تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - پرتونگاری

امروز:

پرتونگاری

پرتو نگاری با اشعه گاما

پرتو نگاری به عملیاتی گفته می شود که پس از اتمام جوشکاری جهت تست جوش صورت می گیرد . به لحاظ نوع کار که با استفاده از عملیات رادیواکتیو صورت می گیرد ، باید دقت خاصی اعمال گردد تا افراد شاغل در این بخش و نیز افراد عادی از هر نوع خطری مصون بمانند .
پرتوهای یون ساز اثرات مخرب و زیان باری به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر انسان دارند که اغلب این آثار زیان بار بدون احساس درد یا اثر موضعی فوری می باشد و ممکن است حتی مدتها پس از پرتوگیری بروز نماید . لذا یکی از وظایف مهم بخش ایمنی ، نظارت بر حسن انتخاب پیمانکار پرتونگار مطابق ضوابط و همچنین نظارت دائمی بر عملیات پرتونگاری در سایت و ایمن سازی شرایط می باشد.
بهترین راهنما در انتخاب شرکت پرتونگار ، امتیازات این شرکت ها می باشد که از طرف سازمان انرژی اتمی به صورت سالانه مشخص می گردد . لذا قبل از انتخاب ، می توان با کارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی مشورت نمود.
پس از انتخاب ، مدارک زیر می بایست از سوی شرکت پرتونگار جهت بررسی صلاحیت به واحد ایمنی ارائه گردد :
1. پروانه اشتغال به کار که از سوی سازمان انرژی اتمی صادر شده و دارای شماره بهره برداری ، شماره ثبت و تاریخ به ثبت رسیدن پروانه است . معمولاً پروانه اشتغال بکار برای نخستین بار صدور به مدت 1 سال و پس از آن به مدت 3 سال دارای اعتبار می باشد .
2. معرفی نامه به همراه مدارک دوره های پیشرفته و فیزیک بهداشت مسئول شرکت پرتونگاری و مسئول فیزیک بهداشت کل
3. گواهی خرید دوربین پرتونگاری از شرکت های مجاز و یا سازمان انرژی اتمی و شناسنامه دوربین یا دوربین هایی که از سوی شرکت پرتونگاری جهت عملیات پرتونگاری به سایت منتقل خواهند شد .
لازم به ذکر است ، شناسنامه دوربین پس از به ثبت رسیدن آن در سازمان انرژی اتمی صادر می شود و حاوی اطلاعاتی نظیر مدل دوربین ، شماره سریال دوربین شماره holder سال ساخت و میزان بارگیری یا اکتیویته دوربین می باشد . (بدیهی است پس از انتقال دوربین به سایت مشخصات ارائه شده می بایست با دوربین موجود مطابقت داشته باشد .)
4  جدول کنترل کیفی دوربین که در آن زمان بار گیری و میزان ونوع اکتیویته چشمه قید شده و به امضای مسئولین ذیربط در سازمان انرژی اتمی رسیده است.
5  برگ ترخیص کالا از سازمان انرژی اتمی و همچنین گواهی حمل دوربین در صورت حمل هوایی یا قطار .
6  مدارک شناسایی و همچنین گواهی دوره مقدماتی افرادی که به عنوان پرتونگار یا کمک پرتونگار معرفی می شوند .
7  اسناد پزشکی افراد پرتونگار
8  لیست تجهیزات ایمنی که شامل جلیقه سربی ، ساق  بند سربی ، دستکش سربی ، عینک سربی ، چندین
 کیسه سربی ،انبر بلند 2 متری و کانتینر اضافی می باشد .
9  لیست monitoring equipment که شامل دزیمتر قلمی افراد ، هشدار دهنده ( گایگر ) برای هر نفر به همراه شماره سریال ، گواهی کالیبراسیون و تاریخ ترخیص می باشد .
10  لیست رادیو مترهای محیطی ، که به ازای هر تیم پرتونگار بایستی یک رادیومتر محیطی وجود داشته باشد ، به همراه شماره سریال ، شماره مدل ، نوع بر حسب REM یا  SIVERTو همچنین گواهی کالیبراسیون معتبر .
11  دستورالعمل ها
12  نمونه فرم ها

دستورالعمل های مربوط به ایمنی پرتونگاری به طور کلی شامل دستور‌العمل‌های زیر می‌باشد که شرکت پرتونگار موظف است این دستورالعمل ها را ارائه نماید و همچنین افراد پرتونگار و مسئول فیزیک بهداشت کاملاً از آنها آگاه باشند :
 دستورالعمل کنترل سوانح دوربین های رادیوگرافی
 دستورالعمل آمادگی برای سوانح محتمل در عملیات پرتوگاری
 ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز
 دستورالعمل حمل ونقل دوربین های پرتونگاری با وسایل نقلیه
 دستورالعمل مونیتورینگ محیط


خطر تشعشع
 تماس کوتاه مدت با اشعه با دُز كم ممکن است خطرات و صدمات جدی بوجود نیاورد .اما تماس كوتاه مدت با دُز زیاد حتماًفرد را دچار صدمات قطعی (سوختگی ، عقیمی و مرگ )خواهد كرد.
 در تماس زیاد ممکن است تغییرات شدیدی در بیولوژی بدن بوجود آید .
 عوارض قرار گرفتن در معرض تشعشع در دراز مدت موجب ریزش مو ، عقیم شدن ،کم خونی و نهایتاً منجر به مرگ می شود .
 اشعه در تماس با انگشتان ممکن است باعث سوختن آنها شده که عواقب سرطانی بوجود آورده و نهایتاً منجر به قطع انگشتان خواهد شد .

روشهای تقلیل مقدار تماس با اشعه :
 کم نمودن مقدار تشعشع در محیط پرتو نگاری
 کاهش زمان کار در محیط پرتو نگاری
 افزایش فاصله با منبع تولید پرتو

هیچ حفاظی نمی تواند کاملاً مانع نفوذ اشعه گردد ولی می تواند مقدار نفوذ آن را کاهش دهد .
پرتو نگاری باید با رعایت موارد زیر ، هنگامی صورت پذیرد که کلیه کارهای دیگر خاتمه پذیرفته باشند :
1. کلیه پرسنل سایت موظفند بر اساس موارد مندرج در پروانه پرتونگاری عمل نمایند .
2. تجهیزات و وسایل پرتوزا ( وسایل پرتونگاری ) باید توسط افراد
radiation protection officer) r.p.o) مجاز جهت انجام موارد ایمنی در استفاده از اشعه که دارای تاییدیه از هیئت نظارت بر فعالیت های اتمی ( سازمان انرژی اتمی ) می باشند، راه اندازی و بکارگرفته شوند .
3. استفاده از مواد پرتوزا باید تحت نظارت مستقیم افراد r.p.o صورت پذیرد . این کار باید در شیفت شب کار انجام گرفته و تحت هیچ شرایطی مواد پرتوزا نباید بدون حضور نفرات r.p.o مورد استفاده قرار گیرند .
4. افراد r.p.o مسئول تهیه پرانه کار می باشند .
5. محل دقیق و زمان دقیق انجام پرتونگاری باید در پروانه پرتونگاری دقیقاً ذکر شده باشد .
6. پروانه پرتونگاری تا حصول اطمینان از خروج کلیه افراد بجز افراد پرتونگار از محوطه انجام کار نباید صادر شود .
7. پروانه پرتونگاری که جهت پرتونگاری در محلهای دیگر سایت صادر شده، به جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز ( افرادی غیر از افراد پرتونگار ) به محوطه های محافظت شده جهت پرتونگاری باید بازبینی و در صورت لزوم لغو گردند .
8. راه پله ها ، نردبان ها و سایر راههایی که می تواند باعث دسترسی به منطقه پرتونگاری گردند باید مصدود شده و علائم هشدار دهنده پرتونگاری در محل نصب گردد .
9. کلیه افراد شاغل در قسمت پرتونگاری باید مجهز به وسایل نشان دهنده میزان اشعه (از قبیل فیلم بج ، دُزیمترفرمولوسیناش ، دُزیمتر قلمی ،یك دُزیمتر هشدار دهنده محیطی برای افراد و یك دزیمتر محیطی برای گروه ) باشند .
10. هنگامی که ایزوتوپ های رادیواکتیو ( مواد رادیواکتیو ) در سایت نگهداری میشوند ، کانتینر یا بشکه تایید شده جهت نگهداری این مواد باید در جایی دور از مسیر عبور و مرور عادی نگهداری شود .
11. بشکه محتوی مواد رادیواکتیو باید در محاصره یک حصار حفاظتی قفل شده قرار داشت باشد .
12. موقعیت و طراحی کانتینرهای نگهداری این مواد باید دارای تاییدیه کارفرما باشد .
13. فقط افرادی که در پروانه رادیوگرافی مورد تایید قرار گرفته اند مجاز به کار در محدوده انجام پرتونگاری می باشند.
14. اطراف ناحیه تحت كنترل علائم و چراغ های هشدار دهنده نصب شود .و به وسیله نوار خطر محصور گردد.
15. بهترین انبار مواد رادیواکتیو در زیرزمین می باشد .
16. حمل و نقل چشمه پرتوزا از محلی به محل دیگر فقط توسط کارکنان پرتونگاری صورت پذیرد .
17. پرتونگار علاوه بر مطالعه و آگاهی وضعیت اضطراری ، یک نسخه از این دستورالعمل را باید همراه داشته باشد .
18. مشخصات فنی بر روی محموله های مواد پرتوزا درج و نصب گردد که شامل موارد زیر می باشد :
 نوع چشمه
 میزان پرتوزایی در تاریخ تحویلی
 شاخص حمل ونقل
 نام مسئول تحویل گیرنده
 علائم هشدار دهنده
 آدرس فرستنده


محل نگهداری دوربین رادیوگرافی :
 مشخصات اتاقک محل دوربین ( source pit ) باید دارای ابعادی حدوداً 2*2 متر مربع بوده که دیوارهای آن با آجر و پلاستر سیمان به ضخامت حداقل 300 سانتیمتر و دارای درب و قفل مناسب باشد ساخته شود .
 موقعیت استقرار اتاقک محل نگهداری دوربین در محلی از سایت که بیشترین فاصله را با تاسیسات داشته و دارای کمترین رفت آمد در آن محل باشد قرار داده شود .
 چاله ( pit ) محل نگهداری دوربین دارای عمق 120 سانتیمتر و قطر حدود 40 سانتیمتر دارای جداره فلزی و بتونی محافظ و با درب فلزی و قفل باشد .
 آهنگ پرتو دهی در سطح خارجی اطاقک نباید در فاصله یك متری از 5/2 میکرو سیورت در ساعت تجاوز نماید .
 علامت خطر اشعه رادیواکتیو روی درب و دیوارها حک ونصب شود .
 دوربین ، محفظه آن و انبار چشمه هنگام عدم استفاده باید قفل باشد .

محدوده و مرز نواحی ممنوعه ،کنترل شده و تحت نظارت در عملیات پرتونگاری :

1 – ناحیه ممنوعه :
هر محلی که آهنگ پرتو دهی بیش از 2 میلی سیورت در ساعت باشد . حضور کلیه افراد در این ناحیه ممنوع است . فقط در موارد خاص در صورتیکه اطمینان حاصل شود که

مجموع dose دریافتی از 50 میکرو سیورت تجاوز نخواهد کرد حضور پرتونگاران با برنامه ریزی صحیح و دقیق بلامانع است .

2 – ناحیه کنترل شده :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/7 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند باید توسط موانع فیزیکی به عنوان مرز ناحیه کنترل شده مشخص گردد در این منطقه حضور افراد غیر پرتونگار ممنوع است .


3 – ناحیه تحت نظارت :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/2 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند و كمتر از 5/7 میكروسیورت برساعت است ، باید مشخص گردد ایجاد موانع فیزیکی در روی مرز ضرورت ندارد اما پرتونگاران باید مراقب باشند که افراد حاضر در این ناحیه بطور ناگهانی وارد ناحیه کنترل شده نشوند .

4 – ناحیه آزاد :
 اطراف مناطقی كه آهنگ پرتو دهی از 5/2 میكروسیوت بر ساعت كمتر باشد.


نوشته شده در : 1388/10/17  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Viagra generico
1397/02/5 20:47

With thanks. Loads of facts.

order viagra online without a prescription sildenafil or viagra viagra with prescription online uk pharmacy viagra buy viagra online no prescription cost of viagra buy generic viagra online canada buy levitra buy cheap viagra online uk where can i buy cheap viagra
Generic cialis
1397/01/3 00:22

Amazing a lot of useful facts!
cialis daily new zealand cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cialis prices in england cialis 5mg cialis canada on line rx cialis para comprar cialis kaufen bankberweisung cialis australia org cialis for sale south africa
What makes you grow taller during puberty?
1396/06/16 08:52
Thanks , I've recently been looking for info about this topic
for ages and yours is the greatest I have discovered till now.
However, what about the bottom line? Are you sure concerning the supply?
margaretteifie.blogas.lt
1396/02/30 00:25
Hi colleagues, its wonderful paragraph about tutoringand
entirely defined, keep it up all the time.
Kandy
1396/02/25 05:10
Hey just wanted to give you a quick heads up and let you
know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show
the same outcome.
manicure
1396/01/17 22:59
Why people still make use of to read news papers when in this technological
globe everything is presented on net?
امیر
1394/04/5 21:08
دستورالعمل امنیت و حسابرسی منابع پرتو را هم در سایت خود قرار دهید
amir
1394/03/1 21:04
تشکر
شیما
1393/03/28 22:15
عالی بود ممنون
Sadegh
1392/09/10 14:11
سلام و درود فراوان

مطلب بسیار مفید و با ارزش می باشد.
با سپاس از شما دوست عزیز
f
1391/09/28 21:31
salam.khob bud ama man un chizi k mkhastamo peyda nakardam...
1390/07/13 11:19
بسیار جالب بود. ممنون
1389/03/22 08:48
سلام مطالب خوبی را جمع آوری كردید
حسن سلمانی
1388/10/27 08:40
با عرض سلام و احترام
از شما به خاطر درج مطالب بسیار مفید در وبلاگتون كمال تشكر رو دارم
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر