تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - فوم های آتش نشانی

امروز:

فوم های آتش نشانی

نكات عمومی

 اطفاء حریق توسط  فو م اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران كننده مایعات  بود. بكار گیری آب در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگترآب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد. هنگامی كه مقداری مایع قابل اشتعال مانند سوختهای سنگین نفتی می سوزد گرمای فوق العاده ایی تولید می كند. حال اگر در این حالـت مقـداری آب به آن افزوده شـود بسـرعت آب شروع به جـوشیدن می نماید كه منجربه تبخیر وافزایش حجمی سریع آب می شود دراین حالت ممكن است پدیده overflow در سطح مایع در حال اشتعال رخ دهد و موجب گسترش آتش گردد. این پدیده سبب پاشش مایعات قابل اشتعال ازسطح می شود ، قابل ذكر است كه آب بدلیل داشتن دانسیتــــــه بیشتر در قسمت پایین تر از سطح  مایع قابل اشتعال قرار گرفته و سبب لبریز شدن سوخت از درون ظــــرف   می گـردد.
 یكی دیگر از عوامل موثر در اطفاء حریق با فوم بستگی به حبابهای تولید شده ایی دارد كه نتیجه مخلــــوط شدن ( كنسانتره فوم+ آب + هوا ) است. این حبابهای پر شده از هوا بر روی سطح مایع مشتعل شناور شده وبه همین دلیل بین سوخت مشتعل و اكسیژن ایجاد فاصله نموده و موجب خفه شدن شعله می شود كه نهایتـــــاً اطفاء حریق را در پی خواهد داشت .

فومها به دلیل داشتن دانسیته كمتر از سوختها مایع در اطفاء حریقهای مایعات مورد استفاده قرار می گیرنــــد این خاصیت شناور ماندن فومها سبب می شود تا سطح مایع را پوشش دهد وسبب خفه شدن  بخارات مایعات در حـــــــــال سوختن گردد, وهمچنین در صورت ایجاد بخارات سمی توسط مایعات شیمیایی آنها را محبوس كرده و از گسترش وانتشار آنها در هوا جلوگیری بعمل می آورد.

 حلالیت آب با بعضی از مایعات سوختی همچون حلالهای قطبی مشكلات فراوان وحیران كنندهایی را برای آتش نشانان میتواند داشته باشد  این خاصیت موجب می شود هنگامی كه فوم روی سطح مایع شناور میشود آب موجود در فوم باانحلال در داخل حلالهای قطبی ازداخل فوم تولیدی خارج شده و موجب تخریب سریع پوشش فـــوم می شود . سرانجام این اتفاقات موجب شده تا فومهای اطفاء حریقی ساخته شود كه در مقابل سوختهای حلال آب مقاوم باشد كه معروف به (‌ فومهای مقاوم الكلی ) می باشد.توسعه یافتن صنعت ساخت فوم موجب گشت تا فومهایی ساخته شود كه در  مقابل آتشهای نوعA  نیز بكار رود.

                                               خصوصیات اصلی فومهای اطفاء حریق

• Expansion: مجموع فوم تولیدی از محلول فوم زمانی كه از داخل ابزار تولید فوم عبور كرده باشد.
• :Stability توانائی فوم ایجاد شده پایانی در نگهداشتن مایع درون آن و همچنین حفظ تعداد، اندازه، و شكــل حبابهای موجود در فوم و به معنای دیگر توانائی سالم باقیماندن فوم می باشد.
• Fluidity: توانای جریان یافتن و پیشروی فوم بر روی سطح مایعات قابل اشتعال.
• Contamination resistance: توانائی فوم تولید شده در برابر آلودگیهای ناشی از مایعی كه  برای آن به كار برده می شود.
• Sealing and resealing : توانائی فوم در مسدود كردن و جلوگیری از پیشرفت حوادث و همچنین توانائی پوشش آن در مقابل سطوح داغ و بی شكل    ( اشكال نا متعارف ) .
• Knock down and extinction : توانائی فوم تولید شده در كنترل و اطفاء حریق .
• Burn – back resistance : توانائی فوم در بدون تغییر باقی ماندن روی سطح سوخت وقتی كه در مقابل گرما و شعله قرار می گیرد . عملكرد فومهای آتش نشانی می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل زیر باشد:

• نوع وسیله تولید فوم بكار و روش تولید و نگهداری فوم .
• نوع كنستانتره فوم بكار رفته شده .
• نوع آتش و سوخت موجود.
• تاكتیكهای بكار گیری فوم .
• میزان فوم بكار رفته چه اندازه می باشد .
• كیفیت آب بكار رفته در فوم به چه صورت می باشد .
• زمان مجاورت در مقابل شعله چه اندازه می باشد .
تاثیرات وبازده بالای فومهای اطفاء حریق اغلب بعد از بررسی دقیق وكامل فاكتورهای بالا امكان پذیر است .


                                                   تاریخچه پیشرفت فومهای اطفاء حریق

• در سال 1877 فوم شیمیائی برای اولین بار توسط دانشمندان انگلیسی اختراع گردید .
• در سال 1904 اولین موفقیت استفاده از فوم شیمیائی  در اطفاء حریق یك مخزن نفت با قطر یازده متردر كشور روسیه بود. این فوم از مخلوط كردن مقدار زیادی از دو ماده شیمیائی به وجود آمده بود .
• در سال 1914 دانشمندان اتریشی فومی تولید كردند كه از مخلوط پودر در داخل آب وبا سرعت بالا بوجود می آمد .
• درسال 1920 كنستانتره فوم پروتئینی برای اولین بار تولید گردید همراه با طراحی وسیله ای برای تولید وارائه دادن اولین فوم مكانیكی .
• درسال 1930 پیشرفت سریع فومهای شیمیائی با مشخصه الكلی همراه بود .معنی كــلی از مــكش وتنـاسب مـیزان توسعه برای سیستمهای فومهای مـكانیكی همان اندازه ای است كه ما از آنها اطلاع داریم . در همان زمان كار تجربی بر روی انواع تركیبات كنستانتره فوم آغاز گردید .
• در سال 1940 توسعه كنستانتره فومهای پروتئینه %3 كه فضا و وزن كمتری را با توجه به میزان كارائی آن نسبت به كنستانتره های فوم %6 دارند .
• در سال 1950 می توانستند فومهای ، كم، متوسط و پرتوسعه تولید نمایند و همچنین موفق به تولید سنتزهای جداگانه كنسانتره فـوم ونیز اولین تـوسعه كنستانتره های فوم مكانیكی مقاوم در برابر مایعات قابل امتزاج با آب.
• در سال  1960توسعه بیشتر كنسانتره فومهای فلورو پروتئین و   AFFF (فوم به فوم فیلم آبدار ), همچنین توسعه بهتر فومهای مقاوم الكلی صورت گرفت.
• در سال 1970 توسعه بیشتر كنسانتره فومهای مقاوم الكلی برای تولید فومهای چند منظوره كــــه استفاده آن بصورت %3 جهت مایعات هیدروكربنی و %6 روی مایعات قابل امتـــــــــــزاج  با آب است ."Hazmat" پیشرفت فومها برای سركوب كردن بخارات ناشی از مواد خطرناك صورت گرفت.
• در سال 1980 پیشرفت كنستانتره های فوم مقاوم الكلی در تولید AFFF ـ AR (AFFF مقاوم الكلی ).پیشرفت فومهای فلور پروتئین FFFP (فوم فیلمی فلور پروتئین )وكنستانتره های فوم چند منظوره FFFP-AR (FFFP مقاوم الكلی )
• در سال 1990 پیشرفت نمونه ای از كنستانره های فوم مقاوم الكلی كه بتوان از آن بصورت3% روی مایعات هیدروكربنی ومایعات قابل امتزاج با آب استفاده نمود. معرفی كنستاره فوم جهت اطفاء مواد قابل اشتعال كلاس A .


                                                چگونه فومها عمل اطفاء حریق انجام می دهند

فومهای اطفاء حریق از سوختهای مایع سبك تر هستند وروی آنها شناور می مانند .حبابهای فـوم كـه شكل گرفته اند كمك می كنند به خواباندن و اطفاء حریق به روش های زیر :
• بوسیله جلوگیری از رسیدن هوا (اكسیژن ) به سوخت .
• بوسیله جدا كردن شعله از سطح سوخت .
• بوسیله محدود كردن بخارات قابل اشتعال.
• پوشش گرمای تشعشعی كه می تواند به كاهش گرمای برگشت خورده از شعله به سطح سوخت كمك كند وبه این ترتیب كاهش تولــید بخارات قــابل اشــتعال را خواهیم داشت .
• بوسیله خنك كردن سطح سوخت وسطوح فلزی,همچنان كه محلول فوم از فرم كف خارج می شود .این عمل باعث تولید بخارات رقیق و كاهش اكسیژن اطراف سوخت می گردد .

                                                                         تولید فوم نهایی

 از تركیب سه عنصر اصلی كنستانتره فوم ,هوا وآب فوم نهائی تولید می شود كه معمولاشامل دومرحله است.در اولین مرحله كنستانتره فوم با آب مخلوط شده وتولید محلول فوم را می نماید .كنستانتره فوم باید در تناسب صحیح با آب مخلوط گردد (معمولا به صورت درصد بیان می شود ) تا بهترین فوم وعملكرد اطفاء حــریق را داشته باشیم تناسب صحیح مـعمولا بـه وسیلـه ابزار مناسب (متناسب كننده یا ابزار مشابه ) بدست می آید. نتیجه آن تولید محلول فوم Premix می باشد به معنای دیگر كنسانتره فوم و آب مخلوط می شوند پیش از رسیدن به وسیله تولید فوم بعضی اوقات محلول Premix تولید می شوند به وسیله مخلوط صحیح و متناسب آب وكنسانتره فوم در داخل محفظه هایی مانند تانك كه درنظر گرفته شده است قبل از پمپ كردن به وسائل تولید فوم. و سایل تولید فومی وجود دارند كه كنسانتره فوم به اندازه مورد نیاز در خود وسیله برداشته می شود و با نام Self inducing (مخلوط شدن در خود وسیلــــه) معروف می باشد ودر دومین مرحله هوا اضافه می شود به محلول فوم جهت ساخت حباب ( Aspiration ) برای تولید فوم نهایی. میزان هوا اضافه شده بستگی به نوع وسیله مورد استفاده دارد نگهدارنده شاخـــــــــــه سازنــده فــوم  عموما فقط میزان كمی از هوا را با محلول فوم مخلوط می نماید بنا بر این محصول فوم نهائـی با توسعه كم می باشد(LX ) كه  نسبت حجم فوم نهائی تولید شده به محلول  فوم استفـــــاده شـده جهت تولید  1 به 20 یا كمتر میباشد و همچنین وسائل دیگروجود دارد كه می تواند فوم میان توسعه(MX ) با نسبت توسعه بیشتر از1به  20 ولی كمتر از 1 به  200وفوم پر توسعه ( (HXبا نسبت توسعه بیشتر از  1به 200 و ممكن است كه حتی از  1به 1000نیز بیشتر باشد تولید نماید.
قسمت ذیل توضیحات بیشتری در رابطه با جزئیات بعضی از فاكتورهای مهم كه در تولید فوم بكار می روند می دهد.
در صد كنسانتره: تمام فومهایی كه معمولا تهیه میشوند به صورت كنستانتره مایع هستند این كنستانتره باید قبل از رسیدن به آتش با آب مخلوط شــودتا محلول فوم ساخته شود معمولا فوم تهیه میشود در ساختارهایی كه به صورت %6 ،%3 ویا1% كنستانره فوم می باشند. این كنستانتره ها طراحی می شوند كه مخلوط گردد با آبی كه جریــــان دارد.
6% كنستانتره  به معنی 6 قسمت كنستانتره فوم در 94 قسمت آب.
3% یعنی  3قمت كنستانتره فوم در 97 قسمت آب.
1% ، 1 قسمت كنستانتره آ‘‌در 99 قسمت آب.
كنستانتره  1%اساسا 6 برابر قویتر از كنستانتره 6% می باشد و كنستانتره 3% دو برابر قویتر از كنستانتره 6% میباشد به هر صورت توانائی اطفاء حریق فوم تولیدی برای یك نوع خاص از كنستانترههای فوم در  1% ،3% و  6%كنستانتره بایدتقریبا یكسان  باشند.
پائین ترین در صد كنستانتره ,كمترین كنستانتره فوم مورد نیاز جهت ساختن فوم نهایی         می باشد نتیجه استفاده كنستانتره فوم 3% بجای كنستانتره فوم 6% نصف شدن مقدار فضای ذخیره سازی فوم مور نیاز می باشــــد با كاهشهای مشابهی در وزن و هزینه انتقال در حالی كه همان قدرت اطفاء حریق را حفظ می نماید ,كنستانتره فوم 1% در دسترس همیشه خوب نیستند مانند كنستانتره فوم مقاوم الكلی وكنستانتره فوم با پایه پروتئینی زیرامحدوده فنی جهت ماكزیمم استفاده از بعضی از اجزاء تشكیل دهنده فوم درون مایع وجود دارد.
بسیار مهم است كه ابزار  انتقال فوم مورد استفاده بر روی درصد صحیح خود قرار داشته باشد اگر كنستانتره 3% به وسیله سیستم انتقال كنستانتره 6% انتقال یابد دو برابر مقدار صحیح از كنستانتره فوم مصرف می شود و محلول غلیظ فوم به وسیله كنستانتره 3% بوجود می آید, نه تنها منبع كنستانتره فوم خیلی زود خالی میشود بلكه فوم گران نیز قیمت به هدر خواهد رفت وهمچنین باعث خواهد شد كه فوم نهائی تولید شده دارای كیفیت لازم برای اطفاء حریق نباشد.وهمچنین موجب می شود فوم غلیظ شده به سختی جریان پیدا كند. روش دیگر استفاده از كنستانتره 3% فوم درجائی است كه در دستگاه جهت استفاده از كنستانتره فوم 1% تنظیم شده است نتیجتا محلول فوم با درصد كمتری از كنستانتره لازم كه باید جهت اطفاء حریق بكار رود ساخته می شود.كنستانتره فوم بسیار مهم است كه با وسائل سازنده فوم و وسائل هدایت فوم سازگاری داشته باشد و به همان اندازه نیز این مسئله اهمیت دارد كه وسائل هدایت فوم باید مراتبا چك شوند ودقت شود كه بصورت صحیــح عمل نموده و مقدار لازم را هدایت نمایند.

Aspiration :
 پس از انكه محلول فوم بصورت صحیح مخلوط گردید و به آخرین رشته هوز رسید به شكلهای مختلفی می توان از آن استفاده نمود. عموما فومها بصورت  non-Aspirated ویا Aspirated استفاده می گردد, كه ترجیحا بصورت Aspirated استفاده می شود.
Aspirated: فوم زمانی ساخته میشود كه محلول فوم از میان وسیله ساخت فوم عبور می نماید مانند یك Foam-makingbranch) ) شاخه سازنده فوم. محلول فوم مخلوط در هوا شده ( Aspirate ) وسپس مخلوط مغشوش می شـــود بــه انـــدازه لازم تا در نهایت بصورت حبابهای یك اندازه تبدیل می شوند. ( Finished foam )

 لازم بذكر است كه بدون مخلوط شدن محلول فوم با هوا امكان گسترش محلول فوم نمی باشد. بنابراین عبارت ( non-aspirated foam ) اغلب به صورت نا صحیح استفاده می شود برای شرح محصولی از محلول فوم كه از میان ابزار مخصوص طراحی شده جهت تولید فوم عبور نكـــرده باشد مانند ( Water branch ). به هر حال استفاده از این نوع وسائل  مقداركمی اختلاط محلول فوم را با هوا می دهد زیرا در جریان  حركت محلول فوم هوا به درون آن كشیده می شود كه ممكن است به شكل جت یا اسپری باشد.

محلول فوم  non-aspirated  به اشكال زیر با هوا تركیب می شود :

• موقعی كه شاخه را ترك می كند.
• موقعی كه از میان هوا بصورت آشفته حركت می كند ( stream )
• وقتی كه محلول فوم با شئی برخورد می كند. این موضوع باعث اختلاط بیشتر مخلوط شدن با هوا میگردد, این عملیات كافی است تا هوا به اندازه كافی در محلول فوم كشیده شود وفوم(low expansin)كم توسعه تولید شود, میزان توسعه كمتر از 4 به 1 است.
• فوم با مكش اولیه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظورطراحی شده اند می باشد .
• فوم با مكش ثانویه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظور طراحی شده اند.
 فومهای تولیدی به وسیله مكش ثانویه دارای كیفیت پائین می باشد به جهت اختلاط ناكافی محلول فوم و هوا ومخلوط شدن نا مناسب می باشد .این عبارت بیان میكند كه عموما توسعه این فومها بسیار كم است و زمان بازگشت كوتاهی را نیز دارا می باشند, شایان ذكر است كه پوشش فومها با زمان بازگشت كوتاه می تواند سودمند باشد وبه صورت لایه فیلم روی سطح سوخت را بپوشاند. خیلی بعید به نظر میرسد كه در محلول فوم در موقع عملیات كاربردی روی آتش به روش مذكور هیچگونه مكش هوائی رخ ندهد. 
بعضی از افزودنیهای آب مانند (wetting agents ) ممكن است تولید فرمولهائی كنند كه مانع از تولید كف شود استفاده از این نوع افزودنی ها فومهای بدون هوا را نتیجه می دهد . حتی اگر از وسائل مخصوص تولیدفوم نیز استفاده شود .

                                                                        میزان توسعه فوم

در قسمتهای گذشته فومهای تولیدی به سه دسته كم توسعه ــ میان توسعه و پر توسعه تقسیم بندی شده اند.توسعه یا به عبارت دیگر میزان توسعه برای فوم مقدار فوم تولیدی به مقدر محلول فوم استفاده شده می باشد .برای مثال اگر 100 لیتر محلول از میان شاخه تولید فوم عبور داده شود و 800 لیتر فوم تولید شود ,بنابر این میزان توسعه برای فوم به صورت زیر محاسبه می شود .
میزان توسعه = مقدار محلول فوم/ مقدار فوم     8 = 100/ 800

این فوم میزان توسعه 8 را دارد. انواع محدوده میزان توسعه فوم های اطفاء حریق عبارتند از:
• كم توسعه :كمتر یا مساوی 20
• میان توسعه : بزرگتر از 20 اما كمتر یا مساوی 200
• پرتوسعه: بزرگتر از 200
فوم های تولید یا مكش ثانویه عموما میزان توسعه كمتر از 4 را دارامی باشند.

                                         وسائل مورد استفاده برای تولید فومهای توسعه مختلف

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (primary aspirated) معمولا از مسیرهای تولید فوم كه به این منظور طراحی شده ویا مولدهای مكانیكی (mechanical generators) استفاده می شود.

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (secondary aspirated)معمولا از اسباب استاندارد توزیع آب (نازل مخصوص آب) استفاده می شود اگر چه طراحی وتولید بعضی از مانیتورهای با ظرفیت بالا نیز بكار می رود برای این نوع خاص از فوم.
 فومهای میان توسعه یا پر توسعه معمولا با مكش اولیه وبه وسیله وسائل مخصوص تولید فوم بدست می آید ,این وسائل به وسیله اسپری كردن محلول فوم روی دیواره مشبك ویا توری وسپس هوا دمیده می شود از میان تور وشبكه .هوا به وسیله یك فن هیدرولیكی یا الكتریكی یا بنزینی به گردش در می آید .

                                                                        كنستانتره های فوم

مقدار مكش محلول فوم نه تنها بستگی به وسیله مورد استفاده دارد بلكه به كنستانتره مورد استفاده نیز مربوط می شود .برای نمونه كنستانترههای فوم مصنوعی بكار میروند(SYNDET) جهت تولید فومهای كم توسعه ـ میان توسعه وپر توسعه , كنستانتره های فوم پروتئینی بكار می روند فقط برای تولید فومهای كم توسعه و دیگر كنستانتره های فوم (i.e;AFFF;AFFFAR;FR;FFFP and FFFP-AR) بیشتر برای تولید فومهای كم توسعه كاربرد دارند ,اگر چه آنها را نیز می توان برای تولید فومهای میان توسعه بكار برد.
برای آتشهای مایعات قابل اشتعال فوم با مكش ثانویه موثر است زیرا فقط تولید فرم فیلمی می نماید.

فومهای تولیدی كم توسعه را می توان به مسافتهای نسبتا زیادی در ارتفاع پرتاب نمود وهمچنین می توان آن را به خوبی در بسیاری از مكانها برای استفاده بر علیه آتشهای تانكهای ذخیره بزرگ بكارگرفت.
فومهای نهائی میان توسعه را می توان پرتاب نمود فقط مقداری بالاتر از مسافتهای كوتاه .به هر صورت با توسعه بین 20الی 200 مقدار زیادی فوم تولید می شود نسبت به مصرف مقدار كمی از محلول فوم .توانائی جریان پیدا كردن راحت فومهای میان توسعه تلفیق شده است با پوشش ایده ال وسرعت بالا برای مناطق بزرگ .
فومهای تولیدی پر توسعه جریان پیدا می كنند بلا فاصله بعد از خروج از دستگاه سازنده فوم,آنها هیچ گونه پرتاب قابل اندازه گیری را ندارند . آنها می توانند پوشش دهند سطح بسیار زیادی را به آهستگی به وسیله مقدار زیادی از فوم (مقدار توسعه گاهی اوقات بزرگتر از 1000 مرتبه می باشد ) كه می تواند به سرعت  محلهای سرپوشیده بزرگ راپر كند, فومهای پر توسعه نسبت به فومهای كم توسعه ومیان توسعه  به خاطر حجم زیاد وسبكی در مقابل بادهای قوی مقاومت كمتری را دارا می باشند .


                                                                              انواع استفاده

كم توسعه:

             ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
             ـ حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ آتش های مایعات قابل اشتعال ریزان.
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ نجات برخوردهای هواپیما.
             ـ خاموش كننده های قابل حمل.


میان توسعه:
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ محدوده تانكهای ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال.
             ـ گذر ها یا كانال های اصلی كوچك
             ـ آتشهای كوچك مربوط به مایعات قابل اشتعال از قبیل حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ ایمن نگهداشتن مبدلها (ترانسفورمرها).

  پرتوسعه:
      ـ سركوب كردن واطفاءوحمایت از مقادیر زیاد مانند انبارها ,آشیانه های فرودگاه, 
              ـ انبارهای كشتی,دالان معادن و غیره.
              ـ كانالها یا گذر های اصلی.
      ـ سركوب بخارات (شامل مایعات سرد مانندLPG/LNG  ).
• فومهای تولیدی با مكش ثانویه (secondary aspirated):
              ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
              ـ نجات برخوردهای هواپیما.
              ـ خاموش كننده های قابل حمل.


نوشته شده در : 1388/10/8  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

https://gynaecologischekankervragen.nl/atlant-gel/
1398/05/6 00:29
You will find zero accepted operative cures regarding male
organ magnification, save for it has not prevented individuals moreover surgeons as
of resume the practices nevertheless.
The subsequent solitary will be the wicked male member rise capsules.
Those are the capsule in which do not present no matter which in terms
of penile swelling however don't hand over his or her customers
any impairment moreover. People don’t perceive any assured otherwise no
effects from taking in them. You buy them voguish a cure
for receiving the dimension associated with ones pipes dream, care for leading them, and something
sunlight hours taking in in which you’re picking up stung.

Male member waters pump become positioned over the male
member while using proven fact that machine stimulated straining preserve pull out moreover congeal the penis.

There has by no means transpired a legal stratagem intended for manhood enlargement, yet logo of which tolerate staffs near screw
pounds for their male organ to the intent behind extending
a handful of centimeters more transpire pushed.
5 mg cialis pharmacie en ligne
1398/04/3 04:19

Truly loads of amazing material.
buy online cialis 5mg compare prices cialis uk weblink price cialis precios cialis peru tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis pills boards generic cialis cialis cost generic low dose cialis
http://diesimpwed.strikingly.com/
1398/04/1 21:41

You made your position pretty nicely.!
cialis sicuro in linea cialis ahumada cialis y deporte cialis prezzo al pubblico cialis sale online buying cialis overnight preis cialis 20mg schweiz buy cialis generic cialis in vietnam cialis bula
Generic cialis
1398/04/1 04:53

You reported that effectively.
cialis 5 mg buy 200 cialis coupon generic cialis with dapoxetine online prescriptions cialis cialis prezzo di mercato cialis savings card purchasing cialis on the internet cialis y deporte generic cialis review uk prices on cialis 10 mg
cost of cialis per pill
1398/03/31 13:03

Nicely put, Cheers!
viagra or cialis buy name brand cialis on line are there generic cialis the best site cialis tablets cialis canada on line buy online cialis 5mg rx cialis para comprar cialis pills boards 40 mg cialis what if i take link for you cialis price
Cialis generic
1398/03/30 20:15

Thank you. An abundance of content.

cialis 20 mg effectiveness buy cheap cialis in uk cialis super acti buying brand cialis online 200 cialis coupon we use it cialis online store cialis australia org generic cialis tadalafil we choice free trial of cialis tarif cialis france
Buy generic cialis
1398/03/30 01:48

Helpful forum posts. Regards!
cialis italia gratis cialis for daily use recommended site cialis kanada only here cialis pills cialis en mexico precio viagra cialis levitra cialis prices in england cialis daily reviews cialis daily new zealand comprar cialis navarr
http://enhowan.strikingly.com/
1398/03/29 09:12

You have made your stand very effectively!.
cialis para que sirve buy name brand cialis on line cialis sans ordonnance cialis 20 mg cut in half cialis rckenschmerzen enter site 20 mg cialis cost where do you buy cialis wow cialis tadalafil 100mg costo in farmacia cialis get cheap cialis
http://roetemdva.strikingly.com/
1398/03/28 10:58

Cheers, An abundance of knowledge.

cialis y deporte viagra vs cialis vs levitra cialis without a doctor's prescription where do you buy cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupon where cheapest cialis cialis generic we recommend cheapest cialis wow cialis tadalafil 100mg
http://ryamitip.strikingly.com/
1398/03/27 19:29

Many thanks, I like it.
cialis 5mg prix enter site very cheap cialis weblink price cialis does cialis cause gout cialis arginine interactio wow cialis tadalafil 100mg click here take cialis cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen cialis for daily use
http://yganac.strikingly.com/
1398/03/27 04:32

With thanks. Wonderful stuff.
side effects for cialis il cialis quanto costa look here cialis order on line what is cialis we use it 50 mg cialis dose wow look it cialis mexico if a woman takes a mans cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis y deporte cialis 5mg
what does cialis look like
1398/03/25 10:40

You definitely made your point.
cialis rezeptfrei cialis qualitat cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo rezeptfrei cialis apotheke we like it cialis price interactions for cialis opinioni cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis reviews
Cialis online
1398/03/24 06:16

Cheers, Loads of material.

cialis tablets australia cialis generico online cialis professional from usa sublingual cialis online il cialis quanto costa cialis australia org canadian cialis achat cialis en europe buy cialis online fast cialis online
Generic cialis
1398/03/23 02:32

Thank you! I appreciate it.
trusted tabled cialis softabs prezzo di cialis in bulgaria generic cialis tadalafil tadalafil 5mg canadian drugs generic cialis purchase once a day cialis cialis 5mg cialis 100mg suppliers acquistare cialis internet cialis online nederland
cialisvie.com
1398/03/21 07:46

Wow loads of useful tips.
canadian drugs generic cialis where cheapest cialis cialis pas cher paris canadian drugs generic cialis tadalafil 5mg cialis 30 day trial coupon cialis prezzo al pubblico recommended site cialis kanada cialis bula cialis 5mg
http://cialisvie.com/
1398/03/20 02:47

Kudos! Terrific information.
comprar cialis 10 espa241a cialis qualitat safe dosage for cialis cialis farmacias guadalajara cialis australian price bulk cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use cialis sicuro in linea
cialisvie.com
1398/03/18 20:41

Reliable facts. Regards!
cialis online napol ou acheter du cialis pas cher buy online cialis 5mg tadalafil 10 mg cialis per paypa cialis herbs cialis generic achat cialis en itali deutschland cialis online buy cialis online
viagra durex
1398/03/18 05:45

Thank you, I've just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the supply?
https://www.wiegersmadrachten.nl/projecten/
1398/02/5 10:15
スーパーコピー 詐欺販売店ブラックリスト:2/692
http://doctores.com.do/santiago_index.php
1398/02/5 10:14
今ならまだチャンスがある、このクロムハーツ コピーが見逃しなく バレンシアガ激安通販バッグBALENCIAGA
https://www.protekgroup.com/ru/employees
1398/02/5 10:13
ブランド時計スーパーコピー通販?銀座時計?は人気のスーパーコピー時計豊富に取り揃えております?スーパーコピー時計業界で
http://www.ilcervellone.it/home/174.html
1398/02/3 19:41
https://www.sheetplantassociation.com/user
1398/02/3 19:40
ブランドコピー激安偽物ルイヴィトン財布コピーブランド財布N級激安通販信用店!
http://www.mindywenderfitness.com/fitness/p90x/
1398/01/28 19:45
ルイヴィトン スーパーコピー代引き
https://executiveholidays.com.mt/celebrity-cruises/
1398/01/28 19:44
スーパーコピーブランド超人気ブランドコピーのスーパーコピー専門販売ショップ
http://www.ostroga.opole.pl/node/1998
1398/01/18 19:07
スーパーコピー財布ルイヴィトン バッグスーパーコピー 激安代引きN級品通販,スーパーコピーブランド販売,
Buy generic cialis
1397/09/15 22:02

Many thanks, I appreciate this.
cialis kaufen wo generic cialis in vietnam 200 cialis coupon achat cialis en suisse only now cialis 20 mg venta cialis en espaa generico cialis mexico look here cialis order on line legalidad de comprar cialis cialis pills boards
Cialis generic
1397/09/15 02:31

You stated that very well!
cialis generisches kanada cialis uk next day rx cialis para comprar cialis venta a domicilio where to buy cialis in ontario recommended site cialis kanada cialis prices cialis canada cialis uk next day we recommend cheapest cialis
buy cialis online safely
1397/09/14 09:42

Regards, A lot of tips.

if a woman takes a mans cialis cialis sans ordonnance cialis per paypa effetti del cialis cialis name brand cheap cialis y deporte cialis dosage recommendations cialis venta a domicilio what is cialis look here cialis order on line
Cialis generic
1397/09/13 22:10

Beneficial postings. Thanks.
we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral estudios de cialis genricos rx cialis para comprar cialis 100mg suppliers online cialis cialis canada we choice cialis pfizer india generic cialis pill online buy online cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30