تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - پرتونگاری

امروز:

پرتونگاری

پرتو نگاری با اشعه گاما

پرتو نگاری به عملیاتی گفته می شود که پس از اتمام جوشکاری جهت تست جوش صورت می گیرد . به لحاظ نوع کار که با استفاده از عملیات رادیواکتیو صورت می گیرد ، باید دقت خاصی اعمال گردد تا افراد شاغل در این بخش و نیز افراد عادی از هر نوع خطری مصون بمانند .
پرتوهای یون ساز اثرات مخرب و زیان باری به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر انسان دارند که اغلب این آثار زیان بار بدون احساس درد یا اثر موضعی فوری می باشد و ممکن است حتی مدتها پس از پرتوگیری بروز نماید . لذا یکی از وظایف مهم بخش ایمنی ، نظارت بر حسن انتخاب پیمانکار پرتونگار مطابق ضوابط و همچنین نظارت دائمی بر عملیات پرتونگاری در سایت و ایمن سازی شرایط می باشد.
بهترین راهنما در انتخاب شرکت پرتونگار ، امتیازات این شرکت ها می باشد که از طرف سازمان انرژی اتمی به صورت سالانه مشخص می گردد . لذا قبل از انتخاب ، می توان با کارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی مشورت نمود.
پس از انتخاب ، مدارک زیر می بایست از سوی شرکت پرتونگار جهت بررسی صلاحیت به واحد ایمنی ارائه گردد :
1. پروانه اشتغال به کار که از سوی سازمان انرژی اتمی صادر شده و دارای شماره بهره برداری ، شماره ثبت و تاریخ به ثبت رسیدن پروانه است . معمولاً پروانه اشتغال بکار برای نخستین بار صدور به مدت 1 سال و پس از آن به مدت 3 سال دارای اعتبار می باشد .
2. معرفی نامه به همراه مدارک دوره های پیشرفته و فیزیک بهداشت مسئول شرکت پرتونگاری و مسئول فیزیک بهداشت کل
3. گواهی خرید دوربین پرتونگاری از شرکت های مجاز و یا سازمان انرژی اتمی و شناسنامه دوربین یا دوربین هایی که از سوی شرکت پرتونگاری جهت عملیات پرتونگاری به سایت منتقل خواهند شد .
لازم به ذکر است ، شناسنامه دوربین پس از به ثبت رسیدن آن در سازمان انرژی اتمی صادر می شود و حاوی اطلاعاتی نظیر مدل دوربین ، شماره سریال دوربین شماره holder سال ساخت و میزان بارگیری یا اکتیویته دوربین می باشد . (بدیهی است پس از انتقال دوربین به سایت مشخصات ارائه شده می بایست با دوربین موجود مطابقت داشته باشد .)
4  جدول کنترل کیفی دوربین که در آن زمان بار گیری و میزان ونوع اکتیویته چشمه قید شده و به امضای مسئولین ذیربط در سازمان انرژی اتمی رسیده است.
5  برگ ترخیص کالا از سازمان انرژی اتمی و همچنین گواهی حمل دوربین در صورت حمل هوایی یا قطار .
6  مدارک شناسایی و همچنین گواهی دوره مقدماتی افرادی که به عنوان پرتونگار یا کمک پرتونگار معرفی می شوند .
7  اسناد پزشکی افراد پرتونگار
8  لیست تجهیزات ایمنی که شامل جلیقه سربی ، ساق  بند سربی ، دستکش سربی ، عینک سربی ، چندین
 کیسه سربی ،انبر بلند 2 متری و کانتینر اضافی می باشد .
9  لیست monitoring equipment که شامل دزیمتر قلمی افراد ، هشدار دهنده ( گایگر ) برای هر نفر به همراه شماره سریال ، گواهی کالیبراسیون و تاریخ ترخیص می باشد .
10  لیست رادیو مترهای محیطی ، که به ازای هر تیم پرتونگار بایستی یک رادیومتر محیطی وجود داشته باشد ، به همراه شماره سریال ، شماره مدل ، نوع بر حسب REM یا  SIVERTو همچنین گواهی کالیبراسیون معتبر .
11  دستورالعمل ها
12  نمونه فرم ها

دستورالعمل های مربوط به ایمنی پرتونگاری به طور کلی شامل دستور‌العمل‌های زیر می‌باشد که شرکت پرتونگار موظف است این دستورالعمل ها را ارائه نماید و همچنین افراد پرتونگار و مسئول فیزیک بهداشت کاملاً از آنها آگاه باشند :
 دستورالعمل کنترل سوانح دوربین های رادیوگرافی
 دستورالعمل آمادگی برای سوانح محتمل در عملیات پرتوگاری
 ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز
 دستورالعمل حمل ونقل دوربین های پرتونگاری با وسایل نقلیه
 دستورالعمل مونیتورینگ محیط


خطر تشعشع
 تماس کوتاه مدت با اشعه با دُز كم ممکن است خطرات و صدمات جدی بوجود نیاورد .اما تماس كوتاه مدت با دُز زیاد حتماًفرد را دچار صدمات قطعی (سوختگی ، عقیمی و مرگ )خواهد كرد.
 در تماس زیاد ممکن است تغییرات شدیدی در بیولوژی بدن بوجود آید .
 عوارض قرار گرفتن در معرض تشعشع در دراز مدت موجب ریزش مو ، عقیم شدن ،کم خونی و نهایتاً منجر به مرگ می شود .
 اشعه در تماس با انگشتان ممکن است باعث سوختن آنها شده که عواقب سرطانی بوجود آورده و نهایتاً منجر به قطع انگشتان خواهد شد .

روشهای تقلیل مقدار تماس با اشعه :
 کم نمودن مقدار تشعشع در محیط پرتو نگاری
 کاهش زمان کار در محیط پرتو نگاری
 افزایش فاصله با منبع تولید پرتو

هیچ حفاظی نمی تواند کاملاً مانع نفوذ اشعه گردد ولی می تواند مقدار نفوذ آن را کاهش دهد .
پرتو نگاری باید با رعایت موارد زیر ، هنگامی صورت پذیرد که کلیه کارهای دیگر خاتمه پذیرفته باشند :
1. کلیه پرسنل سایت موظفند بر اساس موارد مندرج در پروانه پرتونگاری عمل نمایند .
2. تجهیزات و وسایل پرتوزا ( وسایل پرتونگاری ) باید توسط افراد
radiation protection officer) r.p.o) مجاز جهت انجام موارد ایمنی در استفاده از اشعه که دارای تاییدیه از هیئت نظارت بر فعالیت های اتمی ( سازمان انرژی اتمی ) می باشند، راه اندازی و بکارگرفته شوند .
3. استفاده از مواد پرتوزا باید تحت نظارت مستقیم افراد r.p.o صورت پذیرد . این کار باید در شیفت شب کار انجام گرفته و تحت هیچ شرایطی مواد پرتوزا نباید بدون حضور نفرات r.p.o مورد استفاده قرار گیرند .
4. افراد r.p.o مسئول تهیه پرانه کار می باشند .
5. محل دقیق و زمان دقیق انجام پرتونگاری باید در پروانه پرتونگاری دقیقاً ذکر شده باشد .
6. پروانه پرتونگاری تا حصول اطمینان از خروج کلیه افراد بجز افراد پرتونگار از محوطه انجام کار نباید صادر شود .
7. پروانه پرتونگاری که جهت پرتونگاری در محلهای دیگر سایت صادر شده، به جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز ( افرادی غیر از افراد پرتونگار ) به محوطه های محافظت شده جهت پرتونگاری باید بازبینی و در صورت لزوم لغو گردند .
8. راه پله ها ، نردبان ها و سایر راههایی که می تواند باعث دسترسی به منطقه پرتونگاری گردند باید مصدود شده و علائم هشدار دهنده پرتونگاری در محل نصب گردد .
9. کلیه افراد شاغل در قسمت پرتونگاری باید مجهز به وسایل نشان دهنده میزان اشعه (از قبیل فیلم بج ، دُزیمترفرمولوسیناش ، دُزیمتر قلمی ،یك دُزیمتر هشدار دهنده محیطی برای افراد و یك دزیمتر محیطی برای گروه ) باشند .
10. هنگامی که ایزوتوپ های رادیواکتیو ( مواد رادیواکتیو ) در سایت نگهداری میشوند ، کانتینر یا بشکه تایید شده جهت نگهداری این مواد باید در جایی دور از مسیر عبور و مرور عادی نگهداری شود .
11. بشکه محتوی مواد رادیواکتیو باید در محاصره یک حصار حفاظتی قفل شده قرار داشت باشد .
12. موقعیت و طراحی کانتینرهای نگهداری این مواد باید دارای تاییدیه کارفرما باشد .
13. فقط افرادی که در پروانه رادیوگرافی مورد تایید قرار گرفته اند مجاز به کار در محدوده انجام پرتونگاری می باشند.
14. اطراف ناحیه تحت كنترل علائم و چراغ های هشدار دهنده نصب شود .و به وسیله نوار خطر محصور گردد.
15. بهترین انبار مواد رادیواکتیو در زیرزمین می باشد .
16. حمل و نقل چشمه پرتوزا از محلی به محل دیگر فقط توسط کارکنان پرتونگاری صورت پذیرد .
17. پرتونگار علاوه بر مطالعه و آگاهی وضعیت اضطراری ، یک نسخه از این دستورالعمل را باید همراه داشته باشد .
18. مشخصات فنی بر روی محموله های مواد پرتوزا درج و نصب گردد که شامل موارد زیر می باشد :
 نوع چشمه
 میزان پرتوزایی در تاریخ تحویلی
 شاخص حمل ونقل
 نام مسئول تحویل گیرنده
 علائم هشدار دهنده
 آدرس فرستنده


محل نگهداری دوربین رادیوگرافی :
 مشخصات اتاقک محل دوربین ( source pit ) باید دارای ابعادی حدوداً 2*2 متر مربع بوده که دیوارهای آن با آجر و پلاستر سیمان به ضخامت حداقل 300 سانتیمتر و دارای درب و قفل مناسب باشد ساخته شود .
 موقعیت استقرار اتاقک محل نگهداری دوربین در محلی از سایت که بیشترین فاصله را با تاسیسات داشته و دارای کمترین رفت آمد در آن محل باشد قرار داده شود .
 چاله ( pit ) محل نگهداری دوربین دارای عمق 120 سانتیمتر و قطر حدود 40 سانتیمتر دارای جداره فلزی و بتونی محافظ و با درب فلزی و قفل باشد .
 آهنگ پرتو دهی در سطح خارجی اطاقک نباید در فاصله یك متری از 5/2 میکرو سیورت در ساعت تجاوز نماید .
 علامت خطر اشعه رادیواکتیو روی درب و دیوارها حک ونصب شود .
 دوربین ، محفظه آن و انبار چشمه هنگام عدم استفاده باید قفل باشد .

محدوده و مرز نواحی ممنوعه ،کنترل شده و تحت نظارت در عملیات پرتونگاری :

1 – ناحیه ممنوعه :
هر محلی که آهنگ پرتو دهی بیش از 2 میلی سیورت در ساعت باشد . حضور کلیه افراد در این ناحیه ممنوع است . فقط در موارد خاص در صورتیکه اطمینان حاصل شود که

مجموع dose دریافتی از 50 میکرو سیورت تجاوز نخواهد کرد حضور پرتونگاران با برنامه ریزی صحیح و دقیق بلامانع است .

2 – ناحیه کنترل شده :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/7 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند باید توسط موانع فیزیکی به عنوان مرز ناحیه کنترل شده مشخص گردد در این منطقه حضور افراد غیر پرتونگار ممنوع است .


3 – ناحیه تحت نظارت :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/2 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند و كمتر از 5/7 میكروسیورت برساعت است ، باید مشخص گردد ایجاد موانع فیزیکی در روی مرز ضرورت ندارد اما پرتونگاران باید مراقب باشند که افراد حاضر در این ناحیه بطور ناگهانی وارد ناحیه کنترل شده نشوند .

4 – ناحیه آزاد :
 اطراف مناطقی كه آهنگ پرتو دهی از 5/2 میكروسیوت بر ساعت كمتر باشد.


نوشته شده در : 1388/10/17  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

cialis 20mg preis cf
1398/04/3 00:36

You made your position extremely well!.
cialis 5 effetti collaterali tadalafilo cialis 5 mg funziona comprar cialis navarr best generic drugs cialis 5 mg cialis coupon printable what is cialis cialis professional yohimbe cialis y deporte cialis generic
http://liehare.strikingly.com/
1398/04/2 09:03

Very good write ups. Cheers.
cialis generic generic cialis cialis qualitat venta cialis en espaa import cialis price cialis best we use it 50 mg cialis dose cialis professional from usa buy original cialis cialis et insomni
Generic cialis
1398/04/1 18:17

Great knowledge. Many thanks.
only here cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica cialis pas cher paris viagra or cialis cialis 20 mg best price cialis daily dose generic effetti del cialis cialis uk cialis qualitat cialis pills price each
Buy cialis
1398/04/1 01:20

Regards! A good amount of posts.

cialis with 2 days delivery cialis mit grapefruitsaft buy cheap cialis in uk cialis without a doctor's prescription callus free cialis we recommend cheapest cialis tadalafil 10 mg we like it cialis price cialis generico milano
http://sedoju.strikingly.com/
1398/03/31 09:04

You actually reported that adequately.
buy cialis warnings for cialis generic cialis at walmart venta de cialis canada cialis flussig 5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers cialis use prescription doctor cialis cialis side effects free generic cialis
http://arenstit.strikingly.com/
1398/03/30 16:28

Great write ups, Regards!
enter site 20 mg cialis cost cialis y deporte cialis usa cost how does cialis work calis cialis prezzo al pubblico cialis usa cost cialis 100mg suppliers prezzo di cialis in bulgaria order a sample of cialis
http://cayterli.strikingly.com/
1398/03/29 22:08

You actually stated it superbly.
comprar cialis navarr 40 mg cialis what if i take cialis daily reviews we like it cialis soft gel cialis 5mg prix side effects for cialis non 5 mg cialis generici costo in farmacia cialis we use it 50 mg cialis dose tadalafil 5mg
Buy generic cialis
1398/03/27 16:14

Nicely put, Thanks a lot.
when can i take another cialis when will generic cialis be available tadalafil 20 mg where cheapest cialis acquisto online cialis cialis price in bangalore wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa cialis tablets for sale cialis 5mg billiger
http://staminim.strikingly.com/
1398/03/27 01:29

You definitely made the point.
cialis name brand cheap cialis dosage cialis generico lilly buying cialis in colombia cuanto cuesta cialis yaho if a woman takes a mans cialis precios cialis peru purchase once a day cialis cialis generic tadalafil buy tadalafil 20 mg
http://thernpeno.strikingly.com/
1398/03/26 11:39

Awesome postings. Appreciate it!
cialis canada cialis generico online cialis 30 day trial coupon tadalafil 20mg prix de cialis how does cialis work cialis generika in deutschland kaufen cialis generika cialis 20 mg cost cialis et insomni
http://okscenel.strikingly.com/
1398/03/25 21:51

Many thanks, A good amount of content.

link for you cialis price cialis generic cialis coupons printable cialis soft tabs for sale we like it cialis soft gel buy cialis cheap 10 mg how to buy cialis online usa cialis 30 day trial coupon buy cialis uk no prescription price cialis wal mart pharmacy
http://liogditnigh.strikingly.com/
1398/03/24 17:43

Helpful info. Thanks.
price cialis best side effects of cialis cialis generique 5 mg cialis for sale generic cialis levitra when will generic cialis be available cialis herbs cialis 30 day sample cialis official site bulk cialis
Cialis canada
1398/03/23 13:11

Excellent information. Appreciate it.
cialis diario compra cialis generico postepay buy name brand cialis on line cialis super kamagra how to purchase cialis on line we like it cialis soft gel cialis italia gratis cialis daily reviews cialis preise schweiz generic cialis
http://enader.strikingly.com/
1398/03/22 23:24

You actually mentioned that very well.
if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg buy cialis buy generic cialis cialis baratos compran uk order cialis from india cialis manufacturer coupon cialis prezzo di mercato chinese cialis 50 mg cialis 5 mg para diabeticos
http://cialisvie.com/
1398/03/21 01:37

Terrific content. Cheers.
cialis canada on line cialis lowest price buy cialis online nz cialis lowest price buy cialis online we use it 50 mg cialis dose tadalafil 5mg cialis daily legalidad de comprar cialis cialis online
http://cialisvie.com/
1398/03/19 19:58

Incredible all kinds of excellent data.
cialis daily new zealand chinese cialis 50 mg american pharmacy cialis 40 mg cialis what if i take cialis cipla best buy viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose cialis great britain generic cialis with dapoxetine cialis per paypa
http://cialisvie.com/
1398/03/18 14:31

Really tons of valuable tips!
click here to buy cialis cialis sans ordonnance only now cialis 20 mg price cialis per pill cialis name brand cheap generic for cialis brand cialis nl cialis diario compra cialis name brand cheap how do cialis pills work
mexican pharmacy viagra
1398/03/18 05:45

Hi there very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your web site and take the feeds also? I'm happy to seek out a lot of helpful information right here within the put up, we'd like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .
http://www.centrumkb.pl/kontakt/
1398/02/2 07:38
ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)M43462_ブランドスーパーコピー優良店
http://sibcbt.ru/vakansii
1398/02/2 07:37
スーパーコピーブランド専門店Ginza66.comで,ブランド時計コピー,ロレックススーパーコピー、ガガミラノコピー
http://canadianorderpharmacy.com/
1398/01/24 09:00

Awesome content. With thanks.
canadian medications canadian discount pharmacies in ocala fl trust pharmacy canadian how safe are canadian online pharmacies canadian pharcharmy online canadian pharmaceuticals stocks canadian viagra pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacies that are legit pharmacy canada plus
http://www.sv-eiche.de/index.php/verein
1398/01/17 19:54
ブランドコピー時計,スーパーコピー,ロレックススーパーコピー,ウブロ スーパーコピー,ブランド時計 コピー,
Cialis online
1397/09/16 12:55

This is nicely expressed. !
cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam cialis venta a domicilio buy cialis online cheapest rx cialis para comprar wow cialis 20 the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland costo in farmacia cialis prix de cialis
buy generic cialis online
1397/09/15 17:44

You explained this wonderfully!
cialis pills price each where cheapest cialis canadian drugs generic cialis buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis cialis official site calis cialis daily reviews cialis generic availability cialis cipla best buy
buy cialis us pharmacy
1397/09/14 22:02

Thank you. Great information.
comprar cialis 10 espa241a import cialis side effects for cialis when will generic cialis be available compare prices cialis uk cialis tadalafil online price cialis best prices on cialis 10 mg cialis para que sirve cialis 20 mg cost
Generic cialis
1397/09/14 07:09

Nicely put, Thanks!
buy original cialis buy cialis online nz cialis for sale south africa cialis kaufen wo price cialis wal mart pharmacy click here to buy cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 05 online cialis purchase once a day cialis
buy cialis medication
1397/09/13 19:41

Really plenty of beneficial info.
price cialis best cialis official site non 5 mg cialis generici buy cialis cialis for sale south africa cialis flussig cialis dosage recommendations recommended site cialis kanada cialis price in bangalore we like it cialis soft gel
Cialis 20 mg
1397/09/13 08:41

You actually suggested that terrifically.
achat cialis en itali cost of cialis per pill cialis generique 5 mg cialis official site viagra cialis levitra buy original cialis buy cialis cheap 10 mg cialis flussig import cialis buy cialis
buy cialis online cheap
1397/09/12 20:49

Wow lots of amazing material.
cialis 20 mg cost when will generic cialis be available cialis from canada cialis patent expiration cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers cost of cialis per pill cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei cialis prices in england
buy tadalafil pills
1397/09/12 08:18

Good facts. Cheers.
enter site natural cialis cialis en 24 hora cialis authentique suisse cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam cialis name brand cheap free generic cialis generic cialis soft gels we recommend cheapest cialis cost of cialis cvs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30