تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - فوم های آتش نشانی

امروز:

فوم های آتش نشانی

نكات عمومی

 اطفاء حریق توسط  فو م اولین پیشرفت حاصله در مورد آتشهای حیران كننده مایعات  بود. بكار گیری آب در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال بدلیل داشتن دانسیته بزرگترآب نسبت به سایر مایعات قابل اشتعال بی تاثیر می باشد. هنگامی كه مقداری مایع قابل اشتعال مانند سوختهای سنگین نفتی می سوزد گرمای فوق العاده ایی تولید می كند. حال اگر در این حالـت مقـداری آب به آن افزوده شـود بسـرعت آب شروع به جـوشیدن می نماید كه منجربه تبخیر وافزایش حجمی سریع آب می شود دراین حالت ممكن است پدیده overflow در سطح مایع در حال اشتعال رخ دهد و موجب گسترش آتش گردد. این پدیده سبب پاشش مایعات قابل اشتعال ازسطح می شود ، قابل ذكر است كه آب بدلیل داشتن دانسیتــــــه بیشتر در قسمت پایین تر از سطح  مایع قابل اشتعال قرار گرفته و سبب لبریز شدن سوخت از درون ظــــرف   می گـردد.
 یكی دیگر از عوامل موثر در اطفاء حریق با فوم بستگی به حبابهای تولید شده ایی دارد كه نتیجه مخلــــوط شدن ( كنسانتره فوم+ آب + هوا ) است. این حبابهای پر شده از هوا بر روی سطح مایع مشتعل شناور شده وبه همین دلیل بین سوخت مشتعل و اكسیژن ایجاد فاصله نموده و موجب خفه شدن شعله می شود كه نهایتـــــاً اطفاء حریق را در پی خواهد داشت .

فومها به دلیل داشتن دانسیته كمتر از سوختها مایع در اطفاء حریقهای مایعات مورد استفاده قرار می گیرنــــد این خاصیت شناور ماندن فومها سبب می شود تا سطح مایع را پوشش دهد وسبب خفه شدن  بخارات مایعات در حـــــــــال سوختن گردد, وهمچنین در صورت ایجاد بخارات سمی توسط مایعات شیمیایی آنها را محبوس كرده و از گسترش وانتشار آنها در هوا جلوگیری بعمل می آورد.

 حلالیت آب با بعضی از مایعات سوختی همچون حلالهای قطبی مشكلات فراوان وحیران كنندهایی را برای آتش نشانان میتواند داشته باشد  این خاصیت موجب می شود هنگامی كه فوم روی سطح مایع شناور میشود آب موجود در فوم باانحلال در داخل حلالهای قطبی ازداخل فوم تولیدی خارج شده و موجب تخریب سریع پوشش فـــوم می شود . سرانجام این اتفاقات موجب شده تا فومهای اطفاء حریقی ساخته شود كه در مقابل سوختهای حلال آب مقاوم باشد كه معروف به (‌ فومهای مقاوم الكلی ) می باشد.توسعه یافتن صنعت ساخت فوم موجب گشت تا فومهایی ساخته شود كه در  مقابل آتشهای نوعA  نیز بكار رود.

                                               خصوصیات اصلی فومهای اطفاء حریق

• Expansion: مجموع فوم تولیدی از محلول فوم زمانی كه از داخل ابزار تولید فوم عبور كرده باشد.
• :Stability توانائی فوم ایجاد شده پایانی در نگهداشتن مایع درون آن و همچنین حفظ تعداد، اندازه، و شكــل حبابهای موجود در فوم و به معنای دیگر توانائی سالم باقیماندن فوم می باشد.
• Fluidity: توانای جریان یافتن و پیشروی فوم بر روی سطح مایعات قابل اشتعال.
• Contamination resistance: توانائی فوم تولید شده در برابر آلودگیهای ناشی از مایعی كه  برای آن به كار برده می شود.
• Sealing and resealing : توانائی فوم در مسدود كردن و جلوگیری از پیشرفت حوادث و همچنین توانائی پوشش آن در مقابل سطوح داغ و بی شكل    ( اشكال نا متعارف ) .
• Knock down and extinction : توانائی فوم تولید شده در كنترل و اطفاء حریق .
• Burn – back resistance : توانائی فوم در بدون تغییر باقی ماندن روی سطح سوخت وقتی كه در مقابل گرما و شعله قرار می گیرد . عملكرد فومهای آتش نشانی می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل زیر باشد:

• نوع وسیله تولید فوم بكار و روش تولید و نگهداری فوم .
• نوع كنستانتره فوم بكار رفته شده .
• نوع آتش و سوخت موجود.
• تاكتیكهای بكار گیری فوم .
• میزان فوم بكار رفته چه اندازه می باشد .
• كیفیت آب بكار رفته در فوم به چه صورت می باشد .
• زمان مجاورت در مقابل شعله چه اندازه می باشد .
تاثیرات وبازده بالای فومهای اطفاء حریق اغلب بعد از بررسی دقیق وكامل فاكتورهای بالا امكان پذیر است .


                                                   تاریخچه پیشرفت فومهای اطفاء حریق

• در سال 1877 فوم شیمیائی برای اولین بار توسط دانشمندان انگلیسی اختراع گردید .
• در سال 1904 اولین موفقیت استفاده از فوم شیمیائی  در اطفاء حریق یك مخزن نفت با قطر یازده متردر كشور روسیه بود. این فوم از مخلوط كردن مقدار زیادی از دو ماده شیمیائی به وجود آمده بود .
• در سال 1914 دانشمندان اتریشی فومی تولید كردند كه از مخلوط پودر در داخل آب وبا سرعت بالا بوجود می آمد .
• درسال 1920 كنستانتره فوم پروتئینی برای اولین بار تولید گردید همراه با طراحی وسیله ای برای تولید وارائه دادن اولین فوم مكانیكی .
• درسال 1930 پیشرفت سریع فومهای شیمیائی با مشخصه الكلی همراه بود .معنی كــلی از مــكش وتنـاسب مـیزان توسعه برای سیستمهای فومهای مـكانیكی همان اندازه ای است كه ما از آنها اطلاع داریم . در همان زمان كار تجربی بر روی انواع تركیبات كنستانتره فوم آغاز گردید .
• در سال 1940 توسعه كنستانتره فومهای پروتئینه %3 كه فضا و وزن كمتری را با توجه به میزان كارائی آن نسبت به كنستانتره های فوم %6 دارند .
• در سال 1950 می توانستند فومهای ، كم، متوسط و پرتوسعه تولید نمایند و همچنین موفق به تولید سنتزهای جداگانه كنسانتره فـوم ونیز اولین تـوسعه كنستانتره های فوم مكانیكی مقاوم در برابر مایعات قابل امتزاج با آب.
• در سال  1960توسعه بیشتر كنسانتره فومهای فلورو پروتئین و   AFFF (فوم به فوم فیلم آبدار ), همچنین توسعه بهتر فومهای مقاوم الكلی صورت گرفت.
• در سال 1970 توسعه بیشتر كنسانتره فومهای مقاوم الكلی برای تولید فومهای چند منظوره كــــه استفاده آن بصورت %3 جهت مایعات هیدروكربنی و %6 روی مایعات قابل امتـــــــــــزاج  با آب است ."Hazmat" پیشرفت فومها برای سركوب كردن بخارات ناشی از مواد خطرناك صورت گرفت.
• در سال 1980 پیشرفت كنستانتره های فوم مقاوم الكلی در تولید AFFF ـ AR (AFFF مقاوم الكلی ).پیشرفت فومهای فلور پروتئین FFFP (فوم فیلمی فلور پروتئین )وكنستانتره های فوم چند منظوره FFFP-AR (FFFP مقاوم الكلی )
• در سال 1990 پیشرفت نمونه ای از كنستانره های فوم مقاوم الكلی كه بتوان از آن بصورت3% روی مایعات هیدروكربنی ومایعات قابل امتزاج با آب استفاده نمود. معرفی كنستاره فوم جهت اطفاء مواد قابل اشتعال كلاس A .


                                                چگونه فومها عمل اطفاء حریق انجام می دهند

فومهای اطفاء حریق از سوختهای مایع سبك تر هستند وروی آنها شناور می مانند .حبابهای فـوم كـه شكل گرفته اند كمك می كنند به خواباندن و اطفاء حریق به روش های زیر :
• بوسیله جلوگیری از رسیدن هوا (اكسیژن ) به سوخت .
• بوسیله جدا كردن شعله از سطح سوخت .
• بوسیله محدود كردن بخارات قابل اشتعال.
• پوشش گرمای تشعشعی كه می تواند به كاهش گرمای برگشت خورده از شعله به سطح سوخت كمك كند وبه این ترتیب كاهش تولــید بخارات قــابل اشــتعال را خواهیم داشت .
• بوسیله خنك كردن سطح سوخت وسطوح فلزی,همچنان كه محلول فوم از فرم كف خارج می شود .این عمل باعث تولید بخارات رقیق و كاهش اكسیژن اطراف سوخت می گردد .

                                                                         تولید فوم نهایی

 از تركیب سه عنصر اصلی كنستانتره فوم ,هوا وآب فوم نهائی تولید می شود كه معمولاشامل دومرحله است.در اولین مرحله كنستانتره فوم با آب مخلوط شده وتولید محلول فوم را می نماید .كنستانتره فوم باید در تناسب صحیح با آب مخلوط گردد (معمولا به صورت درصد بیان می شود ) تا بهترین فوم وعملكرد اطفاء حــریق را داشته باشیم تناسب صحیح مـعمولا بـه وسیلـه ابزار مناسب (متناسب كننده یا ابزار مشابه ) بدست می آید. نتیجه آن تولید محلول فوم Premix می باشد به معنای دیگر كنسانتره فوم و آب مخلوط می شوند پیش از رسیدن به وسیله تولید فوم بعضی اوقات محلول Premix تولید می شوند به وسیله مخلوط صحیح و متناسب آب وكنسانتره فوم در داخل محفظه هایی مانند تانك كه درنظر گرفته شده است قبل از پمپ كردن به وسائل تولید فوم. و سایل تولید فومی وجود دارند كه كنسانتره فوم به اندازه مورد نیاز در خود وسیله برداشته می شود و با نام Self inducing (مخلوط شدن در خود وسیلــــه) معروف می باشد ودر دومین مرحله هوا اضافه می شود به محلول فوم جهت ساخت حباب ( Aspiration ) برای تولید فوم نهایی. میزان هوا اضافه شده بستگی به نوع وسیله مورد استفاده دارد نگهدارنده شاخـــــــــــه سازنــده فــوم  عموما فقط میزان كمی از هوا را با محلول فوم مخلوط می نماید بنا بر این محصول فوم نهائـی با توسعه كم می باشد(LX ) كه  نسبت حجم فوم نهائی تولید شده به محلول  فوم استفـــــاده شـده جهت تولید  1 به 20 یا كمتر میباشد و همچنین وسائل دیگروجود دارد كه می تواند فوم میان توسعه(MX ) با نسبت توسعه بیشتر از1به  20 ولی كمتر از 1 به  200وفوم پر توسعه ( (HXبا نسبت توسعه بیشتر از  1به 200 و ممكن است كه حتی از  1به 1000نیز بیشتر باشد تولید نماید.
قسمت ذیل توضیحات بیشتری در رابطه با جزئیات بعضی از فاكتورهای مهم كه در تولید فوم بكار می روند می دهد.
در صد كنسانتره: تمام فومهایی كه معمولا تهیه میشوند به صورت كنستانتره مایع هستند این كنستانتره باید قبل از رسیدن به آتش با آب مخلوط شــودتا محلول فوم ساخته شود معمولا فوم تهیه میشود در ساختارهایی كه به صورت %6 ،%3 ویا1% كنستانره فوم می باشند. این كنستانتره ها طراحی می شوند كه مخلوط گردد با آبی كه جریــــان دارد.
6% كنستانتره  به معنی 6 قسمت كنستانتره فوم در 94 قسمت آب.
3% یعنی  3قمت كنستانتره فوم در 97 قسمت آب.
1% ، 1 قسمت كنستانتره آ‘‌در 99 قسمت آب.
كنستانتره  1%اساسا 6 برابر قویتر از كنستانتره 6% می باشد و كنستانتره 3% دو برابر قویتر از كنستانتره 6% میباشد به هر صورت توانائی اطفاء حریق فوم تولیدی برای یك نوع خاص از كنستانترههای فوم در  1% ،3% و  6%كنستانتره بایدتقریبا یكسان  باشند.
پائین ترین در صد كنستانتره ,كمترین كنستانتره فوم مورد نیاز جهت ساختن فوم نهایی         می باشد نتیجه استفاده كنستانتره فوم 3% بجای كنستانتره فوم 6% نصف شدن مقدار فضای ذخیره سازی فوم مور نیاز می باشــــد با كاهشهای مشابهی در وزن و هزینه انتقال در حالی كه همان قدرت اطفاء حریق را حفظ می نماید ,كنستانتره فوم 1% در دسترس همیشه خوب نیستند مانند كنستانتره فوم مقاوم الكلی وكنستانتره فوم با پایه پروتئینی زیرامحدوده فنی جهت ماكزیمم استفاده از بعضی از اجزاء تشكیل دهنده فوم درون مایع وجود دارد.
بسیار مهم است كه ابزار  انتقال فوم مورد استفاده بر روی درصد صحیح خود قرار داشته باشد اگر كنستانتره 3% به وسیله سیستم انتقال كنستانتره 6% انتقال یابد دو برابر مقدار صحیح از كنستانتره فوم مصرف می شود و محلول غلیظ فوم به وسیله كنستانتره 3% بوجود می آید, نه تنها منبع كنستانتره فوم خیلی زود خالی میشود بلكه فوم گران نیز قیمت به هدر خواهد رفت وهمچنین باعث خواهد شد كه فوم نهائی تولید شده دارای كیفیت لازم برای اطفاء حریق نباشد.وهمچنین موجب می شود فوم غلیظ شده به سختی جریان پیدا كند. روش دیگر استفاده از كنستانتره 3% فوم درجائی است كه در دستگاه جهت استفاده از كنستانتره فوم 1% تنظیم شده است نتیجتا محلول فوم با درصد كمتری از كنستانتره لازم كه باید جهت اطفاء حریق بكار رود ساخته می شود.كنستانتره فوم بسیار مهم است كه با وسائل سازنده فوم و وسائل هدایت فوم سازگاری داشته باشد و به همان اندازه نیز این مسئله اهمیت دارد كه وسائل هدایت فوم باید مراتبا چك شوند ودقت شود كه بصورت صحیــح عمل نموده و مقدار لازم را هدایت نمایند.

Aspiration :
 پس از انكه محلول فوم بصورت صحیح مخلوط گردید و به آخرین رشته هوز رسید به شكلهای مختلفی می توان از آن استفاده نمود. عموما فومها بصورت  non-Aspirated ویا Aspirated استفاده می گردد, كه ترجیحا بصورت Aspirated استفاده می شود.
Aspirated: فوم زمانی ساخته میشود كه محلول فوم از میان وسیله ساخت فوم عبور می نماید مانند یك Foam-makingbranch) ) شاخه سازنده فوم. محلول فوم مخلوط در هوا شده ( Aspirate ) وسپس مخلوط مغشوش می شـــود بــه انـــدازه لازم تا در نهایت بصورت حبابهای یك اندازه تبدیل می شوند. ( Finished foam )

 لازم بذكر است كه بدون مخلوط شدن محلول فوم با هوا امكان گسترش محلول فوم نمی باشد. بنابراین عبارت ( non-aspirated foam ) اغلب به صورت نا صحیح استفاده می شود برای شرح محصولی از محلول فوم كه از میان ابزار مخصوص طراحی شده جهت تولید فوم عبور نكـــرده باشد مانند ( Water branch ). به هر حال استفاده از این نوع وسائل  مقداركمی اختلاط محلول فوم را با هوا می دهد زیرا در جریان  حركت محلول فوم هوا به درون آن كشیده می شود كه ممكن است به شكل جت یا اسپری باشد.

محلول فوم  non-aspirated  به اشكال زیر با هوا تركیب می شود :

• موقعی كه شاخه را ترك می كند.
• موقعی كه از میان هوا بصورت آشفته حركت می كند ( stream )
• وقتی كه محلول فوم با شئی برخورد می كند. این موضوع باعث اختلاط بیشتر مخلوط شدن با هوا میگردد, این عملیات كافی است تا هوا به اندازه كافی در محلول فوم كشیده شود وفوم(low expansin)كم توسعه تولید شود, میزان توسعه كمتر از 4 به 1 است.
• فوم با مكش اولیه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظورطراحی شده اند می باشد .
• فوم با مكش ثانویه : فوم نهائی كه تولید می شود به وسیله وسائل تولید فومی كه به این منظور طراحی شده اند.
 فومهای تولیدی به وسیله مكش ثانویه دارای كیفیت پائین می باشد به جهت اختلاط ناكافی محلول فوم و هوا ومخلوط شدن نا مناسب می باشد .این عبارت بیان میكند كه عموما توسعه این فومها بسیار كم است و زمان بازگشت كوتاهی را نیز دارا می باشند, شایان ذكر است كه پوشش فومها با زمان بازگشت كوتاه می تواند سودمند باشد وبه صورت لایه فیلم روی سطح سوخت را بپوشاند. خیلی بعید به نظر میرسد كه در محلول فوم در موقع عملیات كاربردی روی آتش به روش مذكور هیچگونه مكش هوائی رخ ندهد. 
بعضی از افزودنیهای آب مانند (wetting agents ) ممكن است تولید فرمولهائی كنند كه مانع از تولید كف شود استفاده از این نوع افزودنی ها فومهای بدون هوا را نتیجه می دهد . حتی اگر از وسائل مخصوص تولیدفوم نیز استفاده شود .

                                                                        میزان توسعه فوم

در قسمتهای گذشته فومهای تولیدی به سه دسته كم توسعه ــ میان توسعه و پر توسعه تقسیم بندی شده اند.توسعه یا به عبارت دیگر میزان توسعه برای فوم مقدار فوم تولیدی به مقدر محلول فوم استفاده شده می باشد .برای مثال اگر 100 لیتر محلول از میان شاخه تولید فوم عبور داده شود و 800 لیتر فوم تولید شود ,بنابر این میزان توسعه برای فوم به صورت زیر محاسبه می شود .
میزان توسعه = مقدار محلول فوم/ مقدار فوم     8 = 100/ 800

این فوم میزان توسعه 8 را دارد. انواع محدوده میزان توسعه فوم های اطفاء حریق عبارتند از:
• كم توسعه :كمتر یا مساوی 20
• میان توسعه : بزرگتر از 20 اما كمتر یا مساوی 200
• پرتوسعه: بزرگتر از 200
فوم های تولید یا مكش ثانویه عموما میزان توسعه كمتر از 4 را دارامی باشند.

                                         وسائل مورد استفاده برای تولید فومهای توسعه مختلف

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (primary aspirated) معمولا از مسیرهای تولید فوم كه به این منظور طراحی شده ویا مولدهای مكانیكی (mechanical generators) استفاده می شود.

 برای تولید فوم كم توسعه به روش (secondary aspirated)معمولا از اسباب استاندارد توزیع آب (نازل مخصوص آب) استفاده می شود اگر چه طراحی وتولید بعضی از مانیتورهای با ظرفیت بالا نیز بكار می رود برای این نوع خاص از فوم.
 فومهای میان توسعه یا پر توسعه معمولا با مكش اولیه وبه وسیله وسائل مخصوص تولید فوم بدست می آید ,این وسائل به وسیله اسپری كردن محلول فوم روی دیواره مشبك ویا توری وسپس هوا دمیده می شود از میان تور وشبكه .هوا به وسیله یك فن هیدرولیكی یا الكتریكی یا بنزینی به گردش در می آید .

                                                                        كنستانتره های فوم

مقدار مكش محلول فوم نه تنها بستگی به وسیله مورد استفاده دارد بلكه به كنستانتره مورد استفاده نیز مربوط می شود .برای نمونه كنستانترههای فوم مصنوعی بكار میروند(SYNDET) جهت تولید فومهای كم توسعه ـ میان توسعه وپر توسعه , كنستانتره های فوم پروتئینی بكار می روند فقط برای تولید فومهای كم توسعه و دیگر كنستانتره های فوم (i.e;AFFF;AFFFAR;FR;FFFP and FFFP-AR) بیشتر برای تولید فومهای كم توسعه كاربرد دارند ,اگر چه آنها را نیز می توان برای تولید فومهای میان توسعه بكار برد.
برای آتشهای مایعات قابل اشتعال فوم با مكش ثانویه موثر است زیرا فقط تولید فرم فیلمی می نماید.

فومهای تولیدی كم توسعه را می توان به مسافتهای نسبتا زیادی در ارتفاع پرتاب نمود وهمچنین می توان آن را به خوبی در بسیاری از مكانها برای استفاده بر علیه آتشهای تانكهای ذخیره بزرگ بكارگرفت.
فومهای نهائی میان توسعه را می توان پرتاب نمود فقط مقداری بالاتر از مسافتهای كوتاه .به هر صورت با توسعه بین 20الی 200 مقدار زیادی فوم تولید می شود نسبت به مصرف مقدار كمی از محلول فوم .توانائی جریان پیدا كردن راحت فومهای میان توسعه تلفیق شده است با پوشش ایده ال وسرعت بالا برای مناطق بزرگ .
فومهای تولیدی پر توسعه جریان پیدا می كنند بلا فاصله بعد از خروج از دستگاه سازنده فوم,آنها هیچ گونه پرتاب قابل اندازه گیری را ندارند . آنها می توانند پوشش دهند سطح بسیار زیادی را به آهستگی به وسیله مقدار زیادی از فوم (مقدار توسعه گاهی اوقات بزرگتر از 1000 مرتبه می باشد ) كه می تواند به سرعت  محلهای سرپوشیده بزرگ راپر كند, فومهای پر توسعه نسبت به فومهای كم توسعه ومیان توسعه  به خاطر حجم زیاد وسبكی در مقابل بادهای قوی مقاومت كمتری را دارا می باشند .


                                                                              انواع استفاده

كم توسعه:

             ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
             ـ حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ آتش های مایعات قابل اشتعال ریزان.
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ نجات برخوردهای هواپیما.
             ـ خاموش كننده های قابل حمل.


میان توسعه:
             ـ سركوب كردن بخارات.
             ـ محدوده تانكهای ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال.
             ـ گذر ها یا كانال های اصلی كوچك
             ـ آتشهای كوچك مربوط به مایعات قابل اشتعال از قبیل حوادث ترافیك جاده ائی.
             ـ ایمن نگهداشتن مبدلها (ترانسفورمرها).

  پرتوسعه:
      ـ سركوب كردن واطفاءوحمایت از مقادیر زیاد مانند انبارها ,آشیانه های فرودگاه, 
              ـ انبارهای كشتی,دالان معادن و غیره.
              ـ كانالها یا گذر های اصلی.
      ـ سركوب بخارات (شامل مایعات سرد مانندLPG/LNG  ).
• فومهای تولیدی با مكش ثانویه (secondary aspirated):
              ـ آتشهای مایعات قابل اشتعال بزرگ (i.e.storage tanks,tank bunds).
              ـ نجات برخوردهای هواپیما.
              ـ خاموش كننده های قابل حمل.


نوشته شده در : 1388/10/8  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

پمپ کارواش
1397/08/12 22:08
بازرگانی ایران پمپ تامین کننده تجهیزات
صنعتی و کشاورزی آماده ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت ها و
کارخانه ها می باشد . این شرکت در حال
حاظر با تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات کاربردی
در صنعت ( پمپ – کارواش صنعتی – کمپرسور –پمپ خانگی – شناور – کف کش –
لجن کش – بوستر پمپ – موتور پمپ – تجهیزات استخر – کارواش خانگی –
پمپ پیستونی – کمپرسور فینی – کمپرسور پیستونی – کمپرسور آبک – کپرسور پاریچی ) و آبیاری کشاورزی ( آبپاش مخفی شونده – آبپاش هانتر – تایمر آبیاری اوربیت – کنترلر
آبیاری – شیر برقی – جعبه کنتور –
مه پاش – فیلتر دیسکی – آبپاش زراعی – آبپاش ویرسا ) در حال فعالیت می باشد .
Buy generic cialis
1397/07/9 20:00

Terrific info. Many thanks.
viagra cialis levitra cialis daily cialis super kamagra cialis 50 mg soft tab pastillas cialis y alcoho we recommend cheapest cialis are there generic cialis cialis tadalafil online i recommend cialis generico cialis uk
canadian pharcharmy online
1397/07/1 16:56

Nicely put, Cheers!
northwest pharmacies mail order canadian drug online pharmacy canada canada drugs buy viagrow canada medications cheap canadian pharmacy cialis canadian medications canada online pharmacies legitimate canadian medications by mail
http://cialisvbuy.com/
1397/06/28 13:30

Many thanks, A lot of posts.

cialis kamagra levitra generic cialis 20mg uk cialis et insomni we choice cialis uk when can i take another cialis tadalafil 20mg cialis tablets for sale cialis price thailand cialis kaufen cialis tablets for sale
http://cialisvi.com/
1397/06/12 16:40

Many thanks, I appreciate this.
cialis 30 day sample cialis generika cialis generique prezzo di cialis in bulgaria click here cialis daily uk click here take cialis cialis tadalafil acheter du cialis a geneve recommended site cialis kanada price cialis best
cialisiv.com
1397/06/11 22:59

This is nicely put! .
safe dosage for cialis legalidad de comprar cialis acheter cialis meilleur pri wow look it cialis mexico preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg how to purchase cialis on line where to buy cialis in ontario
viabiovit.com/sildenafil-buy-online.html
1397/05/23 10:18

This is nicely put! !
sildenafil uk online can i buy viagra at cvs buy viagra canada buy viagra online canada no prescription where to buy viagra online buy viagra without prescription uk order sildenafil generic viagra online uk where can i buy viagra buy cheap viagra canada
babecolate.com/best-prices-for-cialis-20mg.html
1397/05/23 01:45

Valuable tips. Thanks a lot!
tadalafil cialis 20mg preis cf cialis 5 mg buy prix cialis once a da cialis farmacias guadalajara buy cialis cialis qualitat prezzo di cialis in bulgaria rx cialis para comprar cialis billig
canadian online pharmacy
1397/05/16 16:26
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>legitimate canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies online
1397/03/23 09:51
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">online pharmacy with no prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canadian pharcharmy online[/url]
Buy cialis online
1397/03/7 17:27

You actually suggested this exceptionally well!
how does cialis work cilas viagra vs cialis vs levitra price cialis wal mart pharmacy viagra vs cialis cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage recommendations generic cialis 20mg tablets safe site to buy cialis online
Tadalafil 5mg
1397/02/5 07:43

Nicely put. Thanks a lot!
viagra online purchase buy viagra online prescription buy generic viagra online canada usa online pharmacy where can you buy viagra without a prescription pharmacy buy online viagra can you buy viagra at cvs sildenafil citrate tablets viagra buy online uk
Online viagra
1397/02/4 14:59

Really many of amazing info!
where can i buy a viagra sildenafil buy online uk where can i buy viagra buy viagra online using paypal buy sildenafil citrate online buy viagra online generic can i buy viagra at walmart where can i buy cheap viagra buy viagra online with prescription buy viagra south africa
Online cialis
1397/01/18 17:06

You revealed it really well.
free generic cialis cialis alternative cialis for sale cialis canada 5 mg cialis coupon printable cialis rezeptfrei cialis for bph click here cialis daily uk cialis price in bangalore cialis kaufen wo
Online cialis
1397/01/18 16:48

Beneficial forum posts. Regards!
cialis official site cialis 20 mg effectiveness prix cialis once a da cialis reviews cialis tadalafil buy generic cialis cialis kaufen wo cialis price thailand cialis prices buy cialis online cheapest
Cialis pills
1397/01/18 06:30

Awesome forum posts. Kudos.
cialis authentique suisse how to purchase cialis on line recommended site cialis kanada free generic cialis cialis generico lilly best generic drugs cialis we like it cialis soft gel buy cialis online nz tarif cialis france sublingual cialis online
Buy cialis
1397/01/4 21:31

Fine advice. Many thanks!
look here cialis order on line bulk cialis cialis vs viagra dosagem ideal cialis we use it cialis online store cialis prezzo di mercato buying cialis in colombia online cialis cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online cheapest
Buy generic cialis
1397/01/4 20:57

Good data, With thanks.
generico cialis mexico cialis per paypa 5 mg cialis coupon printable generic cialis with dapoxetine are there generic cialis interactions for cialis cialis 20 mg effectiveness buying cialis on internet canadian discount cialis walgreens price for cialis
Cialis online
1397/01/4 05:26

Wonderful postings. Cheers!
side effects of cialis achat cialis en itali walgreens price for cialis cialis generique cialis pills price each compare prices cialis uk effetti del cialis price cialis per pill cialis daily reviews preis cialis 20mg schweiz
Buy generic cialis
1397/01/2 10:35

You made the point!
cialis authentique suisse cialis 5 mg funziona order a sample of cialis cialis super kamagra venta cialis en espaa cialis super kamagra cialis herbs cialis prezzo al pubblico 5 mg cialis coupon printable cialis for sale south africa
Cialis prices
1396/12/28 10:57

You made your position extremely effectively.!
how does cialis work preis cialis 20mg schweiz cialis 50 mg soft tab viagra cialis levitra cialis sans ordonnance generic cialis review uk buy generic cialis buy cialis online nz price cialis wal mart pharmacy what is cialis
ask a psychic question
1396/08/12 19:40
از لذت لذت میبرم، زیرا من فقط آنچه را که من دنبالش بودم پیدا کردم.
شما شکار چهار روزه خود را به پایان رسانده اید! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.

خدا حافظ
figueroakylnnmfaci.over-blog.com
1396/04/25 09:14
Hi! This is my first comment here so I just wanted to give
a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
the same topics? Many thanks!
کریم رفیعی
1396/02/31 09:26
اگه امکان دارد از nfpa 13ترجمشو بزارید
elmirabertozzi.hatenablog.com
1396/02/25 11:33
What's up, yeah this article is actually good and I have learned
lot of things from it concerning blogging. thanks.
Florian
1396/02/25 09:33
Can you tell us more about this? I'd like to find out more details.
Vallie
1396/02/25 09:20
When some one searches for his required thing,
therefore he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained
over here.
Jessie
1396/02/25 01:31
Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to
get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
BHW
1396/01/28 21:43
This post is priceless. How can I find out more?
manicure
1396/01/20 02:24
Excellent web site you've got here.. It's hard to find high quality writing like yours these days.

I honestly appreciate people like you! Take care!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30