تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - حمل مصدوم

امروز:

حمل مصدوم

حمل مصدوم


كلیات و تعاریف
     جابه جائی یا انتقال مصدوم به روش مناسب از محلی به محل دیگر را حمل مصدوم می گویند .ایمنی و راحتی حمل از اولین ملاحظاتی است كه باید در مورد مصدوم رعایت شود، توجه داشته باشید بی دقتی و عدم رعایت شرایط لازم در حمل  باعث وخیم شدن  وضع مصدوم خواهد شد.
     بهتر است كمك های اولیه به مصدوم در محل حادثه انجام گیرد، مگر اینكه زندگی مصدوم یا كمك كنند ه در معرض خطر  جدی ، مانندریزش آوار ، آتش سوزی ، هوای مسموم و … باشد. قبل از جابجائی مصدوم به ویژه چنانچه بیهوش باشد لازم است معاینه عمومی از قسمتهای مختلف بدن وی بعمل آورده و اقدامات ضروری انجام گیرد.


عوامل مؤثر در انتخاب نوع حمل :
الف) وضعیت جسمانی مصدوم از حیث آسیبهای وارده .
ب ) وضعیت روحی و روانی مصدوم
ج ) وزن مصدوم.
د ) مسافت مسیر پیش بینی شده و وضعیت آن .
هـ ) تعداد نفرات كمك دهنده .
و ) وسائل و امكانات موجود.
ز ) آمادگی جسمانی كمك دهنده .


در شرایط زیر باید مصدوم را قبل از هر اقدامی منتقل كرد :
الف- وقتــی كه از محیط اطراف ، خطری متوجه مصـدوم باشـد ؛ مثـل خطـر ریزش كوه ، آتش سوزی ، جاده اتوبان و… .
ب- وقتی كه مصدوم صدمه شدید و تهدید كننده حیاتی دارد و برای كمك رسانی دسترسی به او مشكل است.
ج- وقتی كه مصدومی راه كمك رسانی به دیگر مصدومین را كه حال خوبی ندارند مسدود كرده است.

نكاتی كه در حمل مصدوم باید رعایت شود :
الف) اگر مصدوم گیر كرده ، ابتدا اشیایی را كه مانع انتقال او هستند كنار زد تا بتوان به او امداد رسانید.
ب ) هیچ وقت مصدوم را به زور از جایی به بیرون نكشید، بلكه برایش راه باز كنید.
ج ) اگر مصدومی آسیب دیدگی شدید و كشنده دارد حتی قبل ازاین كه او را از جایی كه گیر كرده بیرون آورید باید كمك های اولیه را به او برسانید.
د ) سعی كنید مصدوم را به جای امن ببرید و به او كمك برسانید. در صورتی كه نوع عارضه معلوم نیست باید فكر كنید كه مصدوم شكستگی ستون فقرات دارد.
هـ ) درصورتی كه مصدوم زیرآوار یا اشیایی گیر كرده ولی خطری متوجه او نیست و جراحت هایش شدید نمی باشد، ترجیحاً باید منتظر گروه های امدادی بود تا او را منتقل كنند و در زمان انتقال سعی كنید مصدوم تكان نخورد.

 

انواع حمل مصدوم

                                                               حمل آغوشی ( گهواره ای )
 
    این حمل بیشتر در افراد سبك وزن ، خصوصاً اطفال ، انجام می گیرد. بدین منظور باید یك دست خود را در ناحیه كتف ها و دست دیگر را زیر زانوهای مصدوم قرار داده . او را بلنـــد كنید.

                                                                 حمل كششی ( كشاندن )

حمل كششی به سه روش زیر انجام می گیرد :
الف ) حمل كششی مسلسلی :

     این روش برای افراد بهوش و بیهوش ، خصوصاً در آسیب دیدگی اندام ها مناسب است و برای مصدومین میدان جنگ كه زیر آتش تیربار دشمن قرار دارند نیز كاربرد دارد. در حالی كه مصدوم نشسته و یا به پشت خوابیده است، پهلوی او بنشینید ، او را روی پای نزدیك تر خود بگذارید و دست مقابل را دور سینه اش حلقه كنید ، سپس او را با دست آزاد و پای مخالف خود به طرف عقب بكشید.
 
ب ) حمل كششی آتش نشان (سینه خیز) :
     این روش در مواردی مانند آتش سوزی كه اتاق پر از دود است استفاده می شود و برای مصدومینی كه در شانه ها، بازوها و دست ها شكستگی نداشته باشند و مصدومینی كه وزن آنان از وزن كمك دهنده بیشتر باشد، به كار می رود. دراین روش، در حالی كه مصدوم به پشت می خوابد، مچ هایش را به هم ببندید. سپس زانو بزنید به طوری كه زانوهای شما در دو طرف بدن مصدوم در زیر بغل وی قرار گیرد. آن گاه دستان مصدوم را دور گردن خود بیندازید و چهار دست و پا حركت كنید و او را بكشید.


ح ) حمل كششی با پتو :
       روش بعدی با كشیدن و لغزاندن مصدوم روی زمین صورت می گیرد ، به این ترتیب كه یا مصــدوم را روی یك پتو قرار داده می پیچیم و سپس با گرفتن قسمتی از پتو او را روی زمین می كشیم و یا با گرفتن لباس هایش او را از ساختمان خارج می نماییم.این روش را روش گهواره ای گویند . در اینجا سر مصدوم در بین بازوان نجات دهنده پنهان و محافظت گشته و دست های نجاتگر در زیر شانه های مصدوم طوری قرار می گیرد كه كف دست به بالا نگاه كند. چنانچه مجروح بایستی پله های ساختمان را طی كند، نجاتگر ، او را به این ترتیب به پایین می لغزاند كه سر وی بطرف پایین قرار گیرد و باید او را هرچه نزدیكتر به سطح زمین و پله ها حركت داد. 
   
روش حمل عصایی ( تكیه گاه)

      درافراد بهوش كه صدمه خفیفی دیده اند و می توانند با كمك افراد دیگر راه بروند، خصوصاً افرادی كه ازیك پا صدمه دیده اند، بعد از آتل بندی و بیحركت كردن عضو، كمك دهنده باید در سمت پای سالم مصدوم قرار گرفته ، یك دست خود را دور كمر وی بگیـــرد و با دست دیگر، دست مصدوم را دور گردن خود حلقه كند. بدین ترتیب مصدوم می توانــد با جهش به حركت ادامه دهد.

 حمل كولی ( به پشت )

       در مواقعی كه مسافت طولانی باشد ومصدوم نیز در قسمت نخاع و احشاء آسیب ندیده باشد، كمك دهنده دست های خود را از زیر زانوهای مصدوم عبور داده ، مچ دست های او را می گیرد. درصورت بیهوش بودن، مصدوم می توانید مچ دست های او را با باند یا طناب ببندید. حتی در حین عبور از بلندی می توانید مصدوم را با شال به خود ببندید.
     حمل یك دست و یك پا (حمل آتش نشان )
      حمل یكدست و یكپا در مسافتهای طولانی برای افرادی كه آسیب جدی از قبیل شكستگی یا صدمات مغزی ندارند استفاده می شود.
      این حمل در بین آتش نشانها به منظور نقل و انتقال مصدومین و در بین ناجیان غریق جهت خارج نمودن هر چه بیشتر آب از معده و ریة مغروقین درحین خروج از صحنه آسیب بكار می رود.
نحوة عمل : امدادگر در مقابل مصدوم به صورت رو در رو ایستاده و پس از حفظ تعادل و گرفتن دست موافق مصدوم، سرخود را از زیر بغل او برده و دست دیگر خود را میان دو پای وی قرار می دهند و از زمین بلند می كند دراین حالت سر مصدوم سرازیر و دست و پای موافق مصدوم در اختیار امدادگر می باشد ( مطابق شكل ) . 
    
 توانایی حمل های دو نفره :
     حمل های دو نفره به طریقه های مختلفی انجام می گیرد كه چند نمونه آن به شرح زیر می باشد :

حمل دو مچ
 
   این نوع حمل شامل ساخت یك نشیمنگاه راحت همراه با چفت شدن یك دست در زیر و دست دیگر در پشت می باشد. طبق شكل 1 روش كار به این ترتیب است كه در نزدیكی باسن مصدوم زانو زده و به آرامی وی را به حالت نشسته درمی آوریم و یكی از دستان خود را با دست كمك دهنده دیگر در پشت وی قلاب كرده تا بصورت
تكیه گاه در آید وسپس دستان دیگر خود را از زیر ران او عبور داده تا در زیر از ناحیه مچ به یكدیگر قفل شوند و بعد به ترتیبی كه
تعادل وی برهم نخورد به آرامی و همزمان شروع به بلند كردن مصدوم كرده و با جـایگزین كردن صحیح مصدوم روی دست وضعیت مطمئن و مناسبی برای حركت بوجود می آوریم.
      چنانچه مصدوم به هوش بوده ، می توان نخست با درست كردن صندلی طبق شكل 2 و 3 مصدوم را سوار كرده وحركت داد كه در این شرایط مصدوم با انداختن دست بدور گردن حمل كنندگان به حركت مطمئن و اطمینان كمك می نماید.


حمل سه مچ
      در افراد هوشیار كه احتمال شكستگی در یك پا وجود دارد، دو كمك دهنده مقابل یكدیگر می ایستند و هر یك مچ دست راست خود را با دست چپ می گیرد و در همین حال با دست راست خود، مچ یا ساعد دست چپ شخص مقابل را میگیرد. سپس مصدوم را روی صندلی كه به این شكل ایجاد شده می نشانند و افراد بلند می شوند وحركت می كنند. دراین حالت برای این كه احتمال شكستگی پا و یا بیهوشی وجود دارد، یك دست را برای نگه داشتـن پـای شكسته و یا پشت مصدوم، آزاد كنید. دراین صورت حالت سه مـچ بـه خـود           می گــیرد.


حمل چهار مچ
      این حمل در مورد مصدومینی به كار می رود كه آسیب جدی ندیده اند و همانند حمل سه مچ می باشد كه مصدوم را روی مچ دست ها كه حالت تكیه گاه پیدا كرده می نشانند با این تفاوت كه هیچ كدام از دست ها آزاد نمی باشد.


حمل زنبه ای ( حمل پس و پیش ) قطاری
   
 این روش برای مصدومینی كه از ناحیه سینه و شكم مشكل دارند و همچنین برای عبور از گذرگاه های باریك و یا گذاشتن بیمار بر روی برانكارد استفاده می شود . در حالی كه مصدوم دستانش را روی سینه صلیب كرده است، یك امدادگر پشت سر او می  ایستد و قسمت بالا تنه را بلند می كند و آن را با زانو نگه می دارد. آن گاه دست ها را زیر بغل او رد كرده ، مچ های دستش را كه بر روی صلیب شده می گیرد. نفر دوم بین پاهای مصدوم و پشت به او می ایستد و پاهایش را از زانوها می گیرد و بلند می كند. اگر این كار برای گذاشتن مصدوم روی صندلی یا برانكارد انجام بگیرد باید نفر دوم رو به بیمار باشد.
  
 
حمل با صندلی

      گاهی اوقات كمك دهنده مجبور است جهت حمل مجروح ازصندلی استفاده كند ، اگر بخواهیم یك بیمار سنگین وزن را روی صندلی بنشانیم باید صندلی را روی زمین خوابانده، بیمار را با دقت بكشیم و روی صندلی قرار دهیم. در صورتی كه بیمار بیهوش باشد می توانیم او را به صندلی ببندیم سپس به كمك شخص دیگر ، دوطرف صندلی و یا پشت وجلو آن را گرفته، حركت می دهیم.


 
      هنگامیكه قصد دارید مصدومی را كه بهوش است و صدمة جدی ندیده است از پله ها بالا یا پایین ببرید یا از راهرو عبور كنید، می توانید مصدوم را روی یك صندلی معمولی بنشانید و با كمك یكنفر دیگر او را حمل كنید. اما قبلاً توجه داشته باشید كه بر سر راه عبورتان مانعی وجود نداشته باشد، یا خطری مثل لیز خوردن فرش در كار نباشد.
الف ) قبلاً صندلی را آزمایش كنید تا مطمئن شوید كه به اندازه كافی محكم است و می تواند وزن مصدوم راتحمل كند، سپس مصدوم را روی صندلی بنشانید و او را با یك باند پهن به صندلی ببندید روبروی یكدیگر بایستید، یكی جلوی صندلی و دیگری پشت آن.
ب ) شخصی كه پشت صندلی ایستاده باید پشت صندلی و مصدوم را نگهدارد؛ و دیگری باید پایه های جلوی صندلی را بگیرد. كمی صندلی را به سمت عقب خم كنید . مصدوم را سر جایش محكم كنید و سپس با هم صندلی را بلند كنید.

 
ج ) بطوریكه روی مصدوم به جلو باشد به آرامی از راهرو یا پله ها عبور كنید. اگر پله ها یا راهرو به اندازه كافی پهن باشد می توانید هر كدام یك طرف صندلی بایستید و با یك دست پشت صندلی و با دست دیگر قسمت بالای پایة جلویی صندلی را بگیرید و مصدوم را حمل كنید.

حمل با صندلی چرخدار
  
   می توان مصدوم را بوسیله صندلی چرخدار نیز انتقال داد و روش كار همان است كه درمورد صندلی معمولی گفته شد.
الف ) ترمزهای صندلی چرخدار را بكشید ( می توانید چگونگی كار را از خود مصدوم بپرسید) و چیزی جلوی چرخها بگذارید تا مطمئناً حركت نكند.
ب ) صندلی چرخدار را آزمایش كنید تا دریابید كه كدام قسمتها ثابت هستند ، دستة صندلی كه بازو روی آن قرار می گیرد معمولاً متحرك است، و اگر بخواهید از آن برای بلند كردن صندلی استفاده كنید از هم جدا می شوند. هرگز چرخ های آنرا نگیرید بلند كنید ، بلكه پهلوهای صندلی را بگیرید و با استفاده از قسمتهای ثابت آنرا بلند كنید .
                                                                          

 حمل سه نفره
الف ) آغوشی : برای انتقال مصدوم از محیط خطــر ، بخصوص اگر مصــدوم بیهوش است و یا آسیب جدی ( مثل ستون فقرات ) دیده است ، می توانیم سه نفره با دقت و آرامـش كـامل اقـدام بـه حمـل مصـدوم و یـا انتقـال وی بـر روی بـرانكارد نماییم . در این روش ، مصدوم به پشت می خوابد، سه امدادگر در یك طرف مصدوم و روی یك زانو می نشینند یكی در كنار پاها ، یـكی كنـار لـگن ، و سومی كنار شانه های مصدوم قرار می گیرند وهمگی دستانشان را زیر مصـدوم می لغزانند. هر سه به طور همزمان و با یك شماره ، مصدوم را روی زانوهای خود بلنـد می كنند. سپـس بـلند می شوند و مصدوم را نزدیك به سینه خودنگه می دارند و به طور همآهنگ حركت می كنند. پایین گذاشتن مصدوم نیز طبق شماره و به طریق عكس انجام می گیرد.
 
ب )  حمل زیگزاگی :

در این نوع حمل ، دو نفر كمك دهنده در یك طرف مصدوم و یك نفر در سمت دیگر قرار می گیرند و پس از گرفتن دست های یكدیگر عمل انتقال را انجام می دهند. برای مصدومینی كه آسیب جدی دیده اند نفر سوم می تواند برانكارد را زیر مصدوم بگذارد.
 
حمل چهار نفره یا گروهی

الف ) حمل آغوشی : همانند حمل آغوشی یك نفره ، دو نفره و سه نفره انجام می گیرد و  اصطلاحاً‌ به آن حمل پل گویند كه در شكستگی ستون فقرات به كار می رود. دراین روش مصدوم را با همـآهنگی و دریك شماره ، حداكثر 20 سانتی متر از زمین بلندكرده ، برانكارد چوبی را زیر او قرار می دهند.


ب ) حمل با پتو :

درمورد مصدومینی كه شكستگی فقرات دارند اگر بیش از 3 نفر در اختیار باشد می توان حمل با پتو را با هماهنگی و با یك شماره انجام داد.


ج ) حمل برانكارد :

مناسبترین وسیله برای جابجایی مصدوم درحمل های گروهی استفاده از برانكارد می باشد كه توسط دو یا سه یا چهار امدادگر انجام می شود.
ترتیب اجراء :
ـ پس از انتقال مصدوم بر روی برانكارد امدادگران در چهار گوشه برانكارد و به یك سمت به حالت نیم نشسته قرار می گیرند.
ـ بصورت همآهنگ و همزمان برانكارد را از زمین بلند كرده وسپس حركت می كنند.

- افرادی كه برانكارد را حمل می كنند نباید درحین حمل جای خود را عوض كنند.
ـ برانكارد همیشه باید افقی باشد ، حتی زمانی كه از پله ها پایین یا بالا می روید.
ـ همیشه در حین حمل باید پای مصدوم جلو قرار بگیرد. مگر در موارد زیر :
 1) وقتی كه برانكارد را در آمبولانس می گذاریم.
 2) وقتی كه از مانعی عبور می كنیم.
3)  وقتی كه از شیب یا پله ای بالا می رویم ؛ تا اگر مجروح افتاد، با پا بیفتد نه با سر.

گذاردن مصدوم روی برانكارد :
    بطور ایده آل برای گذاردن مصدوم روی برانكارد پنج نفر لازم است. چهار نفر برای بلندكردن مصدوم و یك نفر برای آوردن برانكارد. اما مواقعی كه نفرات به اندازة كافی موجود نیست یا جا تنگ است، می توان از روشهایی كه در آن دو یا سه نفر هم كافی است، استفاده كرد. انتخاب روش كار با شخصی است كه مسئولیت مصدوم را بعهده دارد و او باید برای سایر حمل كننده ها روشن سازد كه چه كسی باید چه كاری را انجام دهد وكلیه رهنمودهای لازم را به آنها بدهد.
     درمواردی كه می خواهید مصدوم را از برانكارد بردارید و روی تخت بگذارید، عكس دستوراتی را كه در زیر می آید انجام دهید


گذاردن مصدوم روی برانكارد برزنت ـ دیرك :
الف )  برزنت را بشكل آكوردئونی از بالا و پایین تا كنید ؛ سه تای كامل در بالا و چهار تای كامل در پایین بزنید. با استفاده از فرورفتگی كمر برزنت را به زیر مصدوم بلغزانید.
ب ) هر نفر باید یك پای خود را روی تای بالایی برزنت كه از پهلوهای مصدوم فراتر آمده است، قراردهد. لباس های مصدوم را از كمر بگیرید و بكشید تا خوب صاف شود و سپس با ملایمت تای پایینی برزنت را باز كنید و از زیر باسن، رانها و ساقهای مصدوم بگذرانید و سپس تای بالایی را باز كنید تا تمام بدن مصدوم روی برزنت قرارگیرد و برزنت خوب كشیده شود.
ج ) از بـالای سـر مصـدوم شروع كنید و دیرك ها را از آستین برزنت عبور دهید و آنرا با میله های حائل محكم كنید و برانكارد را به ترتیبی كه  گفته خواهد شد حمل كنید.


گذاردن پتو زیر مصدوم :
الف ) پتو را امتحان كنید. پتو را روی زمین پهن كنید، یكنفر باید روی آن بخوابد و دو نفر دیگر پتو را بلند كنند.   

ب ) پتو را از طول تا نصف عرض آن لوله كنید؛ و قسمت لوله شده را دركنار آن طرف از مصدوم كه آسیب دیده بگذارید ( اگر هر دو طرف آسیب دیده، كنار آن قسمت كه آسیب بیشتری دیده بگذارید).
ج ) هر چهار حمل كننده باید با هم كار كنند و مصدوم را به پهلو بغلتانند. قسمت لوله شده پتو را در زیر پشت مصدوم بگذراید.
د ) با ملایمت هر چه تمامتر مصدوم را از روی قسمت لوله شدة پتو بگذرانید و  او را كمی دورتر روی پتو به پشت بخوابانید.


روشهای دیگر  نحوه قرار دادن مصدوم بر روی برانكارد به هنگام اضطرار :
دو نفره : اگر دو نفـر بـودیـم بهترین روش حمل ، استفاده از حمـل زنبه ای (پس و پیش) می باشد.

سه نفره : بهترین روش این است كه مصدوم را بلند كنند و او را مستقیماً روی برانكارد قرار دهند.
چهار نفره : سه نفر مصدوم را بلند كرده ، نفر چهارم برانكارد را زیر وی قرار دهد.

بلند كردن مصدوم با استفاده از پتو:
الف ) طوری بایستید كه دو نفر از حمل كننده ها در كنار بالا تنه مصدوم و دو نفر دیگر دركنار ساق پای مصدوم روبروی هم قرار بگیرند. دولبة پتو را تنگ لوله كنید. اگر دو چوب بلند و محكم در اختیار دارید، می توانید اول چوبها را بگذارید و بعد لبه های پتو را دور آن لوله كنید. این كار بلند كردن مصدوم را آسانتر می كند و مانع از فرو نشستن پتو می شود.  
ب ) زانو بزنید و پشت خود راكاملاً صاف بگیرید، در حالی كه كف دستتان رو به پایین است انگشتان خود را روی قسمت داخلی ناحیة لوله شدة پتو بگذارید و آنرا محكم بگیرید. دو حمل كننده ای كه نزدیك سر مصدوم نشسته اند باید یكدستشان هم سطح با سر مصدوم و دست دیگر هم سطح با  كمر مصدوم باشد. دو حمل كنندة دیگر باید یك دستشان هم سطح با باسن و دست دیگر آنها هم سطح قوزك پای مصدوم باشد.
ج ) باهم ، با دقت و یكنواخت مصدوم را باندازة كافی بلند كنید تا نفر پنجم بتواند برانكارد را زیر پتو قرار دهد.
د ) با هم، با دقت و یكنواخت مصدوم را پایین بیاورید و روی برانكارد بگذارید.اگر نفر پنجمی دركار نباشد، قبل از بلند كردن پتو برانكارد را بالای سر مصدوم تا آنجا كه ممكن است نزدیك سر مصدوم قرار دهید. با دقت مصدوم را بلند كنید و با برداشتن چند گام كوتاه از پهلو ، خود را بالای برانكارد برسانید بطوری كه مصدوم كاملاً روی برانكارد واقع شود و سپس مصدوم را به آرامی روی آن بگذارید.


بلند كردن مصدوم با استفاده از دست :
     اگر پتویی در اختیار نداشتید و مجبور شدید كه مصدوم را بلند كنید یكی از روشهای زیر را بكار ببرید.
با استفاده از چهار حمل كننده :
الف ) سه حمل كننده باید سمت چپ مصدوم كنار او زانو بزنند : یكی روبروی قوزك پا ، یكی روبروی كمر ، و نفر سوم روبروی شانه مصدوم . شخصی كه مسئولیت مصدوم را به عهده دارد بایستی در سمت راست مصدوم و روبروی نفر وسط زانو بزند.

ب ) همه حمل كننده ها باید زانوی چپ خود را زمین بگذارند ، خم شده و ساعدهای خود را درحالیكه باید كاملاً متوجه محل جراحت باشند زیر بدن مصدوم قرار دهند. نفری كه مسئول مصدوم است باید با دست چپ خود ، مچ دست چپ نفر اول را كه بالای سر مصدوم قرار دارد، بچسبد و با دست راست خود مچ دست راست نفر دوم را كه روبروی اوست محكم بگیرد. نفر اول باید سرو شانه های مصدوم را نگه دارد و مراقب باشد كه راه تنفس مصدوم باز بماند و نفر آخر باید پاهای مصدوم را نگه دارد.   
ج ) زمانیكه شخص مسئول فرمان « بلند كنید ‎‎» را صادر كرد با ملایمت و به آرامی و یكنواخت مصدوم را بلند كنید بطوریكه مصدوم روی زانوهای سه نفر حمل كننده آرام گیرد.     
د ) اگر نفر چهارمی برای آوردن برانكارد دراختیار نداشتید شخصی كه مسئولیت مصدوم را به عهده دارد باید خود را رها ساخته ، برانكارد را آماده كند و آنرا زیر مصدوم قرار دهد. بایستی برانكارد را طوری قرار داد كه وقتی مصدوم پایین آورده می شود وسر او روی میلة تاشوندة بالائی (كه زیر برزنت است) قرار گیرد. پس از آن حمل كننده ها باید دوباره درموقعیت اول قرار گرفته و دستها را دوباره به هم متصل سازند. 
هـ ) وقتی فرمان «پایین بیاورید» صادر شد با هم و با ملایمت مصدوم را كمی از روی زانوهای خود بلند كنید و سپس به آرامی و یكنواخت مصدوم را روی بستر برانكارد بخوابانید.
با استفاده از سه حمل كننده :
الف ) برانكارد را بالای سر مصدوم بطوریكه كاملاً نزدیك سر او باشد قرار دهید. یكی از حمل كننده ها در آنطرف مصدوم كه آسیب دیده ، هم سطح با قوزك پای مصدوم زانو بزند و دستهای خود را زیر ساقهای پای مصدوم قرار دهد. دو نفر دیگر بایستی مقابل یكدیگر هم سطح با سینه مصدوم زانو بزنند و دستها را از زیر شانه و باسن مصدوم رد كرده و دستهای یكدیگر را بگیرند.
ب ) با فرمان «بلند كنید» با ملایمت و یكنواخت مصدوم را بلند كنید و بایستید و سپس از پهلو گام بردارید، از سمت سر مصدوم حركت كنید و مصدوم را بالای برانكارد برسانید.
ج ) با فرمان «پایین بیاورید» با ملایمت به آرامی و یكنواخت مصدوم را پایین بیاورید و روی برانكارد بخوابانید.
          اگر مصدوم شدیداً آسیب دیده و بایستی كاملاً بی حركت نگهداشته شود هر سه حمل كننده باید با هم در یكطرف مصدوم بایستند و كار كنند. هنگام بلند كردن مصدوم بدن او را به سمت خود متمایل كنید.


قرار دادن مصدوم در وضعیت بهبود :
الف ) برانكارد را به ترتیبی كه قبلأ گفته شد آماده  كنید و یك پتوی لوله شده اضافی در یك سمت برانكارد قرار دهید تا مصدوم را در وضعیت بهبود ثابت نگه دارد.   

ب ) بازوهای مصدوم را در كنار بدنش بگذارید ؛ سه حمل كننده باید در سمت چپ بدن مصدوم قرار گیرند : یكنفر هم سطح سر مصدوم كه باید مراقب باز بودن راه تنفس او باشد ؛ یك نفر هم سطح كمر و یك نفر هم سطح قوزك پای مصدوم و نفر چهارم بایستی مقابل سه نفر دیگر تنة مصدوم را نگه دارد.
ج ) روشی را كه در قبل توضیح داده شد دنبال كنید.


نوشته شده در : 1388/10/17  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

sostitutivo del viagra senza ricetta
1398/03/18 05:45

Hi there, after reading this remarkable paragraph i am as well glad to share my know-how here with mates.
Watch Jav Free HD
1398/02/21 13:29
I've read a few good stuff here. Certainly value bookmarking for
revisiting. I surprise how much attempt you put to create the sort of great informative site.
Viagra Piller
1398/02/7 02:54
I blog quite often and I genuinely appreciate your information.
Your article has really peaked my interest. I will book mark your site and
keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS
feed as well.
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/contact/12-contacts/3-contact-scene.html
1398/02/2 07:38
当店はいろいろな高品質エルメスバッグスーパーコピーの種類平民の価格、貴族の品質そして,エルメス 鞄 コピー
https://www.kidsupfrontvancouver.com/faqs/
1398/02/2 07:37
ブランドコピー
http://sewingbymoonlight.com/2014/03/minion-pinion/
1398/01/31 18:01
レプリカ時計スーパーコピーブランド販売ショップ
http://tinhuybacgiang.org.vn/vanbandhdangbo
1398/01/17 19:54
当店ブランドスーパーコピー時計、財布、バッグ激安代引きN級品通販,
no prescription pharmacy canada
1398/01/7 08:52
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">best online pharmacy</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>no prior prescription required pharmacy</a>
Watch Jav Online Free - JavMama
1397/11/7 03:58
Howdy would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different
then most blogs and I'm looking for something completely
unique. P.S Sorry for getting off-topic but
I had to ask!
1397/05/22 20:07
]
1397/05/22 20:06
سلام الناز هستم من جزو گروه پیشتازان هستم ودر گروه پیشتا زان حمل مصدوم وکمک هایه اولیه داره واین مطالب درمسابقات کشوری خیلی کمکم کرد ولی ای کاش تصاویر هم داشتن باتشکر
KSA
1397/05/20 22:02
Somеbody essentially lend a hand to make siɡnificantly articles I'Ԁ state.
Thɑt is tһe first time Ι frequented үߋur web page аnd to tһis point?
I surprised wit the гesearch yoս madе tⲟ create tһis actual post
extraordinary. Excellent activity!
Lion
1397/04/11 01:13
Article writing iѕ alsօ а fun, if youu
be familiar with after that you can write iff not іt is difficult to write.
Viagra kopen 1 tablet
1397/04/3 04:51
Thhis post ѡill help the internet vvisitors fοr building up new website οr
even a blog from start tօ end.
Eyelashes Ticker
1397/02/28 02:00
Truly no matter if someone doesn't be aware of after that its upp to othe people thqt they will help, so here
itt occurs.
Bryan
1397/02/25 22:53
certainly like your web site however yyou need to check the spelling on quite
a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and
I to fid it very bothersome to tell the truth nevertheless I will certainly come again again.
depforce price
1397/02/1 03:15
Hi, i think that i saaw you visitted my web site thus i csme to “return thee favor”.I'm attempting to fibd things too
imorove my web site!I suppose itts okk too use some of your ideas!!
Buy generic cialis
1397/01/17 19:19

Really a lot of helpful material!
buy cialis online nz acquisto online cialis cialis prices cialis professional yohimbe cialis 5mg billiger cialis usa cost tadalafil 20mg cialis lilly tadalafi viagra vs cialis vs levitra cialis 50 mg soft tab
Cialis generic
1397/01/3 15:43

Fantastic forum posts, Kudos.
cialis generico online cialis for daily use canadian discount cialis cialis 5mg prix side effects of cialis cialis dosage cialis 5mg billiger cialis 20mg order generic cialis online click now buy cialis brand
CialisGuads
1396/12/27 23:26

Fantastic info. Regards!
achat cialis en europe cialis 5 mg funziona cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk prezzo di cialis in bulgaria non 5 mg cialis generici side effects for cialis cialis pas cher paris cialis per paypa cialis tadalafil
nima
1396/08/11 10:16
merci
nima
1396/08/11 10:15
mer
How does Achilles tendonitis occur?
1396/05/30 15:25
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to
your augment and even I achievement you access consistently fast.
Joie
1396/05/9 22:30
Great article, exactly what I needed.
Ferne
1396/02/25 17:02
It's hard to find well-informed people for
this topic, but you sound like you know what you're talking
about! Thanks
BHW
1396/01/25 05:15
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It is the little changes that produce the biggest
changes. Many thanks for sharing!
manicure
1396/01/17 00:49
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I have truly
enjoyed surfing around your blog posts. After all
I'll be subscribing to your rss feed and I am hoping you write again soon!
Hamed
1395/09/15 10:44
سلام بنده آتش نشان هستم واقعلا مطالب مفید هستن تشکر،این لینک مربوط به دوره کمکهای اولیه تو تلگرام هست لطفا عضو بشید مطالب مفیدی برای مطالعه گذاشته شده@FirstAidclinic
حسین قاسم ابادی
1395/02/8 09:28
ممنون .لطفا تصاویر هم بزارید
حبیب اله ازفنداک
1394/11/23 11:30
سلام.ممنون مطالب آموزنده بود اگر تصاویر میگذاشتید خیلی کاربردی میشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30