی كه به صورت %6 ،%3 ویا1% كنستانره فوم می باشند. این كنستانتره ها طراحی می شوند كه مخلوط گردد با آبی كه جریــــان دارد.
6% كنستانتره  به معنی 6 قسمت كنستانتره فوم در 94 قسمت آب.
3% یعنی  3قمت كنستانتره فوم در 97 قسمت آب.
1% ، 1 قسمت كنستانتره آ‘‌در 99 قسمت آب.
كنستانتره  1%اساسا 6 برابر قویتر از كنستانتره 6% می باشد و كنستانتره 3% دو برابر قویتر از كنستانتره 6% میباشد به هر صورت توانائی اطفاء حریق فوم تولیدی برای یك نوع خاص از كنستانترههای فوم در  1% ،3% و  6%كنستانتره بایدتقریبا یكسان  باشند.
پائین ترین در صد كنستانتره ,كمترین كنستانتره فوم مورد نیاز جهت ساختن فوم نهایی         می باشد نتیجه استفاده كنستانتره فوم 3% بجای كنستانتره فوم 6% نصف شدن مقدار فضای ذخیره سازی فوم مور نیاز می باشــــد با كاهشهای مشابهی در وزن و هزینه انتقال در حالی كه همان قدرت اطفاء حریق را حفظ می نماید ,كنستانتره فوم 1% در دسترس همیشه خوب نیستند مانند كنستانتره فوم مقاوم الكلی وكنستانتره فوم با پایه پروتئینی زیرامحدوده فنی جهت ماكزیمم استفاده از بعضی از اجزاء تشكیل دهنده فوم درون مایع وجود دارد.
بسیار مهم است كه ابزار  انتقال فوم مورد استفاده بر روی درصد صحیح خود قرار داشته باشد اگر كنستانتره 3% به وسیله سیستم انتقال كنستانتره 6% انتقال یابد دو برابر مقدار صحیح از كنستانتره فوم مصرف می شود و محلول غلیظ فوم به وسیله كنستانتره 3% بوجود می آید, نه تنها منبع كنستانتره فوم خیلی زود خالی میشود بلكه فوم گران نیز قیمت به هدر خواهد رفت وهمچنین باعث خواهد شد كه فوم نهائی تولید شده دارای كیفیت لازم برای اطفاء حریق نباشد.وهمچنین موجب می شود فوم غلیظ شده به سختی جریان پیدا كند. روش دیگر استفاده از كنستانتره 3% فوم درجائی است كه در دستگاه جهت استفاده از كنستانتره فوم 1% تنظیم شده است نتیجتا محلول فوم با درصد كمتری از كنستانتره لازم كه باید جهت اطفاء حریق بكار رود ساخته می شود.كنستانتره فوم بسیار مهم است كه با وسائل سازنده فوم و وسائل هدایت فوم سازگاری داشته باشد و به همان اندازه نیز این مسئله اهمیت دارد كه وسائل هدایت فوم باید مراتبا چك شوند ودقت شود كه بصورت صحیــح عمل نموده و مقدار لازم را هدایت نمایند.

Aspiration :
 پس از انكه محلول فوم بصورت صحیح مخلوط گردید و به آخرین رشته هوز رسید به شكلهای مختلفی می توان از آن استفاده نمود. عموما فومها بصورت  non-Aspirated ویا Aspirated استفاده می گردد, كه ترجیحا بصورت Aspirated استفاده می شود.
Aspirated: فوم زمانی ساخته میشود كه محلول فوم از میان وسیله ساخت فوم عبور می نماید مانند یك Foam-makingbranch) ) شاخه سازنده فوم. محلول فوم مخلوط در هوا شده ( Aspirate ) وسپس مخلوط مغشوش می شـــود بــه انـــدازه لازم تا در نهایت بصورت حبابهای یك اندازه تبدیل می شوند. ( Finished foam )

 لازم بذكر است كه بدون مخلوط شدن محلول فوم با هوا امكان گسترش محلول فوم نمی باشد. بنابراین عبارت ( non-aspirated foam ) اغلب به صورت نا صحیح استفاده می شود برای شرح محصولی از محلول فوم كه از میان ابزار مخصوص طراحی شده جهت تولید فوم عبور نكـــرده باشد مانند ( Water branch ). به هر حال استفاده از این نوع وسائل  مقداركمی اختلاط محلول فوم را با هوا می دهد زیرا در جریان  حركت محلول فوم هوا به درون آن كشیده می شود كه ممكن است به شكل جت یا اسپری باشد.

محلول فوم  non-aspirated  به اشكال زیر با هوا تركیب می شود :

• موقعی كه شاخه را ترك می كند.
• موقعی كه از میان هوا بصورت آشفته حركت می كند ( stream )
• وقتی كه محلول فوم با شئی برخورد می كند. این موضوع باعث اختلاط بیشتر مخلوط شدن با هوا میگردد, این عملیات كافی است تا هوا به اندازه كافی در محلول فوم كشیده شود وفوم(low expansin)كم توسعه تولید شود, میزان توسعه كمتر از 4 به 1 است.
• فوم با مكش اولیه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظورطراحی شده اند می باشد .
• فوم با مكش ثانویه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظور طراحی شده اند.
 فومهای تولیدی به وسیله مكش ثانویه دارای كیفیت پائین می باشد به جهت اختلاط ناكافی محلول فوم و هوا ومخلوط شدن نا مناسب می باشد .این عبارت بیان میكند كه عموما توسعه این فومها بسیار كم است و زمان بازگشت كوتاهی را نیز دارا می باشند, شایان ذكر است كه پوشش فومها با زمان بازگشت كوتاه می تواند سودمند باشد وبه صورت لایه فیلم روی سطح سوخت را بپوشاند. خیلی بعید به نظر میرسد كه در محلول فوم در موقع عملیات كاربردی روی آتش به روش مذكور هیچگونه مكش هوائی رخ ندهد. 
بعضی از افزودنیهای آب مانند (wetting agents ) ممكن است تولید فرمولهائی كنند كه مانع از تولید كف شود استفاده از این نوع افزودنی ها فومهای بدون هوا را نتیجه می دهد . حتی اگر از وسائل مخصوص تولیدفوم نیز استفاده شود .

                                                                        میزان توسعه فوم

در قسمتهای گذشته فومهای تولیدی به سه دسته كم توسعه ــ میان توسعه و پر توسعه تقسیم بندی شده اند.توسعه یا به عبارت دیگر میزان توسعه برای فوم مقدار فوم تولیدی به مقدر محلول فوم استفاده شده می باشد .برای مثال اگر 100 لیتر محلول از میان شاخه تولید فوم عبور داده شود و 800 لیتر فوم تولید شود ,بنابر این میزان توسعه برای فوم به صورت زیر محاسبه می شود .
میزان توسعه = مقدار محلول فوم/ مقدار فوم     8 = 100/ 800

این فوم میزان توسعه 8 را دارد. انواع محدوده میزان توسعه فوم های اطفاء حریق عبارتند از:
• كم توسعه :كمتر یا مساوی 20
• میان توسعه : بزرگتر از 20 اما كمتر یا مساوی 200
• پرتوسعه: بزرگتر از 200
فوم های تولید یا مكش ثانویه عموما میزان توسعه كمتر از 4 را دارامی باشند.

                                         وسائل مورد استفاده برای تولید فومهای توسعه مختلف

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (primary aspirated) معمولا از مسیرهای تولید فوم كه به این منظور طراحی شده ویا مولدهای مكانیكی (mechanical generators) استفاده می شود.

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (secondary aspirated)معمولا از اسباب استاندارد توزیع آب (نازل مخصوص آب) استفاده می شود اگر چه طراحی وتولید بعضی از مانیتورهای با ظرفیت بالا نیز بكار می رود برای این نوع خاص از فوم.
 فومهای میان توسعه یا پر توسعه معمولا با مكش اولیه وبه وسیله وسائل مخصوص تولید فوم بدست می آید ,این وسائل به وسیله اسپری كردن محلول فوم روی دیواره مشبك ویا توری وسپس هوا دمیده می شود از میان تور وشبكه .هوا به وسیله یك فن هیدرولیكی یا الكتریكی یا بنزینی به گردش در می آید .

                                                                        كنستانتره های فوم

مقدار مكش محلول فوم نه تنها بستگی به وسیله مورد استفاده دارد بلكه به كنستانتره مورد استفاده نیز مربوط می شود .برای نمونه كنستانترههای فوم مصنوعی بكار میروند(SYNDET) جهت تولید فومهای كم توسعه ـ میان توسعه وپر توسعه , كنستانتره های فوم پروتئینی بكار می روند فقط برای تولید فومهای كم توسعه و دیگر كنستانتره های فوم (i.e;AFFF;AFFFAR;FR;FFFP and FFFP-AR) بیشتر برای تولید فومهای كم توسعه كاربرد دارند ,اگر چه آنها را نیز می توان برای تولید فومهای میان توسعه بكار برد.
برای آتشهای مایعات قابل اشتعال فوم با مكش ثانویه موثر است زیرا فقط تولید فرم فیلمی می نماید.

فومهای تولیدی كم توسعه را می توان به مسافتهای نسبتا زیادی در ارتفاع پرتاب نمود وهمچنین می توان آن را به خوبی در بسیاری از مكانها برای استفاده بر علیه آتشهای تانكهای ذخیره بزرگ بكارگرفت.
فومهای نهائی میان توسعه را می توان پرتاب نمود فقط مقداری بالاتر از مسافتهای كوتاه .به هر صورت با توسعه بین 20الی 200 مقدار زیادی فوم تولید می شود نسبت به مصرف مقدار كمی از محلول فوم .توانائی جریان پیدا كردن راحت فومهای میان توسعه تلفیق شده است با پوشش ایده ال وسرعت بالا برای مناطق بزرگ .
فومهای تولیدی پر توسعه جریان پیدا می كنند بلا فاصله بعد از خروج از دستگاه سازنده فوم,آنها هیچ گونه پرتاب قابل اندازه گیری را ندارند . آنها می توانند پوشش دهند سطح بسیار زیادی را به آهستگی به وسیله مقدار زیادی از فوم (مقدار توسعه گاهی اوقات بزرگتر از 1000 مرتبه می باشد ) كه می تواند به سرعت  محلهای سرپوشیده بزرگ راپر كند, فومهای پر توسعه نسبت به فومهای كم توسعه ومیان توسعه  به خاطر حجم زیاد وسبكی در مقابل بادهای قوی مقاومت كمتری را دارا می باشند .


                                                                              انواع استفاده

كم توسعه:

             ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
             ـ حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ آتش های مایعات قابل اشتعال ریزان.
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ نجات برخوردهای هواپیما.
             ـ خاموش كننده های قابل حمل.


میان توسعه:
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ محدوده تانكهای ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال.
             ـ گذر ها یا كانال های اصلی كوچك
             ـ آتشهای كوچك مربوط به مایعات قابل اشتعال از قبیل حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ ایمن نگهداشتن مبدلها (ترانسفورمرها).

  پرتوسعه:
      ـ سركوب كردن واطفاءوحمایت از مقادیر زیاد مانند انبارها ,آشیانه های فرودگاه, 
              ـ انبارهای كشتی,دالان معادن و غیره.
              ـ كانالها یا گذر های اصلی.
      ـ سركوب بخارات (شامل مایعات سرد مانندLPG/LNG  ).
• فومهای تولیدی با مكش ثانویه (secondary aspirated):
              ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
              ـ نجات برخوردهای هواپیما.
              ـ خاموش كننده های قابل حمل.


نوشته شده در : 1388/10/8  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

ask a psychic question
1396/08/12 19:40
از لذت لذت میبرم، زیرا من فقط آنچه را که من دنبالش بودم پیدا کردم.
شما شکار چهار روزه خود را به پایان رسانده اید! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.

خدا حافظ
figueroakylnnmfaci.over-blog.com
1396/04/25 08:14
Hi! This is my first comment here so I just wanted to give
a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
the same topics? Many thanks!
کریم رفیعی
1396/02/31 08:26
اگه امکان دارد از nfpa 13ترجمشو بزارید
elmirabertozzi.hatenablog.com
1396/02/25 10:33
What's up, yeah this article is actually good and I have learned
lot of things from it concerning blogging. thanks.
Florian
1396/02/25 08:33
Can you tell us more about this? I'd like to find out more details.
Vallie
1396/02/25 08:20
When some one searches for his required thing,
therefore he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained
over here.
Jessie
1396/02/25 00:31
Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to
get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
BHW
1396/01/28 20:43
This post is priceless. How can I find out more?
manicure
1396/01/20 01:24
Excellent web site you've got here.. It's hard to find high quality writing like yours these days.

I honestly appreciate people like you! Take care!!
رهبری
1395/08/4 12:02
توضیحات کامل نبود
رضا
1395/08/4 12:01
ممنون از مطالب شما
1395/08/2 11:33
بسیار عالی بود، خسته نباشی
سید مهدی موسوی
1395/06/2 11:48
با سلام من مدیر دفتر یک شرکت خارجی هستم در ایران که تازه تاسیس شده وکار ما تربیت اتشنشان حرفه ای در خارج از ایران میباشد دوره های کوتاه مدت تا بلند مدت با اخذ مدرک بین المللی از مبتدی تا حرفه ای در ضمن در زمینه فوم هم فعالیت داریم.از علاقه مندان تقاضا دارم جهت کسب اطلاعات بیشتر با اجازه مدیر با بنده تماس بگیرید
1395/01/15 16:12
سلام.دوتا سوال داشتم.ا- آیا مواد تولید کف AFFF تاریخ انقضا دارد 2- اگر لطف کنید وفقط مواد تشکیل دهنده فوم را لطف کنید ممنون میشم .آتش نشانی تدریس می کنم وبه این مطالب احتیاج مبرم دارم.با تشکر
رضا
1394/12/21 13:28
مرسی از مطالبتون
در جواب نظر قبلی !!! مخترع و ... جناب آقای گروسی
قربونت برم. اومدی منطقه ویژه ماهشهر ، همین اختراعت رو به ما معرفی كنی. نتونستی یه آتش كوچیك رو با حجم بالایی از كف تولیدی خودتون خاموش كنی ! خداییش خیلی افتضاح بود
حمید گروسی
1394/11/18 17:27
درود بر دوستان عزیز
من حمید گروسی مهندس شیمی مخترع فوم آتش نشانی با کف مخصوص وبسیار پایدار هستم وتولید کننده انواع فوم اتش نشانی.
فوم از مواد حباب زا مثل دترجنت هها و افزودنیهای مربوطه و پایدار کننده حباب تولید میشود وتستهای استاندارد دارد مثل اطفا حریق , دانسیته,PHو...
بنده سریعترین وقویترین دستگاه وفو را ساخته ام میتوانید فسلم اطفا آتش را در سایت شرکت آترین شیمی آذر داد ببینید
09121693643
عباس زاهدی
1394/09/24 16:46
سلام ممنون از مطالب عالی مواد تشکیل دهنده فوم چیست .بهترین ظرف برای نگهداری فوم چیست
مهدی فرج زاده
1394/08/26 14:20
ممنون از مطالب ولی مواد تشکیل دهنده کف رو اشاره نکردن
محمد صادق کریمی
1394/07/26 21:00
بسیار مفید بود یه سول چرا کف 3% و6% داریم
رحیم
1394/05/20 17:52
من آتش نشان پتروشیمی هستم مطالب کامل نیست.لطفا کاملتر وپر محتوا وقابل استفاده باشد.با تشکر از زحمتی که کشیدید.
م. حسینی
1394/05/7 15:34
ممنون ، عالی بود.
بنده مهندس پایه ارشد نظام مهندسی ساختمان هستم و از مطالب پر محتوای شما دوست عزیز ، استفاده كاربردی فراوانی بردم. باز هم تشكر
سیدحسین محمودی
1394/02/28 07:17
متشکرم از متن خوبتون
حکیم سواری
1394/02/19 07:20
باسلام .لطفا قیمت هر لیتر فوم در بازار را بیان کنید
حسین موسائی
1393/10/2 20:22
با سلام وعرض ادب:
اگه میشه بطور کلی یه تعریف از فوم داشته باشید.
صثصث
1393/05/14 22:22
طزطزط
قف
1393/05/14 22:22
بلبلبلبل
Rahimi
1393/03/16 18:16
باسلام
مطالب خوب و آموزنده ای بود
لطفاً بطور كلی در مورد تاریخ انقضای انواع فومها بفرمایید.
مهدی پاشا
1393/01/25 00:23
خیلی ممنونم.به شدت به این مطلب نیاز داشتم.
سیدحسین محمودی
1392/10/16 00:32
باسلام متن بسیارخوب واموزنده است متشکرم
1392/10/8 12:19
خوب بود متشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30