تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - پرتونگاری

امروز:

پرتونگاری

پرتو نگاری با اشعه گاما

پرتو نگاری به عملیاتی گفته می شود که پس از اتمام جوشکاری جهت تست جوش صورت می گیرد . به لحاظ نوع کار که با استفاده از عملیات رادیواکتیو صورت می گیرد ، باید دقت خاصی اعمال گردد تا افراد شاغل در این بخش و نیز افراد عادی از هر نوع خطری مصون بمانند .
پرتوهای یون ساز اثرات مخرب و زیان باری به صورت مستقیم وغیر مستقیم بر انسان دارند که اغلب این آثار زیان بار بدون احساس درد یا اثر موضعی فوری می باشد و ممکن است حتی مدتها پس از پرتوگیری بروز نماید . لذا یکی از وظایف مهم بخش ایمنی ، نظارت بر حسن انتخاب پیمانکار پرتونگار مطابق ضوابط و همچنین نظارت دائمی بر عملیات پرتونگاری در سایت و ایمن سازی شرایط می باشد.
بهترین راهنما در انتخاب شرکت پرتونگار ، امتیازات این شرکت ها می باشد که از طرف سازمان انرژی اتمی به صورت سالانه مشخص می گردد . لذا قبل از انتخاب ، می توان با کارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی مشورت نمود.
پس از انتخاب ، مدارک زیر می بایست از سوی شرکت پرتونگار جهت بررسی صلاحیت به واحد ایمنی ارائه گردد :
1. پروانه اشتغال به کار که از سوی سازمان انرژی اتمی صادر شده و دارای شماره بهره برداری ، شماره ثبت و تاریخ به ثبت رسیدن پروانه است . معمولاً پروانه اشتغال بکار برای نخستین بار صدور به مدت 1 سال و پس از آن به مدت 3 سال دارای اعتبار می باشد .
2. معرفی نامه به همراه مدارک دوره های پیشرفته و فیزیک بهداشت مسئول شرکت پرتونگاری و مسئول فیزیک بهداشت کل
3. گواهی خرید دوربین پرتونگاری از شرکت های مجاز و یا سازمان انرژی اتمی و شناسنامه دوربین یا دوربین هایی که از سوی شرکت پرتونگاری جهت عملیات پرتونگاری به سایت منتقل خواهند شد .
لازم به ذکر است ، شناسنامه دوربین پس از به ثبت رسیدن آن در سازمان انرژی اتمی صادر می شود و حاوی اطلاعاتی نظیر مدل دوربین ، شماره سریال دوربین شماره holder سال ساخت و میزان بارگیری یا اکتیویته دوربین می باشد . (بدیهی است پس از انتقال دوربین به سایت مشخصات ارائه شده می بایست با دوربین موجود مطابقت داشته باشد .)
4  جدول کنترل کیفی دوربین که در آن زمان بار گیری و میزان ونوع اکتیویته چشمه قید شده و به امضای مسئولین ذیربط در سازمان انرژی اتمی رسیده است.
5  برگ ترخیص کالا از سازمان انرژی اتمی و همچنین گواهی حمل دوربین در صورت حمل هوایی یا قطار .
6  مدارک شناسایی و همچنین گواهی دوره مقدماتی افرادی که به عنوان پرتونگار یا کمک پرتونگار معرفی می شوند .
7  اسناد پزشکی افراد پرتونگار
8  لیست تجهیزات ایمنی که شامل جلیقه سربی ، ساق  بند سربی ، دستکش سربی ، عینک سربی ، چندین
 کیسه سربی ،انبر بلند 2 متری و کانتینر اضافی می باشد .
9  لیست monitoring equipment که شامل دزیمتر قلمی افراد ، هشدار دهنده ( گایگر ) برای هر نفر به همراه شماره سریال ، گواهی کالیبراسیون و تاریخ ترخیص می باشد .
10  لیست رادیو مترهای محیطی ، که به ازای هر تیم پرتونگار بایستی یک رادیومتر محیطی وجود داشته باشد ، به همراه شماره سریال ، شماره مدل ، نوع بر حسب REM یا  SIVERTو همچنین گواهی کالیبراسیون معتبر .
11  دستورالعمل ها
12  نمونه فرم ها

دستورالعمل های مربوط به ایمنی پرتونگاری به طور کلی شامل دستور‌العمل‌های زیر می‌باشد که شرکت پرتونگار موظف است این دستورالعمل ها را ارائه نماید و همچنین افراد پرتونگار و مسئول فیزیک بهداشت کاملاً از آنها آگاه باشند :
 دستورالعمل کنترل سوانح دوربین های رادیوگرافی
 دستورالعمل آمادگی برای سوانح محتمل در عملیات پرتوگاری
 ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز
 دستورالعمل حمل ونقل دوربین های پرتونگاری با وسایل نقلیه
 دستورالعمل مونیتورینگ محیط


خطر تشعشع
 تماس کوتاه مدت با اشعه با دُز كم ممکن است خطرات و صدمات جدی بوجود نیاورد .اما تماس كوتاه مدت با دُز زیاد حتماًفرد را دچار صدمات قطعی (سوختگی ، عقیمی و مرگ )خواهد كرد.
 در تماس زیاد ممکن است تغییرات شدیدی در بیولوژی بدن بوجود آید .
 عوارض قرار گرفتن در معرض تشعشع در دراز مدت موجب ریزش مو ، عقیم شدن ،کم خونی و نهایتاً منجر به مرگ می شود .
 اشعه در تماس با انگشتان ممکن است باعث سوختن آنها شده که عواقب سرطانی بوجود آورده و نهایتاً منجر به قطع انگشتان خواهد شد .

روشهای تقلیل مقدار تماس با اشعه :
 کم نمودن مقدار تشعشع در محیط پرتو نگاری
 کاهش زمان کار در محیط پرتو نگاری
 افزایش فاصله با منبع تولید پرتو

هیچ حفاظی نمی تواند کاملاً مانع نفوذ اشعه گردد ولی می تواند مقدار نفوذ آن را کاهش دهد .
پرتو نگاری باید با رعایت موارد زیر ، هنگامی صورت پذیرد که کلیه کارهای دیگر خاتمه پذیرفته باشند :
1. کلیه پرسنل سایت موظفند بر اساس موارد مندرج در پروانه پرتونگاری عمل نمایند .
2. تجهیزات و وسایل پرتوزا ( وسایل پرتونگاری ) باید توسط افراد
radiation protection officer) r.p.o) مجاز جهت انجام موارد ایمنی در استفاده از اشعه که دارای تاییدیه از هیئت نظارت بر فعالیت های اتمی ( سازمان انرژی اتمی ) می باشند، راه اندازی و بکارگرفته شوند .
3. استفاده از مواد پرتوزا باید تحت نظارت مستقیم افراد r.p.o صورت پذیرد . این کار باید در شیفت شب کار انجام گرفته و تحت هیچ شرایطی مواد پرتوزا نباید بدون حضور نفرات r.p.o مورد استفاده قرار گیرند .
4. افراد r.p.o مسئول تهیه پرانه کار می باشند .
5. محل دقیق و زمان دقیق انجام پرتونگاری باید در پروانه پرتونگاری دقیقاً ذکر شده باشد .
6. پروانه پرتونگاری تا حصول اطمینان از خروج کلیه افراد بجز افراد پرتونگار از محوطه انجام کار نباید صادر شود .
7. پروانه پرتونگاری که جهت پرتونگاری در محلهای دیگر سایت صادر شده، به جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز ( افرادی غیر از افراد پرتونگار ) به محوطه های محافظت شده جهت پرتونگاری باید بازبینی و در صورت لزوم لغو گردند .
8. راه پله ها ، نردبان ها و سایر راههایی که می تواند باعث دسترسی به منطقه پرتونگاری گردند باید مصدود شده و علائم هشدار دهنده پرتونگاری در محل نصب گردد .
9. کلیه افراد شاغل در قسمت پرتونگاری باید مجهز به وسایل نشان دهنده میزان اشعه (از قبیل فیلم بج ، دُزیمترفرمولوسیناش ، دُزیمتر قلمی ،یك دُزیمتر هشدار دهنده محیطی برای افراد و یك دزیمتر محیطی برای گروه ) باشند .
10. هنگامی که ایزوتوپ های رادیواکتیو ( مواد رادیواکتیو ) در سایت نگهداری میشوند ، کانتینر یا بشکه تایید شده جهت نگهداری این مواد باید در جایی دور از مسیر عبور و مرور عادی نگهداری شود .
11. بشکه محتوی مواد رادیواکتیو باید در محاصره یک حصار حفاظتی قفل شده قرار داشت باشد .
12. موقعیت و طراحی کانتینرهای نگهداری این مواد باید دارای تاییدیه کارفرما باشد .
13. فقط افرادی که در پروانه رادیوگرافی مورد تایید قرار گرفته اند مجاز به کار در محدوده انجام پرتونگاری می باشند.
14. اطراف ناحیه تحت كنترل علائم و چراغ های هشدار دهنده نصب شود .و به وسیله نوار خطر محصور گردد.
15. بهترین انبار مواد رادیواکتیو در زیرزمین می باشد .
16. حمل و نقل چشمه پرتوزا از محلی به محل دیگر فقط توسط کارکنان پرتونگاری صورت پذیرد .
17. پرتونگار علاوه بر مطالعه و آگاهی وضعیت اضطراری ، یک نسخه از این دستورالعمل را باید همراه داشته باشد .
18. مشخصات فنی بر روی محموله های مواد پرتوزا درج و نصب گردد که شامل موارد زیر می باشد :
 نوع چشمه
 میزان پرتوزایی در تاریخ تحویلی
 شاخص حمل ونقل
 نام مسئول تحویل گیرنده
 علائم هشدار دهنده
 آدرس فرستنده


محل نگهداری دوربین رادیوگرافی :
 مشخصات اتاقک محل دوربین ( source pit ) باید دارای ابعادی حدوداً 2*2 متر مربع بوده که دیوارهای آن با آجر و پلاستر سیمان به ضخامت حداقل 300 سانتیمتر و دارای درب و قفل مناسب باشد ساخته شود .
 موقعیت استقرار اتاقک محل نگهداری دوربین در محلی از سایت که بیشترین فاصله را با تاسیسات داشته و دارای کمترین رفت آمد در آن محل باشد قرار داده شود .
 چاله ( pit ) محل نگهداری دوربین دارای عمق 120 سانتیمتر و قطر حدود 40 سانتیمتر دارای جداره فلزی و بتونی محافظ و با درب فلزی و قفل باشد .
 آهنگ پرتو دهی در سطح خارجی اطاقک نباید در فاصله یك متری از 5/2 میکرو سیورت در ساعت تجاوز نماید .
 علامت خطر اشعه رادیواکتیو روی درب و دیوارها حک ونصب شود .
 دوربین ، محفظه آن و انبار چشمه هنگام عدم استفاده باید قفل باشد .

محدوده و مرز نواحی ممنوعه ،کنترل شده و تحت نظارت در عملیات پرتونگاری :

1 – ناحیه ممنوعه :
هر محلی که آهنگ پرتو دهی بیش از 2 میلی سیورت در ساعت باشد . حضور کلیه افراد در این ناحیه ممنوع است . فقط در موارد خاص در صورتیکه اطمینان حاصل شود که

مجموع dose دریافتی از 50 میکرو سیورت تجاوز نخواهد کرد حضور پرتونگاران با برنامه ریزی صحیح و دقیق بلامانع است .

2 – ناحیه کنترل شده :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/7 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند باید توسط موانع فیزیکی به عنوان مرز ناحیه کنترل شده مشخص گردد در این منطقه حضور افراد غیر پرتونگار ممنوع است .


3 – ناحیه تحت نظارت :
اطراف منطقه ای که آهنگ پرتودهی از 5/2 میکروسیوت در ساعت تجاوز می کند و كمتر از 5/7 میكروسیورت برساعت است ، باید مشخص گردد ایجاد موانع فیزیکی در روی مرز ضرورت ندارد اما پرتونگاران باید مراقب باشند که افراد حاضر در این ناحیه بطور ناگهانی وارد ناحیه کنترل شده نشوند .

4 – ناحیه آزاد :
 اطراف مناطقی كه آهنگ پرتو دهی از 5/2 میكروسیوت بر ساعت كمتر باشد.


نوشته شده در : 1388/10/17  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Cialis online
1397/09/16 12:55

This is nicely expressed. !
cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam cialis venta a domicilio buy cialis online cheapest rx cialis para comprar wow cialis 20 the best choice cialis woman cialis patentablauf in deutschland costo in farmacia cialis prix de cialis
buy generic cialis online
1397/09/15 17:44

You explained this wonderfully!
cialis pills price each where cheapest cialis canadian drugs generic cialis buy cialis uk no prescription only best offers 100mg cialis cialis official site calis cialis daily reviews cialis generic availability cialis cipla best buy
buy cialis us pharmacy
1397/09/14 22:02

Thank you. Great information.
comprar cialis 10 espa241a import cialis side effects for cialis when will generic cialis be available compare prices cialis uk cialis tadalafil online price cialis best prices on cialis 10 mg cialis para que sirve cialis 20 mg cost
Generic cialis
1397/09/14 07:09

Nicely put, Thanks!
buy original cialis buy cialis online nz cialis for sale south africa cialis kaufen wo price cialis wal mart pharmacy click here to buy cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 05 online cialis purchase once a day cialis
buy cialis medication
1397/09/13 19:41

Really plenty of beneficial info.
price cialis best cialis official site non 5 mg cialis generici buy cialis cialis for sale south africa cialis flussig cialis dosage recommendations recommended site cialis kanada cialis price in bangalore we like it cialis soft gel
Cialis 20 mg
1397/09/13 08:41

You actually suggested that terrifically.
achat cialis en itali cost of cialis per pill cialis generique 5 mg cialis official site viagra cialis levitra buy original cialis buy cialis cheap 10 mg cialis flussig import cialis buy cialis
buy cialis online cheap
1397/09/12 20:49

Wow lots of amazing material.
cialis 20 mg cost when will generic cialis be available cialis from canada cialis patent expiration cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers cost of cialis per pill cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei cialis prices in england
buy tadalafil pills
1397/09/12 08:18

Good facts. Cheers.
enter site natural cialis cialis en 24 hora cialis authentique suisse cialis prezzo di mercato generic cialis in vietnam cialis name brand cheap free generic cialis generic cialis soft gels we recommend cheapest cialis cost of cialis cvs
Cialis generic
1397/09/11 20:20

You've made your point extremely effectively!!
cialis daily buy online cialis 5mg look here cialis order on line only here cialis pills cialis rckenschmerzen cialis without a doctor's prescription cialis therapie ou acheter du cialis pas cher cialis 200 dollar savings card cheap cialis
Cialis prices
1397/09/11 07:44

With thanks! I enjoy this.
venta cialis en espaa cialis efficacit effetti del cialis cialis billig buy cialis sample pack cialis 5mg callus cialis for bph cialis tadalafil online buying cialis overnight
buy cialis pills online
1397/09/10 20:32

Thank you. Numerous posts.

generic cialis pro cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral enter site natural cialis tadalafil tablets buy name brand cialis on line cialis generique cialis for sale in europa we choice free trial of cialis cialis ahumada
Cialis pills
1397/09/10 07:24

Good forum posts. With thanks!
cialis 20 mg cialis side effects dangers try it no rx cialis cialis taglich cialis pas cher paris online prescriptions cialis cialis from canada cialis 30 day sample sialis cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis online
1397/09/9 20:06

You've made your stand very clearly..
cialis daily dose generic buying cialis in colombia discount cialis order a sample of cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis coupons printable generic cialis generic cialis levitra pastillas cialis y alcoho cialis price thailand
buy cialis online best price
1397/09/9 08:16

Nicely put, Thanks.
acheter cialis kamagra look here cialis cheap canada cialis 30 day sample cialis daily reviews only now cialis for sale in us cialis generico online cialis sicuro in linea cialis for daily use cialis 5 mg schweiz viagra vs cialis vs levitra
Buy cialis online
1397/09/8 21:09

You actually revealed it really well.
generic cialis 20mg uk brand cialis generic cialis 5 effetti collaterali cialis with 2 days delivery generic cialis pill online how much does a cialis cost cialis without a doctor's prescription cheap cialis dose size of cialis cialis free trial
Buy cialis online
1397/09/8 09:33

You definitely made your point!
overnight cialis tadalafil cialis cuantos mg hay cialis kaufen cialis daily new zealand canada discount drugs cialis what is cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 10 doctissimo enter site natural cialis cialis kamagra levitra
Cialis online
1397/09/7 20:46

Nicely put, Thanks!
generic cialis levitra achat cialis en suisse estudios de cialis genricos cialis rckenschmerzen cialis daily cialis super acti click here to buy cialis generic cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine order a sample of cialis
Generic cialis
1397/09/7 09:00

Superb information. Regards!
tadalafilo callus cialis cuantos mg hay where do you buy cialis wow cialis 20 cialis 05 cialis prezzo in linea basso cialis generique 5 mg cialis 20mg canada discount drugs cialis
Cialis prices
1397/07/11 11:49

Regards, Plenty of forum posts.

cialis online deutschland cialis rezeptfrei low cost cialis 20mg cialis pas cher paris cialis 5mg prix generic low dose cialis can i take cialis and ecstasy cialis authentique suisse cialis prezzo al pubblico generic cialis at the pharmacy
Cialis pills
1397/07/9 09:36

Cheers. Ample material!

cialis dosage cialis rckenschmerzen cialis 5 mg para diabeticos prices for cialis 50mg cialis 200 dollar savings card trusted tabled cialis softabs buy cialis sample pack cialis sans ordonnance cialis dosage only best offers 100mg cialis
drugs for sale in mexico
1397/07/1 09:36

Nicely put, Cheers.
trust pharmacy canada reputable canadian prescriptions online canada pharmaceuticals online canadian medications are canadian online pharmacies safe drugstore online shopping reviews canadian pharmacies without an rx is trust pharmacy in canada legitimate aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale in mexico
http://cialisbuys.com/
1397/06/28 06:24

Terrific advice. Regards.
click here to buy cialis click now buy cialis brand female cialis no prescription buy brand cialis cheap generic cialis soft gels prix de cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil 5mg the best site cialis tablets cialis uk next day
Online viagra
1397/06/13 15:32

Excellent tips. Many thanks.
how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra online viagra pharmacy online viagra buy viagra viagra pills buy viagra sildenafil how to get a viagra prescription where to buy viagra without a prescription viagra pharmacy levitra buy viagra online at cheapest generic viagra uk
buycialisonla.com
1397/06/12 13:08

Many thanks, A lot of content.

cialis super kamagra viagra or cialis comprar cialis 10 espa241a buying cialis in colombia enter site 20 mg cialis cost non 5 mg cialis generici cialis from canada cialis diario compra tadalafil cialis uk next day
http://cialisda.com/
1397/06/11 20:47

Truly plenty of wonderful info.
cialis for daily use cialis great britain tadalafil tablets prices on cialis 10 mg can i take cialis and ecstasy viagra or cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 20mg we like it cialis price
cheap generic viagra online
1397/05/23 08:28

Very good data. Thanks a lot!
generic viagra vigara cheap viagra prescription how to order viagra buy generic viagra online safely buy viagra tesco viagra how to buy buy viagra online canada no prescription buy cheap viagra online next day delivery buying viagra online safe
generic cialis without a doctor prescription
1397/05/23 00:05

You actually mentioned that really well.
cialis generico in farmacia cialis side effects dangers prices on cialis 10 mg bulk cialis opinioni cialis generico cialis tadalafil online cialis online napol cialis kamagra levitra cheap cialis viagra cialis levitra
Viagra generico
1397/02/5 20:47

With thanks. Loads of facts.

order viagra online without a prescription sildenafil or viagra viagra with prescription online uk pharmacy viagra buy viagra online no prescription cost of viagra buy generic viagra online canada buy levitra buy cheap viagra online uk where can i buy cheap viagra
Generic cialis
1397/01/3 00:22

Amazing a lot of useful facts!
cialis daily new zealand cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cialis prices in england cialis 5mg cialis canada on line rx cialis para comprar cialis kaufen bankberweisung cialis australia org cialis for sale south africa
What makes you grow taller during puberty?
1396/06/16 08:52
Thanks , I've recently been looking for info about this topic
for ages and yours is the greatest I have discovered till now.
However, what about the bottom line? Are you sure concerning the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30