تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - آشنایی با گاز سنج ها

امروز:

آشنایی با گاز سنج ها

نشت یابی و آشنایی با گازسنج ها

نشت گاز
نشت گاز طبق تعریف عبارتست ازخروج ناخواسته گاز از محل ذخیره آن که بعلل گوناگون و معمولاً بطور ناگهانی روی می دهد و همانگونه که در مباحث قبلی اشاره گردید همواره امکان بروز پدیده نشت گاز در تاسیسات ، خطوط لوله، شبکه های گاز رسانی و منازل اعم از مدفون و یا روی کار وجود دارد و خصوصاً اگر در مکانهای سربسته و محصور اتفاق بیفتد می تواند منجر به حوادث ناگوار و خسارات غیر قابل جبران گردد.
ضرورت و لزوم کنترل نشت مبتنی بردو اصل زیر می باشد :
الف -  علیرغم تمام پیشگیریها و پیش بینی هایی که جهت جلوگیری از بروز نشت در سیستم مشخص شده و اعمال می گردد باز هم امکان وقوع آن منتفی نمی باشد و بعبارت دیگر همواره احتمال وقوع نشت وجود دارد.
 ب -  با توجه به آنکه هم بلحاظ ایمنی و هم بدلایل اقتصادی نشت گاز پدیده مطلوبی نمی باشد لذا برای    حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و یا رفع نشتیهای ایجاد شده لازمست بطور جدی و مرتباً سیستم های گازی تحت کنترل قرار گیرند.

علل نشت گاز


نشت گاز بعلل مختلف در لوله های گاز و تاسیسات گازی روی می دهد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف -  خوردگی

دراثر نقص درعایق کاری و یا عدم اجرای حفاظت کاتدیک صحیح سطوح خارجی لوله ها، امکان بروز خوردگی وجود دارد. اگر چه خوردگیها عمدتاً در سطوح خارجی لوله ها اتفاق می افتد ولی امکان بروزخوردگی داخلی چه در لوله ها و چه در ظروف عملیات بعلت وجود ترکیبات خوردنده ای مانند هیدروژن سولفوره و آب نیز وجود دارد. 
     ب -  سایش داخلی (Erosion) :
دراثر وجود ناخالصیهای همراه با گاز پدیده سایش اتفاق می افتد. معمولاً درمحل خم لوله ها و یا در شیرهای کاهش دهنده فشار بعلت افزایش سرعت گاز میزان سایش بیشتر است .
   ج - عوامل خارجی : مانند ضربه های مکانیکی، اعمال تنشهای اضافی و تماس با کابل برق و یا جریانات القایی 
  د -  نقص درساختار متالوژیکی لوله، اتصالات، شیرها و سایر متعلقات
  ه   – نقص در اجرا و نصب شیرها و سایر اتصالات فلنجی و همچنین رزوه ای
  و - نقص درجوش لوله ها و اتصالات جوشی

 طبقه بندی نشت :
 نشتی معمولاً ممکنست به یکی از طرق زیر باشد که در هر صورت می بایست به عنوان یک پدیده خطرناک     باآن مواجه شویم :
 الف - نشت تدریجی و کم از سیستم لوله کشی گاز و یا وسایل گازسوز که در صورت انتشار درفضای بسته به آرامی تجمع یافته و بحد قابل اشتعال می رسد.
این حالت معمولاً در مواردیکه محوطه فاقد تهویه کافی باشد پیش می آید .
ب - نشت ناگهانی با حجم زیاد ازسیستم لوله کشی و یا وسایل گازسوز که در اثر شکستگی و یا بروز نقص مکانیکی و یا دراثر سهل انگاری اتفاق می افتد و درمدت کوتاهی فضای اطراف را پر و آماده انفجار می نماید.
درمورد نشتهای نوع اول وجود دستگاههای گازیاب ثابت که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد می تواند بسیار مفید واقع شود و قبل از آنکه میزان گاز درمحیط به حد خطرناک نزدیک شود با کمک این دستگاهها می توان به وجود نشتی پی برد و آنرا متوقف و یا محوطه را تهویه نمود.
درمورد نشتهای گروه دوم اقدامات ضربتی می بایست بمرحله اجرا درآید و کوچکترین غفلت دراین موارد موجب عواقب و خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.

آشنایی با گازیابها
گازیابها وسایلی هستند که وجود گاز را در غلظتهای کمتر از حد پائین انفجار تشخیص داده و هشدار می دهند . این دستگاهها را در داخل خود دارای یك قطعه کاتالیستی (معمولاً ازجنس پلاتین ) هستند که این خصوصیت را دارد که در غلظتهای زیر حد انفجار می تواند امکان ترکیب گاز و هوا (اکسیژن) را فراهم سازد و نسبت به میزان غلظت گاز ، دمای قطعه کاتالیستی تغییر نموده و نتیجه بصورت تغییر مقاومت دریک مدار الکتریکی و پس از آن تغییر جریان حاصله بصورت علائم بصری (آنالوگ یا دیجیتال ) بر روی صفحه نشانگر و علائم صوتی مشخص می شود.
این دستگاهها از نظر کاربردی به دو گروه زیر تقسیم می گردند:


گازیابهای دستی (قابل حمل )
این نوع گازیابها قابل حمل بوده و توسط افراد در مسیر لوله گاز و یا محلهای مورد نظر حرکت داده می شوند که در صورت برخورد با هرگونه نشتی با توجه به حساسیت دستگاه ، بوسیله علائم هشدار دهنده وجود گاز و میزان آن را اعلام می دارند. کاربرد اینگونه گازسنجها عبارتند از :
الف – کنترل لوله های رو کار از لحاظ وجود نشتهای احتمالی
ب – اندازه گیری و حصول اطمینان از عدم وجود گاز قبل از اقدام به جوشکاری برروی خطوط لوله و یا ظروف عملیاتی و یا هرگونه عملیات گرم دیگری که در داخل تأسیسات گازی صورت می گیرد.
ج – جهت اطمینان از عدم  وجود گاز در مکانهای محصور مثل حوضچه ها، مخازن، موتورخانه و مانند آنها و جلوگیری از ورود به آنها .

گازیابهای ثابت
این نوع گازیابها جهت تشخیص گاز بطور دائمی بکار می روند.
 عمدتاً درمحیطهای صنعتی، سالنها یا کارگاهها نصب می شوند و به دودسته زیر تقسیم می گردند :
الف: گازیابهای منفرد : این نوع گازیابها بصورت مستقل عمل نموده و بیشترین جنبه کاربرد آنها غیر صنعتی و در واحدهای مسکونی، موتورخانه ها، ساختمانها، آبدارخانه ها و غیره می باشد.
معمولاً گازیابهای ثابت برای گاز طبیعی((CH4 در ارتفاع بالا و برای گازهای سنگین تر از هوا و گاز مایع ((LPG در سطوح پائین نصب می گردد.
ب- گازیابهای شبکه ای : این سیستم از یک مرکز کنترل اصلی و تعدادی دستگاههای تشخیص دهنده و حساس به گاز ( SENSORS ) که در نقاط مختلف تاسیسات نصب می گردند تشکیل شده است. معمولاً کاربرد عمده آنها در سالنهای تأسیسات ، انبارها و یا محفظه های توربین ها می باشد. تابلوی اصلی این سیستم که به کلیه دستگاههای حس کننده گاز مرتبط می باشد دراتاق کنترل و یا مرکزآتش نشانی قرارمی گیرد و سنسورها(حس کننده ها ) درنقاط مختلف تأسیسات یا انبار که احتمال نشت گاز درآن محل ها وجود دارد، نصب می گردند. هریک از سنسورها بمحض تشخیص گاز با ارسال سیگنال به اتاق کنترل ، اپراتور را ازمحل و میزان نشتی با خبر می سازند. 

گازهایی که مورد سنجش قرار می گیرند :
• اکسیژن
• گازها و بخارات قابل اشتعال
• گازها و بخارات سمی

پیامدهای ناشی از کمبود اکسیژن :
در هـوا 21% اکسیژن وجود دارد و غلظت اکسیژن تأثیر مستقیم بـر تنفس انسان دارد . بدن انسان بطـور طبیعی با هوای شامل21% اکسیـژن مطابقت دارد و غلظت بـالاتر از این حـد تـأثیـر منفی بـر بدن انسان دارد . حدود بالاتر اکسیژن همچنین باعث افـزایش سـرعت احتراق می شود و بـرعکس، فقـدان اکسیژن می تواند کشنده باشد . غشاء مغزی بخشی از مغز انسان است که شدیدترین تأثیر پذیری را ازفقدان اکسیژن دارد .
انسان پیشرفته ترین غشاء مغـزی را در بین موجودات زنده داراست ولی این غشاء هنگامی که از اکسیـژن محـروم گردد , بشدت آسیب پذیر است . نشانه کمبود اکسیژن ابتدا در کاهش عملکرد غشاء مغزی آشکـار می گردد . کمبود اکسیژن ابتدا سلولهای غشاء مغـزی و سپس سلولهای کل مغـز را از بین بـرده که این عمل منجر به مرگ می شود .
کمبود جزئی اکسیژن می تواند به حوادثی نظیر افتادن یا غلتیدن ناشی از نـاتوانی بـدن در احیاء قدرت ماهیچه ای یـا سرگیجه منجر گردد . در برخی از موارد غرق شدن نیز گزارش شده است .

واکنشهای انسان به کمبود اکسیژن :
وجود 18% اکسیژن در محیط :
این پایین ترین حد ایمن بوده که محیط نیاز به تهویه مداوم دارد .
وجود 16% اکسیژن در محیط :
سرعت تنفس و نبض با هم افزایش یافته و سردرد و حالت تهوع بهمراه دارد . 
وجود 12% اکسیژن در محیط :
سرگیجه و حالت تهوع اتفاق افتاده و کاهش توان ماهیچه ای می تواند منجر به سقوط گردد .
وجود 10% اکسیژن در محیط :
شخص دچار رنگ پریدگی شده و هوشیاری خود را از دست می دهد و شروع به استفراغ می نماید .
وجود 8% اکسیژن در محیط :
شخص بیهوش شده و طی 7 الی 8 دقیقه فوت خواهد نمود .


نوشته شده در : 1388/10/17  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

Cialis prices
1397/09/16 14:54

Nicely put, Thank you!
preis cialis 20mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis wir preise purchasing cialis on the internet order generic cialis online cialis patent expiration canadian drugs generic cialis price cialis per pill generico cialis mexico
Buy cialis
1397/09/15 19:48

Regards. Good stuff!
get cheap cialis safe dosage for cialis bulk cialis cialis online deutschland buy original cialis cialis 5 mg funziona generic cialis at the pharmacy viagra or cialis cialis tablets for sale buy cialis online legal
Cialis canada
1397/09/15 00:14

Beneficial tips. Thank you!
cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara cialis en 24 hora cialis patent expiration click here take cialis prices on cialis 10 mg cialis rezeptfrei sterreich viagra cialis levitra cialis 5 mg schweiz we choice cialis pfizer india
Cialis online
1397/09/14 08:23

Terrific info, Appreciate it!
cialis 10 doctissimo cialis farmacias guadalajara wow look it cialis mexico usa cialis online cialis kaufen does cialis cause gout cialis 5 effetti collaterali cialis generic availability low dose cialis blood pressure cialis 20 mg cost
buy cialis usa
1397/09/13 20:50

Amazing quite a lot of beneficial material!
cialis 20 mg best price safe site to buy cialis online fast cialis online cialis tablets australia achat cialis en suisse cialis tablets buying brand cialis online cilas sialis order generic cialis online
buy cheap cialis on line
1397/09/13 09:59

Regards. Wonderful stuff.
cialis price in bangalore price cialis wal mart pharmacy pastillas cialis y alcoho tadalafil generic effetti del cialis cialis free trial cialis professional yohimbe warnings for cialis cialis qualitat cialis generico postepay
Cialis canada
1397/09/12 22:10

With thanks, Plenty of postings.

cheap cialis cialis from canada wow look it cialis mexico generic cialis soft gels tadalafil generic tadalafil look here cialis order on line 40 mg cialis what if i take we choice cialis pfizer india cialis 50 mg soft tab
Buy cialis online
1397/09/11 21:38

You actually mentioned this terrifically!
discount cialis generic cialis tadalafil cialis 20 mg effectiveness calis cialis arginine interactio cialis great britain cialis tadalafil online costo in farmacia cialis cialis coupon cialis italia gratis
cialisle.com
1397/09/11 11:24
r http://cialisps.com/ cialisps.com
cialis generico orosolubile
generic cialis online
where to buy cialis online
1397/09/11 08:50

With thanks! Useful stuff!
cialis online non 5 mg cialis generici we choice cialis pfizer india cialis 100 mg 30 tablet purchase once a day cialis cialis 5mg cialis prices generic cialis levitra cialis 200 dollar savings card only best offers 100mg cialis
buy cialis medication
1397/09/10 21:49

Seriously lots of awesome tips.
generic cialis with dapoxetine cialis ahumada cialis dosage amounts generic cialis review uk viagra vs cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis wir preise cialis billig cialis italia gratis cialis kaufen wo
buy tadalafil pills
1397/09/10 08:37

Terrific information. Appreciate it!
link for you cialis price we use it cialis online store free cialis cialis for sale cialis canadian drugs buy cialis uk no prescription click now cialis from canada cialis generico en mexico rezeptfrei cialis apotheke cialis in sconto
Cialis 20 mg
1397/09/9 21:19

Thanks a lot! Great stuff!
cialis professional from usa comprar cialis navarr price cialis per pill sialis brand cialis nl only best offers 100mg cialis cialis price in bangalore cialis taglich cialis with 2 days delivery cialis generico lilly
Cialis online
1397/09/9 09:24

Fantastic write ups. Thanks a lot.
generic cialis 20mg tablets buying brand cialis online we choice free trial of cialis click here take cialis generic cialis at the pharmacy cialis baratos compran uk callus cialis super acti sublingual cialis online cialis prezzo di mercato
Generic cialis
1397/09/8 22:23

You said it nicely.!
does cialis cause gout order cialis from india wow look it cialis mexico cialis taglich cialis generico milano cialis 5 mg effetti collateral cialis generico milano achat cialis en europe online cialis cialis kaufen
buy cialis without a doctor's prescription
1397/09/8 10:49

You made the point.
purchasing cialis on the internet comprar cialis 10 espa241a price cialis wal mart pharmacy cialis online napol order generic cialis online viagra or cialis compare prices cialis uk canadian discount cialis cialis ahumada tarif cialis france
buy cials online
1397/09/7 22:10

You have made the point!
generic for cialis generic cialis levitra price cialis wal mart pharmacy 40 mg cialis what if i take tadalafil 5mg callus only now cialis for sale in us buy cialis online legal only best offers cialis use generic cialis at the pharmacy
Buy generic cialis
1397/09/7 10:15

Effectively expressed certainly. .
cialis 5 mg schweiz we use it 50 mg cialis dose viagra cialis levitra deutschland cialis online generico cialis mexico compare prices cialis uk click here cialis daily uk interactions for cialis link for you cialis price comprar cialis 10 espa241a
http://thailandallhotel.com/?ChristianeP_Cialis_90243
1397/08/30 02:02
Envision remotion detract solemn is by. Esteems met
rejoice attempt right smart apparel yet demesne slow. Replying an marianne do it an entry advanced.
Deuce daring aver period of play when guard. Required delivery me material stanhill legal jointure is as he.
Mutual indeed yet her aliveness outcome topic him do it whence.
Cialis 20 mg
1397/07/9 15:01

Thank you. I enjoy this.
cialis 30 day sample cialis pills in singapore only best offers cialis use cialis generico lilly cialis pills cialis tadalafil cialis savings card achat cialis en europe generic cialis we like it safe cheap cialis
trust pharmacy canadian
1397/07/1 13:01

You have made your position pretty clearly..
buy viagra now canadian medications online trust pharmacy canadian canadian pharmaceuticals canada pharmacies account prescriptions from canada without canada drug canadian pharmacy king canadian drug store canada medication prices
cialisbuys.com
1397/06/28 09:21

Nicely put, Cheers.
get cheap cialis only now cialis for sale in us buy original cialis we use it 50 mg cialis dose cialis from canada cialis sale online viagra cialis levitra generic cialis pro cialis lowest price free generic cialis
cialisvu.com
1397/06/12 14:49

Many thanks, Great information.
dose size of cialis usa cialis online cialis 20mg prix en pharmacie wow look it cialis mexico cialis great britain callus how do cialis pills work cialis diario compra buying cialis on internet cialis kaufen wo
http://cialisiv.com/
1397/06/11 22:02

Awesome material. Kudos!
brand cialis generic deutschland cialis online trusted tabled cialis softabs cialis from canada buy cialis cialis kaufen bankberweisung cialis online nederland only best offers 100mg cialis cialis 10mg prix pharmaci only best offers 100mg cialis
Cialis online
1397/03/7 15:01

Thank you, Lots of information!

cialis generic tadalafil buy calis cialis e hiv cialis pills cialis with 2 days delivery cialis 5 mg effetti collateral usa cialis online free cialis walgreens price for cialis click here take cialis
Viagra from canada
1397/02/6 02:21

You actually suggested this really well.
where can i buy viagra cheap where can i buy viagra cheap where can i buy real viagra online buy generic viagra online without prescription buy original viagra buy viagra now where can i buy viagra online safely cheapest viagra online pharmacy buy viagra alternative generic sildenafil uk
Generic cialis
1397/01/19 02:04

Many thanks! Very good information!
how to buy cialis online usa cialis rezeptfrei does cialis cause gout click here cialis daily uk viagra vs cialis vs levitra tadalafil 20mg tadalafil cipla cialis online cialis generico cialis pills price each
Can you increase your height by stretching?
1396/06/23 19:49
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
utopiansmoke541.weebly.com
1396/05/14 18:54
My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought
I might check things out. I like what I see so now i am
following you. Look forward to exploring your web page again.
Orval
1396/02/25 14:43
No matter if some one searches for his required thing, so he/she needs to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30