تبلیغات
دانستنی های آتش نشانی - عملیات های آتش نشانی

امروز:

عملیات های آتش نشانی

نامگذاری عملیاتها

همانطوریكه میدانید هر علم یا حرفه ای دارای مقدمات و الفبای مخصوص خود می باشد كه ابتدا باید آنرا فرا گرفت و سپس به تدریج سایر مباحث را آموخت .
علم یا حرفه ی آتش نشانی هم از این قاعده مستثنی نیست و برای خود الفبایی دارد كه به تمرین یا مشق معروف است . این تمرینها ابتدا از « H » شروع می شود و اولین تمرین آتش نشانی می باشد . « H » اولین حرف ( HOSE ) است كه همان شیلنگ های آب آتش نشانی می باشد و این تمرین " HOSE DRILL " نامیده میشود .
 دومین تمرین از سری الفبای آتش نشانی عملیات « P » می باشد ، این تمرین بوسیله تلمبه و هوز انجام می شود و از اولین حرف ( PUMP ) گرفته شده است و بهمین خاطر عملیات مذكور به " PUMP DRILL " معروف است . 
سومین تمرین از سری عملیاتهای آتش نشانی ، عملیات « F » می باشد . این عملیات از مایع تولید کف ( FOAM ) ، دستگاه فوم ساز ( FOAM GENERATOR ) دستگاه مخلوط كننده ( INLINE INDUCTOR ) و تیوب مكنده ( PICKUP TUBE ) انجام میگیرد كه همان تمرین " FOAM DRILL " است . 
ضمناً :
          خصوصیات یک آتش نشان : تندرستی ، جرأت ، حوصله ، پشتکار ، انضباط ، ابتکار ، جدّیت و پاکدامنی می باشد .

HOSE  DRILL

 اچ یك ( H1 )

تعریف : كشیدن یك رشته هوز از هایدرانت به خط آتش توسط چهار نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD – 3

طرز عمل
شماره 2 وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و ضمن استقرار در كنار هایدرانت آن را آماده می كند .
شماره 4 یك طول هوز برداشته و میل كوپلینگ آنرا به اندازه نیم متر پشت هایدرانت قرار می دهد و پس از آنكه شماره 2 پای خود را روی آن گذاشته و محكم نگه داشت هوز را به سمت خط آتش می كشد .
شماره 3 یك طول هوز را برداشته ، محكم زیر بغل خود نگه می دارد و سپس با فاصله حدود سه متر به دنبال شماره 4 می دود . هنگامیكه شماره 4 هوز خود را كاملاٌ باز كرد و توقف نمود شماره 3 به راه خود ادامه داده و از او میگذرد . در موقع گذشتن ، شماره 4 میل كاپلینگ هوز شماره 3 را گرفته و به هوز خود متصل می كند .
شماره 3 هوز خود را در مسیر آتش كاملاٌ باز كرده و فی میل كاپلینگ آن را در دست راست نگه می دارد .
شماره 1 یك نازل زیر بغل چپ ، بطوریكه سر آن بطرف عقب و كمی سرازیر بوده و یك طول هوز زیر بغل راست خود قرار داده و به فاصله حدود سه متر پشت سر شماره 3 می دود . وقتیكه شماره 3 توقف نمود شماره 1 به راه خود ادامه می دهد و شماره 3 میل كاپلینگ هوز شماره 1 را گرفته و به هوز خود متصل می نماید .
شماره 1 وقتی كه هوز خود را كاملاٌ باز نمود ، فی میل كاپلینگ را با دست چپ نگه داشته و با دست راست نازل را از زیر بغل خود برداشته و به انتهای هوز متصل می كند .
شماره های 3و4 به دنبال شماره 1 در كنار نازل می روند ( در این حالت شماره 4 مؤظف است در سر راه خود هوزها را در صورت چین خوردگی و یا خمیدگی صاف و آزاد نماید .
شماره 4 نزد شماره 2 رفته ، فرمان آب باز از هایدرانت را جهت باز نمودن آب به وی می دهد ، سپس نزد شماره 1 باز میگردد .
توجه :
در هنگام آتش سوزی می بایست تا آنجا كه ممكن است هوزها در كنار خیابان ( جاده یا پیاده رو ) كشیده شوند .

آب بند یا آب بند و جمع كردن وسایل
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می نماید .

جمع آوری
شماره 1 نازل را از هوز آخر جدا نموده و باز می گردد .
شماره 2 كلیه وسایل هایدرانت را به جای خود باز می گرداند .
تمام اعضاء گروه به كمك هم هوزها را جمع آوری می نمایند .
هنگامی كه تمام وسایل جمع آوری گردید شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .

اچ دو ( H2 )

تعریف : اضافه كردن یك طول هوز توسط چهار نفر
نكته : این هوز می بایست همیشه بین آخرین هوز و نازل اضافه گردد مگر اینكه فرمانده دستور دیگری صادر نماید . وقتی این عملیات درون ساختمان انجام می گیرد ، این هوز به اولین كاپلینگ بیرون از ساختمان اضافه می گردد .

طرز عمل
حال فرض می كنیم H1 انجام شده و آب باز می باشد .
شماره 1 شماره 4 را می فرستد تا یك طول هوز بیاورد ، یا به عبارتی دستور H2 می دهد .
شماره 4 هوز را بصورت یك نیم دایره ( مطابق شكل )‌و یا بصورت پیچ و خم دار و یا موازی با مسیر هوزها در محل مورد نظر می كشد . به محض آماده شدن برای اتصال :
شماره 4 ب شماره 2 دستور آب بند می دهد . به محض قطع شدن جریان آب :
شماره 4 اتصالات مورد نظر را باز نموده و هوز جدید را بین آن دو وصل می نماید .
شماره 4 هنگامی كه مطمئن شد شماره 1 آماده می باشد به طرف شماره 2 رفته و دستور آب باز را می دهد .
توجه : وقتی كه قرار است یك طول هوز به سر نازل اضافه گردد ، شماره 1 می بایست نازل را از هوز قبلی باز كزده و به هوز جدید وصل نماید .

آب بند یا آب بند و جمع كردن وسایل
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می نماید .

جمع آوری
شماره 1 نازل را از هوز آخر جدا نموده و باز می گردد .
شماره 2 كلیه وسایل هایدرانت را به جای خود باز می گرداند .
تمام اعضاء گروه به كمك هم هوزها را جمع آوری می نمایند .
هنگامی كه تمام وسایل جمع آوری گردید شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .

اچ سه ( H3 )

تعریف : كم كردن یك طول هوز توسط چهار نفر

طرز عمل
حال فرض می كنیم H1 انجام شده و آب باز می باشد .
شماره 1 ، شماره 4 را با پیام آب بند نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 4 پس از دادن پیام به كنار اولین كاپلینگ قبل از نازل برمیگردد . به محض قطع شدن جریان آب :
شماره 1 نازل را از هوز آخر جدا می كند .
شماره 4 هوز مورد نظر را جدا می كند .
شماره 1 نازل را به محل جدید ( هوز بعدی )‌وصل می نماید .
شماره 1 ، شماره 4 را با پیام آب باز نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 4 بلافاصله به محل نازل برگشته و هوز اضافی را جمع می كند .

آب بند یا آب بند و جمع كردن وسایل
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می نماید .

جمع آوری
شماره 1 نازل را از هوز آخر جدا نموده و باز می گردد .
شماره 2 كلیه وسایل هایدرانت را به جای خود باز می گرداند .
تمام اعضاء گروه به كمك هم هوزها را جمع آوری می نمایند .
هنگامی كه تمام وسایل جمع آوری گردید شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .


اچ چهار ( H4 )

تعریف : تعویض كردن یك طول هوز پاره شده ( معیوب ) توسط چهار نفر

طرز عمل
حال فرض می كنیم H1 انجام شده و آب باز می باشد .
شماره 4 به دستور شماره 1 یك هوز برداشته و در موازات هوز پاره شده می كشد و سپس به شماره 2 دستور آب بند می دهد .
شماره 3 در این موقع به طرف هوز پاره شده رفته و با كمك شماره 4 هوز مذكور را جدا نموده و هوز جدید را به جای هوز قبلی متصل می كنند .
شماره 3 نزد شماره 1 رفته تعویض هوز را گزارش می كند .
شماره 4 به طرف شماره 2 رفته و دستور آب باز را می دهد و سپس به سوی هوز پاره باز گشته و بر دو سر آن گره اورهندنات می زند .
توجه :
اگر قرار شد كه هوز پاره را جمع نمایند می بایست گره های اورهندنات را باز كرده و هوز را از طرف میل كاپلینگ جمع نمایند .
 
آب بند یا آب بند و جمع كردن وسایل
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می نماید .

جمع آوری
شماره 1 نازل را از هوز آخر جدا نموده و باز می گردد .
شماره 2 كلیه وسایل هایدرانت را به جای خود باز می گرداند .
تمام اعضاء گروه به كمك هم هوزها را جمع آوری می نمایند .
هنگامی كه تمام وسایل جمع آوری گردید شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .

اچ پنج ( H5 )

تعریف : بردن نازل به پشت بام یا طبقه فوقانی توسط چهار نفر

طرز عمل
شماره 1 یك طول هوز ، یك نازل و یك طناب بلند را برداشته و به طرف ساختمان می رود . سپس هوز را بیرون ساختمان به شكل یك حلقه باز می كند و نازل را به آن وصل می نماید و آن را در نقطه ای كه قرار است از آنجا بالا كشیده شود ، روی زمین می گذارد . در این حین شماره 2 وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و در كنار هایدرانت مستقر میگردد .
شماره 4 یك طول هوز برداشته و آن را از هایدرانت به طرف ساختمان می كشد .
شماره 3 یك طول هوز برداشته آنرا بعد از هوز اول می كشد ، سپس فی میل كاپلینگ را در كنار میل كاپلینگ طول هوزی كه شماره 1 كشیده روی زمین میگذارد اما آنرا متصل نمی كند .
شماره 1 طناب را برداشته به همراه شماره 3 وارد ساختمان شده و به روی پشت بام یا كنار پنجره می روند و آن را باز كرده و از بالای ساختمان به پائین می فرستند .
شماره 4 طناب را گرفته و به فاصله سه متر از نازل یك گره رولینگ هیچ می زند سپس به فاصله نیم متر از گره رولینگ هیچ فرم یك گره كلاو هیچ را روی طناب ایجاد كرده و آنرا به باریك ترین قسمت نازل می زند تا مطمئن گردد كه فشار روی طناب باشد نه روی هوز .
شماره های 1 و 3 طناب را به سمت بالا می كشند و شماره 4 در پائین ساختمان آنرا هدایت می كند ، هنگامی كه طول هوز به اندازه كافی بالا كشیده شد شماره های 1 و 3 گره كلاو هیچ از سر نازل باز كرده و طناب را به محل مناسبی می بندند بطوریكه گره رولینگ هیچ كه به هوز زده شده است تقریباٌ به اندازه نیم متر مانده به لبه پشت بام و یا پنجره آویزان شده باشد . در همین زمان شماره 4 طوری روی زمین مستقر می گردد كه بتواند محل ورود هوز به ساختمان را ببیند .
شماره 1 به شماره 3 دستور آب باز می دهد . شماره 3 به محلی كه هوز از آنجا وارد ساختمان شده است برمیگردد و بوسیله دست و یا بصورت گفتاری پیام را به شماره 4 منتقل می نماید و بعد به محل استقرار نازل بر می گردد .
شماره 4 در پائین ساختمان ، ابتدا هوزها را به هم وصل می كند ، بعد پیام را به شماره 2 منتقل می نماید و سپس به شماره های 1 و 3 ملحق می شود .

آب بند یا آب بند و جمع كردن وسایل
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می نماید .

جمع آوری
شماره 2 بعد از آنكه آب را بست ، فشار را از هایدرانت می اندازد و كاپلینگ را آزاد می كند ، سپس وسایل مربوط به هایدرانت را جمع آوری می نماید . ( جهت فشار شكنی می توان از یك دیوایدینگ و یك نازل استفاده نمود . )
شماره 4 نزدیكترین كاپلینگ كنار ساختمان را باز نموده و هوز را به سمت پائین آمدن هدایت می نماید .
شماره 1 یك گره كلاو هیچ به نازل می زند ، سپس طناب را به جائیكه شماره 4 مستقر شده پائین می فرستد . سپس شماره 1 انتهای طناب را به پائین می اندازد و به اتفاق شماره 3 پائین آمده و شماره 4 را در جمع آوری هوزها یاری می كنند . هنگامی كه تمام وسایل جمع آوری گردید ، شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می كند .

اچ شش ( H6 )

تعریف : تبدیل یك رشته هوز به دو رشته با استفاده از تقسیم كننده ( دیوایدینگ ) توسط پنج نفر
 
طرز عمل
توجه : فرض می كنیم H1 انجام شده كه در این تمرین حتماٌ به شخص پنجمی نیاز می باشد ، زیرا بعلاوه نفر مسئول هایدرانت برای هر رشته آب ( سر نازل ) به دو نفر نیاز می باشد .
شماره 5 دیوایدینگ و شماره 4 یك طول هوز و نازل را برداشته و به محل مورد نظر می روند .
شماره 4 هوز خود را به طرف خط آتش كشیده و نازل را به آن متصل می نماید و در همان نقطه مسئولیت آن رشته را بره عهده می گیرد .
شماره 5 قبل از اینكه دیوایدینگ را به زمین بگذارد میل كاپلینگ شماره 4 را به آن متصل می نماید .
وقتی همه چیز آماده شد :
شماره 5 دستور آب بند را به شماره 2 می دهد و به محض قطع شدن آب دو هوز مورد نظر را از هم جدا كرده و دیوایدینگ را بین آنها متصل می كند و سپس دستور آب باز داده و به كمك شماره 4 در كنار نازل دوم می رود .

اچ هفت ( H7 )

تعریف : برداشتن تقسیم كننده ( دیوایدینگ ) توسط پنج نفر

طرز عمل
شماره 5 نزدیك دیوایدینگ برگشته و از آنجا دستور آب بند را به شماره 2 می دهد و به محض قطع شدن جریان آب ، دیوایدینگ را جدا كرده و هوزهای قبلی را به یكدیگر متصل می نماید ، سپس دستور آب باز را به شماره 2 می دهد .
شماره 4 نازل خود را باز كرده و باز می گرداند .
شماره 5 دیوایدینگ را به محل اصلی باز می گرداند
شماره 4 و شماره 5 با كمك یكدیگر هوزهای اضافی را جمع آوری می نمایند .
پس از انجام عملیات فوق ، نفر پنجم كنار رفته و عملیات تبدیل به H1 می گردد . بنا براین آب بند و جمع آوری وسایل همانند H1 می باشد.

PUMP  DRILL

 پی یك ( P1 ) 

تعریف : استفاده از یك هوز ریل توسط چهار نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD-3

طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده ، ابتدا شماره 2 پمپ را درگیر نموده و به سمت پمپ می رود .
شماره 1 هوز ریل را كمی باز نموده سپس با به كار انداختن آن و باز نمودن شیر مربوطه ، تحت فشار قرار گرفتن هوز ریل را آزمایش می كند .
شماره 2 شیر اصلی مخزن را باز می كند
شماره 1 لوله هوز ریل را به طرف محل حریق هدایت و شماره های 3 و 4 به دنبال شماره 1 به او كمك می كنند ، در حالیكه شماره 2 لوله هوز ریل را از قرقره آن باز می كند .
برای اضافه كردن طول هوزریل در هنگامیكه تنها از یك هوزریل استفاده شده است .
شماره 4 به سمت عقب كامیون حركت نموده به كمك شماره 2 سر لوله هوزریل سمت مخالف یعنی هوزریلی كه مورد استفاده قرار نگرفته است جدا می نماید .
شماره 2 شیر خروجی هر دو هوزریل را در موقعیت بسته قرار می دهد و كاپلینگ لوله هوزریل اصلی اولی را از قرقره آن جدا نموده ، آنرا به لوله هوزریل دوم متصل می كند سپس شیر خروجی هوز ریل دوم را مجدداٌ باز می نماید .
در حالیكه شماره 2 مشغول اتصال هوزریلها می باشد شماره 4 كمك می نماید تا با تشكیل دادن یك نیم دایره بزرگ در پشت كامیون توسط لوله هوزریل آن را از زیر دست و پای شماره 2 كنار نگه دارد .
سپس شماره 4 برای كمك كردن به شماره های 1 و 3 مراجعت می نماید در حالیكه در مسر برگشت لوله را نیز بصورت مستقیم و صاف در می آورد .

اگر در حین عملیات به آب بیشتری غیر از آب كامیون آتش نشانی نیاز بود ( استفاده از آب هایدرانت ) :
شماره 4 وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و كنار آن مستقر می شود .
شماره 2 یك طول هوز آورده ، آن را از سمت هایدرانت به طرف كامیون باز می كند ، سپس آنرا به ورودی مخزن كامیون و یا كالكتینگ هد متصل می نماید .
در صورتی كه بیشتر از یك طول هوز مورد نیاز باشد شماره های 2 و 4 هوزها را به نوبت و یك در میان می كشند . سپس شماره 4 كنار هایدرانت مستقر می شود و با فرمان شماره 2 آب را باز می كند .

قطع كردن آب یا قطع كردن و جمع آوری
شماره 1 شماره 4 را با پیام قطع كردن آب و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد .
شماره 2 اقدام به بستن شیر هوزریل در محل نصب شده خواهد كرد .

جمع آوری
شماره 2 پمپ را از درگیری خارج می كند و در صورتی كه هایدرانت در حال كار كردن است به شماره 4 اعلام بستن شیر هایدرانت را می نماید ، سپس شماره 4 هوز متصل به پمپ را باز و جمع می كند .
شماره های 1 و 2 و 3 هوزریل را جمع می نمایند . افراد سوار بر كامیون و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد .

پی دو( P2 )

تعریف : استفاده از لوله های نرم ( HOSE ) ، هایدرانت و یك دریچه خروجی توسط چهار نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD3


طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده ، ابتدا شماره 2 پمپ را درگیر نموده و به سمت پمپ می رود .
شماره 3 اولین طول هوز را از پمپ به طرف حریق می كشد .
شماره 1 یك طول هوز و یك نازل برداشته و آنرا بعد از هوز اول می كشد .
شماره 3 هوز شماره 1 را به هوز خود متصل كرده و شماره 1 نازل را به هوز خود متصل می نماید و در همان زمان شماره 2 بلنك كپ را از روی پمپ باز كرده و كالكتینگ هد را به ورودی پمپ وصل می كند ( در صورتی كه قبلاٌ وصل نشده است )
شماره 4 وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و كنار هایدرانمت مستقر میگردد .
شماره 2 یك طول هوز را برداشته و آنرا از هایدرانت به پمپ وصل می كند .

اگر بیشتر از یك طول هوز لازم باشد :
شماره های 2 و 4 به نوبت و یك در میان آنها را می كشند ، بطوریكه هوز اول را شماره 4 و هوز دوم را شماره 2 می كشد .
سپس شماره 4 به طرف نازل حركت كرده و در بین راه هوزهای كشیده شده را بازدید و در صورت لزوم صاف می نماید . هنگامی كه به نازل رسید شماره 1 شماره 4 را با پیام آب باز به عقب می فرستد .
شماره 4 پیام را به شماره 2 می رساند و خود به فرمان شماره 2 به كنار هایدرانت رفته و آب را باز می كند و مجدداٌ نزد شماره 1 برمی گردد و پیام را تكرار می كند و سپس به شماره 1 و 3 كمك می كند .
قطع كردن آب یا قطع كردن و جمع آوری
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستد . او پیام را به شماره 2 منتقل می كند.
شماره 2 خروجی را می بندد سپس پمپ را از درگیری خارج كرده و به شماره 4 فرمان آب بند از هایدرانت را می دهد .
شماره های 2 و 4 مشغول جمع آوری هوزهای سافت ساكشن و وسایل هایدرانت می شوند و شماره 1 اول نازل را برمی گرداند و سپس شماره های 1 و 3 در صورت لزوم شماره 4 هوزهای كشیده شده از خروجی را جمع می كند .
گروه سوار كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد.

پی سه ( P3 )

تعریف : استفاده از آب سر باز با یك دریچه خروجی توسط چهار نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD3

طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده ابتدا شماره 2 پمپ را درگیر كرده و به سمت پمپ می رود .

با یك طول ساكشن
شماره 2 یك آچار ساكشن را برداشته ، بلنك كپ یا كالكتینگ هد را باز می كند .
شماره های 2 و 4 یك طول ساكشن با صافی را به پمپ متصل می كنند .
شماره 2 آنرا به ورودی محكم می كند .

با دو طول ساكشن
شماره 2 یك آچار ساكشن را برداشته ، بلنك كپ یا كالكتینگ هد را باز می كند .
شماره های 1 و 3 اولین طول ساكشن را برداشته و آنرا به پمپ متصل می كنند .
شماره های 2 و 4 دومین طول ساكشن و صافی را برداشته و آن را به ساكشن اول متصل كرده آن را محكم می كنند .

با سه طول ساكشن
شماره 2 یك آچار ساكشن را برداشته ، بلنك كپ یا كالكتینگ هد را باز می كند .
شماره های 2 و 4 اولین طول ساكشن را برداشته و آنرا به پمپ متصل می كنند .
شماره های 1 و 3 دومین طول ساكشن را برداشته و آنرا ساكشن اول وصل می كنند .
شماره های 2 و 4 سومین طول ساكشن و صافی را برداشته و آن را به ساكشن دوم متصل كرده آن را محكم می كنند .

شماره 3 اولین طول هوز را از پمپ به طرف حریق می كشد .
شماره 1 یك طول هوز و یك نازل برداشته و آنرا بعد از هوز اول می كشد .
شماره 3 هوز شماره 1 را به هوز خود متصل كرده و شماره 1 نازل را به هوز خود متصل می نماید .

توجه :
اگر تنها یك طول هوز مورد نیاز باشد شماره 3 آن را می كشد و اگر بیشتر از دو طول هوز مورد نیاز باشد شماره های 3 و 1 به ترتیب آنها را خواهند كشید .

نحوه مهار ساكشن ها
شماره 4 یك طناب را برداشته و ساكشن ها را بدین ترتیب با طناب می بند . طناب را كاملاٌ باز كرده و آن را به دو نیم تقسیم كرده و سپس در قسمت میانی طناب شكل یك گره كلاوهیچ را ایجاد كرده و آن را به سر صافی و ساكشن طوری می اندازد كه هر دو قسمت را نگه دارد ، سپس با یك سر طناب به هر ساكشن یك گره هاف هیچ زده و انتهای طناب را به پله ماشین و یا محل محكمی با گره راندترن اندتوهاف هیچ مهار می كند . و سر آزاد طناب را جهت هدایت ساكشن مورد استفاده قرار می دهد . سپس ب كمك شماره 2 ساكشن را در آب می گذارد .

شماره 4 سپس به طرف نازل رفته و در بین راه هوزها را بازدید میكند تا اگر پیچ و تاب خورده باشد آن را آزاد كند . وقتی كه شماره 4 به محل نازل رسید ، شماره 1 او را با پیام آب باز و عنوان كردن شماره خروجی و مقدار فشار و موقعیت نازل و اینكه فشار را به تدریج بالا ببرد نزد شماره 2 می فرستد ، بعد از اینكه شماره 2 پیام را دریافت كرد شماره 4 به كنار نازل برمی گردد و پیام را برای شماره 1 تكرار می كند و به آنها كمك می كند .

قطع كردن آب یا قطع كردن و جمع آوری
شماره 1 ، شماره 4 را با پیام آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 خروجی را می بندد سپس پمپ را از سرویس خارج می كند .
شماره 4 به شماره 2 در جمع كردن ساكشن ها و وسایل مربوط به پمپ كمك می كند .
شماره 1 ابتدا نازل را برمی گرداند ، سپس به كمك شماره های 3 و 4 تمام هوزها را جمع آوری می كنند .
سپس گروه سوار كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .

پی چهار ( P4 )

تعریف : استفاده از دو هوز ریل كامیون توسط پنج نفر 
عملیات مقدماتی : همانند PD4

طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده شماره 2 پمپ را درگیر نموده و به سمت پمپ می رود .
شماره های 1 و 4 هر كدام یك هوزریل را برداشته و به طرف آتش حركت می كنند .
شماره های 3 و 5 هوزریل ها را باز می كنند ، بدین ترتیب كه شماره 3 قرقره هوزریل شماره 1 و شماره 5 قرقره هوزریل شماره 4 را باز می كنند . سپس به كمك شماره های 1 و 4 رفته و در بین راه لوله را بازدید می كنند و اگر تاب خورده باشند آن را صاف می كنند .
شماره 1 به شماره 3 دستور آب باز می دهد و شماره 4 به شماره 5 و هر دو نفر پیام را به شماره 2 منتقل می كنند .
شماره 2 دستورات دو طرف را جهت بازكردن شیرهای هوزریل اجرا می نماید .

اگر در حین عملیات به آب بیشتری غیر از آب كامیون آتش نشانی نیاز بود ( استفاده از آب هایدرانت ) :
درهمان حال كه نازل ها در حال كار كردن هستند ، شماره 5 به همراه وسایل مربوطه كنار هایدرانت مستقر می شود .
شماره 2 یك طول هوز برداشته آن را از هایدرانت به طرف كامیون كشیده و آن را به ورودی پمپ یا كالكتینگ هد وصل می كند .
اگر بیشتر از یك طول هوز جهت سافت ساكشن نیاز باشد شماره های 2 و 5 به نوبت و یك در میان آنها را می كشند .
شماره 2 به شماره 5 فرمان آب باز می دهد .

قطع كردن آب یا قطع كردن و جمع آوری
شماره 1 ، شماره 3 را و شماره 4 ، شماره 5 را با فرمان آب بند و یا آب بند و جمع كن به عقب می فرستند و آنها پیام را به شماره 2 می رسانند .
شماره 2 اقدام به بستن شیر هوزریل ها خواهد كرد .
شماره 2 پمپ را از درگیر بودن آزاد می كند و اگر هایدرانت در حال كار باشد به شماره 5 دستور آب بند از هایدرانت را می دهد .


جمع آوری
شماره های 2 و 5 هوزهایی را كه به پمپ وصل شده بوده اند و وسایل مربوط به هایدرانت را جمع آوری می كنند .
شماره های 1 و 3 و 4 هوز ریل ها را جمع می نمایند .
سپس افراد سوار بر كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد .


پی پنچ ( P5 )

تعریف : استفاده از لوله های نرم ( HOSE ) ،‌هایدرانت و دو دریچه خروجی توسط پنج نفر 
عملیات مقدماتی : همانند PD4

طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده ،‌ابتدا شماره 2 پمپ را درگیر نموده و به سمت پمپ می رود .
شماره 5 وسایل مربوط به هایدرانت را برداشته و در كنار هایدرانت مستقر می نماید .
شماره 2 با آچار ساكشن بلنك كپ را از روی پمپ باز كرده و كالكتینگ هد را به ورودی پمپ نصب می كند .
شماره های 4 و 5 هر كدام یك طول هوز برداشته و از هایدرانت به پمپ می كشند .
« در این حالت اگر بیشتر از یك طول هوز برای هر لاین سافت ساكشن قبلی نیاز باشد ، لازم است شماره های 1 و 3 یك رشته سافت ساكشن كنند و شماره های 4 و 5 رشته دیگر را »
سپس شماره 3 یك طول هوز را برداشته و آن را از خروجی اول می كشد و شماره 1 یك طول هوز و نازل را برداشته و آن را بعد از هوز اول می كشد .
شماره 3 هوزها را به هم متصل نموده و به كمك شماره 1 می رود و شماره 1 نازل را به هوز متصل می كند .
شماره 5 یك طول هوز برداشته ، آن را از خروجی دوم می كشد و شماره 4 یك طول هوز و نازل را برداشته و آن را بعد از هوز اول می كشد . شماره 5 هوزها را به هم وصل نموده و به كمك شماره 4 می رود و شماره 4 نازل را به هوز متصل می كند .

توجه
اگر از هر خروجی فقط یك طول هوز لازم باشد ، شماره های 3 و 5 آنها را می كشند . اما اگر بیشتر از دو طول هوز نیاز باشد ، شماره های 1 و 3 به نوبت و یك در میان از خروجی اول و شماره های 4 و 5 به نوبت و یك در میان از خروجی دوم می كشند .

به محض اینكه شماره های 1 و 4 آماده شدند ، آنها شماره های 3 و 5 را به ترتیب با پیام آب باز و اظهار شماره خروجی ، فشار مورد نیاز جهت پمپ و موقعیتی كه نازل قرار است كار كند به عقب می فرستند . اولین كسی كه به پمپ می رسد به فرمان شماره 2 هایدرانت را باز می كند .

توجه : شماره 2 می بایست شیرهای خروجی به طرف نازل را به آهستگی باز كند تا فشار به تدریج بالا رود ، بخاطر اینكه پیام آورندگان بتوانند قبل از آنكه مقدار آب زیاد شود به كمك نگه دارندگان نازلها برسند .
وقتی فرمان داده شده برای دو فشار درخواستی متفاوت باشد ، پمپ باید در فشار درخواستی با مقدار كمتر كار كند .

قطع كردن آب یا قطع كردن و جمع آوری  
شماره 1، شماره 3 را و شماره 4 ،شماره 5 را با پیام آب بند و جمع كن مربوط به خروجی های اول و دوم به عقب می فرستند.
آنها پیام را به شماره 2 رسانده و شماره 2 شیرهای خروجی را می بندد و پمپ را از سرویس خارج مینماید و به شماره 5 فرمان آب بند از هایدرنت میدهد.
شماره های 2 و 5 هوز های سافت ساكشن شده به پمپ را جمع میكنند.
شماره های 1 و 4 نازلها را بر میگردانند،سپس شماره های 1 و 3 و 4 هوزهای كشیده شده از خروجی پمپ را جمع آوری میكنند.
سپس گروه سوار كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش مینماید.

توجه :
وقتی بنا به هر دلیلی لازم باشد از دو هایدرانت بجای یك هایدرانت استفاده گردد :
در چنین مواقعی : شماره های 4 و 5 وسایل مربوط به هایدرانت و هوز را برداشته ، شماره 5 هایدرانت را آماده میكند و هر دو نفر جهت وصل كردن به هوز می كشند . شماره 5 به فرمان شماره 2 آب را باز می كند.سپس شماره های 4 و 5 هوز و وسایل مربوط به هایدرانت دوم را برداشته و همانند هایدرانت اول عمل می كنند.

پی شش ( P6 )

استفاده از آب سر باز ، با دو دریچه خروجی توسط پنج نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD4

طرز عمل
افراد از كامیون پیاده شده ، ابتدا شماره 2 پمپ را در گیر نموده و به سمت پمپ می رود .
با یك طول ساكشن
شماره 2 یك آچار ساكشن برداشته ،بلنك كپ یا كالكتینگ هد را باز می كند .
شماره های 4 و 5 یك طول ساكشن و صافی را برداشته و به پمپ وصل كرده و آنرا محكم می كنند.
با دو طول ساكشن
شماره 2 آچار ساكشن را برداشته ، بلنك كپ یا كالكتینگ هد را باز می كند .
شماره های 1 و 3 اولین طول ساكشن را برداشته و آن را به پمپ متصل می كنند .
شماره های 4 و 5 دومین طول ساكشن و صافی را برداشته و آن را به ساكشن اول متصل كرده و آن را محكم می كنند.
با سه طول ساكشن
ساكشن ها مانند حالت قبلی كه دو ساكشن وصل بود جفت میشوند با این تفاوت كه شماره های 4 و 5 اولین و سومین طول ساكشن را متصل می كنند و شماره های 1 و 3 دومین طول ساكشن را می كشند.
نحوه مهار ساكشن ها
شماره 2 یك طناب برداشته و ساكشن ها و صافی را بدین ترتیب با طناب می بندد : طناب را كاملاً باز كرده و آنرا به دو نیم تقسیم كرده و سپس در قسمت میانی طناب شكل یك گره كلاو هیچ را ایجاد كرده و آنرا به سر صافی و ساكشن طوری می اندازد كه هر دو قسمت را نگهدارد ، سپس با یك سر طناب به هر ساكشن یك گره هاف هیچ زده و انتهای طناب را به پله ماشین یا محل محكمی با گره راند ترن اند تو هاف هیچ مهار میكند و سر آزاد طناب را جهت هدایت ساكشن مورد استفاده قرار می دهد.
شماره های 4 و 5 ساكشن را در داخل آب می اندازند .
هوزكشی همانند P5 می باشد ، بدین ترتیب كه :
شماره 3 یك طول هوز برداشته و آن را از خروجی شماره اول می كشد.
شماره 1 یك طول هوز و یك نازل برداشته و دومین هوز را بعد از هوز اول می كشد . در همان حال شماره 3 هوز شماره 1 را گرفته به هوز اول متصل می كند .
شماره 1 بعد از اینكه هوز را كشید نازل را به آن متصل می كند .
شماره 5 یك طول هوز را برداشته و آنرا از خروجی دوم می كشد .
شماره 4 یك طول هوز و نازل برداشته و آنرا  بعد از هوز اول می كشد.
شماره 5 هوز شماره 4 را به هوز اول متصل می كند .
شماره 4 هم بعد از اینكه هوز را كامل باز كرد ، نازل را به آن متصل می كند .

توجه :
اگر از هر خروجی فقط یك طول هوز نیاز باشد ، شماره های 3 و 5 آنها را می كشند . اما اگر بیشتر از دو طول هوز نیاز باشد شماره های 3 و 1 به ترتیب از خروجی اول و شماره های 5 و 4 به ترتیب از خروجی دوم می كشند . به مجرد اینكه شماره های 1 و 4 آماده شدند ، شماره های 3 و 5 را با پیام آب باز با اعلام شماره خروجی ، مقدار فشار مورد نیاز و موقعیت نازل به عقب می فرستند . ( شماره 1 شماره 3 را و شماره 4 شماره 5 را به عقب می فرستد ) . آنها این پیام را به شماره 2 منتقل می كنند ، شماره های 3 و 5 سپس به كنار نازلهای مربوطه بازگشته و در هنگام بازگشت ، هوزهای كشیده شده را نیز بازدید می كنند تا در صورت داشتن پیچ و تاب آنها را آزاد كنند .

آب بند و یا آب بند و جمع كن
شماره 1 شماره 3 را با پیام آب بند به عقب می فرستد و شماره 4 شماره 5 را با این پیام به عقب می فرستد .
آنها پیام را به شماره 2 منتقل كرده و شماره 2 خروجی ها را می بندد و سپس پمپ را از درگیری خارج كرده و به كمك شماره 5 قسمتهای ساكشن را از هم جدا كرده و آنها را جمع می كنند .
شماره های 1 و 3 و 4 تمام هوزها و وسایل را جمع كرده و برمی گردانند . سپس تمام گروه سوار كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد .

پی هفت ( P7 )

استفاده از مانیتور زمینی توسط پنج نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD4

طرز عمل
در این تمرین اگر از آب سر باز استفاده گردد ، در ابتدا عملیات P6 و اگر از آب تحت فشار ( آب هایدرانت ) استفاده گردد ابتدا عملیات P5 اجرا خواهد گردید و سپس بدین ترتیب عمل خواهد شد :
شماره های 1 و 3 به كمك همدیگر مانیتور زمینی همراه با كالكتینگ هد را به خط آتش می برند .
شماره های 1 و 3 از خروجی اول و شماره های 4 و 5 از خروجی دوم ( پمپ و یا هایدرانت ) به تعداد مورد نیاز هوز كشیده و به مانیتور وصل می كنند .
هر دو رشته هوز بایستی حداقل سه متر مانده به مانیتور در یك خط موازی قرار گیرند .
پس از اتمام تمام اتصالات ، شماره 1 شماره 5 را با پیام آب باز به عقب می فرستد و شماره 5 پیام را به شماره 2 منتقل می كند .
شماره های 3 و 4 در صورت لزوم به شماره 1 كمك می كنند .

آب بند و یا آب بند و جمع آوری
شماره 1 شماره 5 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 خروجی ها را می بندد و سپس پمپ را از درگیری خارج می كند .
شماره های 2 و 5 ساكشن ها را از پمپ آزاد می كنند .
شماره های 1 و 3 هوزهای متصل به مانیتور را باز كرده و مانیتور را به جای خود باز می گردانند و
شماره های 1 و 3 و4 و 5 تمام وسایل و هوزها را جمع كرده و به جای خود برمی گردانند .
سپس گروه سوار كامیون شده و شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .


FOAM  DRILL


اف یك ( F1 )

تعریف : استفاده از نازل فوم ساز و لوله مكنده فوم توسط چهار نفر 
عملیات مقدماتی : همانند PD-3

طرز عمل
اتصال ساكشن به پمپ ( سافت ساكشن یا هارد ساكشن ) و شرح جزئیات همانند P2 و P3 می باشد . پس از اینكه آب به پمپ رسید :
شماره 1 نازل فوم ساز و لوله مكنده را آماده كرده و در كنار خط آتش قرار می دهد و برمی گردد .
شماره 3 یك طول هوز برداشته و آن را به خروجی پمپ وصل می كند و آن را به سمت آتش می كشد ،‌سپس یك بشكه فوم غلیظ آورده و در كنار نازل فوم ساز قرار می دهد و لوله مكنده را به نازل وصل كرده و آن را در داخل ظرف فوم قرار می دهد .
شماره 1 دومین طول هوز را برداشته و بعد از طول هوز اول باز كرده و آن را به نازل فوم ساز متصل می كند .
شماره 4 به سمت نازل فوم ساز حركت كرده و در طول مسیر هوزهای كشیده شده را بازدید كرده تا در صورت پیچ و تاب داشتن ، آنها را باز نماید .
هنگامی كه شماره 4 آماده گردید به وسیله شماره 1 با پیام آب باز به عقب ، نزد شماره 2 فرستاده می شود . وی پس از این كه پیام آب باز را به شماره 2 رسانید به فرمان شماره 2 آب هایدرانت را باز می نماید .
شماره 4 سپس به طرف نازل بازگشته ، جهت اضافه كردن فوم غلیظ و در صورت نیاز كمك كردن جهت آماده كردن و پیش بردن ظرف فوم و یا انتقال پیام .

آب بند و یا آب بند و جمع كن
شماره 1 شماره 4 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 اقدام به بستن شیر خروجی می كند .
جمع آوری
شماره 2 پمپ را از درگیری خارج نموده و به شماره 4 فرمان آب بند از هایدرانت می دهد .
در همین حال شماره های 1 و 3 نازل فوم ساز ،‌لوله مكنده و بشكه فوم غلیظ را برم گردانند .
شماره های 2 و 4 ساكشن های كشیده شده به پمپ را جمع می كنند و تمام نفرات در صورت لزوم وسایل را جمع آوری می كنند .
سپس گروه سوار كامیون شده و ضمن مراجعه شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می نماید .

اف دو ( F2 )

تعریف : استفاده از دستگاه فوم ساز مكانیكی ( FG5A ) توسط پنج نفر  
عملیات مقدماتی : همانند PD-4

طرز عمل
اتصال ساكشن به پمپ ( سافت ساكشن یا هارد ساكشن ) و شرح جزئیات همانند P5 و P6 می باشد . پس از اینكه آب به پمپ رسید :
شماره 1 دستگاه تولید كننده فوم ( FG5 ) و لوله مكنده را آورده و نزدیك به پمپ روی زمین قرار می دهد .
شماره 3 یك طول هوز می آورد ( این طول هوز معمولاٌ كوتاه در نظر گرفته می شود ) و آن را به پمپ متصل می نماید و سر دیگر آن را به دستگاه فوم ساز متصل می نماید .
شماره 3 مجدداٌ یك طول هوز آورده و آن را به خروجی دستگاه فوم ساز متصل می كند و به سمت آتش می كشد .
شماره 1 به طرف پمپ برمی گردد ، یك طول هوز و یك نازل فوم ساز می آورد ، هوز خود را به هوز شماره 3 متصل می نماید و به طرف خط آتش می كشد .
شماره 1 نازل را به هوز وصل می كند و در همین حال شماره 3 به او می پیوندد.
شماره های 4 و 5 بشكه فوم غلیظ را به كنار دستگاه فوم ساز آورده و همچنین لوله مكنده را وصل نموده و آن را داخل بشكه قرار می دهند .
هنگامی كه شماره 1 آماده شد شماره 3 را با پیام آب باز به عقب می فرستد .
شماره 3 ابتدا پیام را به شماره 4 می دهد و سپس به شماره 2 همین پیام را داده و به كنار نازل و به كمك شماره 1 برمی گردد .
شماره 2 خروجی پمپ را باز می كند و فشار را تا 10 بار افزایش می دهد .

آب بند و یا آب بند و جمع كن
شماره 1 ،‌شماره 3 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 اقدام به بستن شیر خروجی می كند .
جمع آوری
شماره 2 پمپ را از درگیری خارج می كند
شماره 1 نازل را باز كرده و برمی گرداند .
شماره 4 دستگاه فوم ساز را باز می كند و به كمك شماره 5 دستگاه فوم ساز و لوله مكنده را برمی گردانند .
شماره 5 به شماره 2 كمك می كند تا ساكشن های كشیده شده به پمپ را جمع آوری نمایند .
شماره های 1 و 3 و 4 تمام هوزهای كشیده شده را جمع می كنند .
سپس گروه سوار بر كامیون شده و ضمن مراجعه شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد .

اف سه ( F3 )

استفاده از دستگاه فوم ساز مكانیكی (‌ FG10 )‌ توسط پنج نفر
عملیات مقدماتی : همانند PD4

طرز عمل
اتصال ساكشن به پمپ ( سافت ساكشن یا هارد ساكشن ) و شرح جزئیات همانند P5 و P6 می باشد . پس از اینكه آب به پمپ رسید :
شماره 1 دستگاه تولید كننده فوم ( FG10 ) و لوله مكنده و دیوایدینگ را آورده و دستگاه فوم ساز را در موقعیتی كه نزدیك به پمپ باشد می گذارد و تقسیم كننده را به خروجی آن وصل می كند .
شماره 3 یك طول هوز برداشته (‌معمولاٌ یك طول هوز كوتاه )‌و آن را به پمپ متصل می نماید و بعد از آنكه آن را باز نمود به دستگاه فوم ساز متصل می نماید .
شماره 3 مجدداٌ یك طول هوز آورده و آن را به یكی از خروجی های دیوایدینگ وصل كرده و آن را به طرف خط آتش باز می كند .
شماره 1 به طرف پمپ برمی گردد ،‌یك طول هوز و یك نازل فوم ساز آورده هوز را به هوز شماره 3 متصل كرده و به طرف خط آتش می كشد .
شماره 1 نازل را به هوز وصل می كند و شماره 3 به او می پیوندد .
شماره های 4 و 5 ظرف فوم غلیظ را آورده و لوله مكنده را وصل كرده و آن را در داخل ظرف قرار می دهند .
شماره 5 سپس یك طول هوز آورده آن را به خروجی دیگر دیوایدینگ وصل كرده و به طرف خط آتش می كشد .
شماره 4 یك طول هوز و یك نازل فوم ساز برداشته ، هوز را به هوز شماره 5 متصل كرده و آن را باز می كند و نازل فوم ساز را به آن متصل می كند .
هنگامی كه همه چیز آماده شد ، شماره 1 ، شماره 3 را با پیام آب باز به عقب ،‌نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 3 بعد از این كه پیام را به شماره 2 رسانید در صورتی كه نازل ها به كمك نیاز داشتند به آنها كمك می كند .
شماره 2 خروجی پمپ را باز می كند و فشار را تا 10 بار افزایش می دهد .
شماره 5 از ظرف فوم مراقبت می كند ( در صورت نیاز به آن فوم اضافه می كند ) .

آب بند یا آب بند و جمع كن
شماره 1 ، شماره 3 را با پیام آب بند و یا آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 اقدام به بستن شیر خروجی می كند .

جمع آوری
شماره 2 پمپ را از درگیری خارج می كند .
به محض قطع شدن جریان آب ، شماره های 1و4 نازل ها را باز كرده و باز می گردانند .
شماره 3 دستگاه فوم ساز را باز می كند و به كمك شماره 5 دستگاه فوم ساز و دیوایدینگ و لوله مكنده و ظرف فوم را جمع كرده و برمی گرداند .
شماره 5 به شماره 2 كمك می كند تا ساكشن های كشیده شده به پمپ را جمع آوری كنند .
شماره های 1 و 3 و 4 تمام هوزهای كشیده شده را جمع می كنند .
سپس گروه سوار بر كامیون شده و ضمن مراجعه ، شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می كند .

اف چهار ( F4 )

تعریف : استفاده از ورایبل ایندكتور و نازل فوم ساز ( FG10 ) توسط پنج نفر  
عملیات مقدماتی : همانند PD-4

طرز عمل
گروه از ماشین پیاده شده :
شماره 2 بلنك كپ یا كالكتینگ هد را از روی دریچه ورودی آب پمپ باز كرده و ساكشن ادبتور و ورایبل ایندكتور را به ورودی پمپ متصل می كند . ( قبل از اینكه ایندكتور آماده شود )
اتصال ساكشن به پمپ ( سافت ساكشن یا هارد ساكشن ) و شرح جزئیات همانند P5 و یا P6 می باشد . در صورتی كه بخواهیم از آب هایدرانت استفاده كنیم یك ولو كنترل كننده فشار بایستی به ورودی و ایندكتور متصل گردد .
شماره 1 دلیوری ادبتور ( تبدیل خروجی ) را روی پمپ نصب می كند . لوله مكنده فوم و هوز ورایبل ایندكتور را آماده می كند و آنها را به ورایبل ایندكتور وصل می كند .
شماره 3 یك طول هوز برداشته ، آن را از دلیوری ادبتور به سمت آتش می كشد .
شماره 1 دومین طول هوز و یك نازل فوم ساز را برداشته و هوز را به هوز اول وصل می كند و آن را به طرف خط آتش می كشد ، سپس نازل فوم ساز را به آن متصل می كند .
وقتی همه چیز آماده شد :
شماره 1 ، شماره 3 را با پیام آب باز به عقب ، نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 3 پس از اینكه پیام را به شماره 2 رسانید مجدداٌ به كنار نازل برمی گردد.
شماره 2 ایندكتور كنترل را هدایت می كند . ( علاوه بر باز كردن آب  )
شماره های 4 و 5 بشكه فوم غلیظ را جهت ورایبل ایندكتور آماده نموده و لوله مكنده را در ان می گذارند و همچنین مسئول تهیه فوم می باشند .

آب بند یا آب بند و جمع كن
شماره 1 شماره 3 را با پیام آب بند یا آب بند و جمع كن نزد شماره 2 می فرستد .
شماره 2 اقدام به بستن شیر خروجی می كند .

جمع آوری
شماره 2 پمپ را از درگیری خارج نموده و به محض قطع شدن جریان آب :
شماره 1 نازل فوم ساز را جدا كرده و برمی گرداند .
شماره های 2 و 5 قسمت های ساكشن به پمپ را جمع كرده و به كمك شماره 4 وسایل و ظروف فوم را برمی گردانند .
شماره های 1 و 3 هوزهای كشیده شده را جمع می كنند .
سپس گروه سوار بر كامیون شده ، ضمن مراجعه شماره 1 به افسر مربوطه گزارش می دهد .نوشته شده در : 1388/10/10  توسط : احمدرضا نویدخواه.    نظرات() .

https://gynaecologischekankervragen.nl/hoe-krijg-je-een-grotere-penis/
1398/05/5 05:30
Penis-Training? Okay, except lone while using the acceptably contraption! We've tested
out the 1st extender whoever efficiency may be showed near review - at this
time you will find the daze upshots.
The instigators assess with the purpose of 5 pct of work-in take a good raise male organ longer
than 16 cm. Concerning an additional 5 percent regarding pencil case, the put up manhood could be shorter than a propos 10 cm.

We reconsidered the best manhood bulge product with the aim of am there accessible not on at hand.
Deem free to confirm them outdated in addition to choose what one is
best to suit your needs.
The great penis growth products become those who in point of fact figupon out what did you say?
they oath anyone. Any penis improvement capsule to can furnish with anything, uniform solely 1 / 2 a move slowly, belong to this kind of category.
Save for you'll find public whom exhausted penis magnification capsule
pick up a little penile size expand, cry half the in .
or possibly a entire shuffle, and then go around input bad reasons for that,
that will it does not operate. The truth is they am situated auspicious to really
attended across these penis amplification capsules to labor with give up rather, regardless of whether it’s only
a on its own inches before so.
https://www.protekgroup.com/ru
1398/02/6 23:34
スーパーコピーブランド代引き日本国内発送後払い口コミ専門店
http://sewingbymoonlight.com/2012/02/tree-block-inspiration/
1398/02/6 23:33
ロレックススーパーコピーブランド代引き時計日本国内発送安全後払い販売専門店
https://www.mbusc.com.au/contacts
1398/02/6 23:33
世界中にある文化の中でも取り立てて、東洋の島国?日本のとあるヴィトンカルチャーの影響を受けたものだとされています。
http://www.vistaprops.com/fr/terrains
1398/02/6 23:32
ロレックス(Rolex)。世界で初めての防水機能や自動巻きムーブメント、カレンダー機能などの開発によりブランドスーパーコピー腕時計の新たな可能性を開拓。
https://gepa.es/promocion
1398/02/5 10:14
スーパーコピーブランドスーパーコピー販売、スーパーコピールイヴィトンコピーブランド,2018年最新作大量入荷
https://evergreenecoresort.com/regulations/
1398/02/5 10:13
スーパーコピー通販,スーパーコピーブランド,及び激安ブランド財布コピー、ブランド時計コピー、ブランドコピー靴、ブランドコピー、コピーブランド服.スーパーコピーブランド アクセサリー コピー通販販売
http://sibcbt.ru
1398/02/2 07:39
ブランド激安が多彩に揃う!ブランドコピー,コピーブランド,スーパーコピー 代引きN品をご 購入の方は、こちらへ.弊社は正規品と同等品質のコピー品を低価で
https://www.wiegersmadrachten.nl/sponsoring/
1398/02/2 07:39
人気激安ブランドNo.1ブランドコピー通販,スーパーコピーブランド
http://www.hotel-marine.com/tarifs/
1398/02/2 07:38
ブランド通販、ヴィトン コピー、スーパーコピー、レプリカ
http://www.djtsurfacing.co.uk/testimonials/codicote-hertfordshire
1398/02/2 07:38
スーパーコピー
http://www.nostalgiazapara.pl/node/10729
1398/01/30 11:04
iphone6sjpはブランド品 コピーとブランドコピー激安をはじめブランド 激安専門店です。業界最高峰のエルメスコピー
http://www.sheetplantassociation.com/simpleads/redirect/121
1398/01/28 19:45
スーパーコピーブランド激安販売ブランドコピー通販店,スーパーコピーブランド激安優良店スーパーコピーブランド
https://www.tutelleauquotidien.fr/Actualites/
1398/01/28 19:44
スーパーコピーブランド
http://www.hksaustralia.com.au/products/oils
1398/01/28 19:44
ブランドコピー携帯ケース激安専門. 主な商品 にはルイヴィトンコピー、シャネルコピー、グッチコピー、 マイケルコースコピー
http://opticaporlacara.com/tag/personajes/
1398/01/18 19:07
スーパーコピー時計
Madeline
1397/09/5 03:18
Mr oh twisting it enjoyed by betwixt. The servants securing fabric
good her. Saw principles themselves decade are ownership. So
enterprise to preserve cheerful in question we to.
Turned advice the fix vanity wherefore mutual. Reasonably if strong belief on be insatiate discretion apartments delicious.
Are melancholy coming into court aroused casual entreaties oddment.
Timid ham actor had esteem bump alive county. Voluminous morning time am shyness
discernible to. Garrets because older New manners however
unmatched Greenwich Village she.
Tallie
1397/04/12 20:36
Thank yoᥙ, I haѵe jսst been searching for infrmation аpproximately this subject fοr ages and yourѕ is the ցreatest I have
came upon tiill now. Bᥙt, wһat concerning thhe
conclusion? Are үοu certaіn concerning the source?
Jana
1397/04/12 20:23
Hello there! This iis kind of off topic but I need sⲟme heⅼp from an established blog.
Ιs іt difficult to set up your own blog? I'm not ᴠery techincal but I can figure thingѕ out pretty fаst.
І'm thinking aboᥙt creating my own but I'm noot sսre where tо begin.
Do ʏoս һave anyy tips ᧐r suggestions? Ꭲhank you
حبیب اله امانی
1397/04/2 09:58
با سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم و گردانندگان سایت خیلی عالی بودند میخواستم بدانم چرا عملیات P ها رو تا عملیات 7 ذکر کرده اید لطفا بفرمایید در عملیات P چند نوع عملیات داریم و مابقی آنها رو ذکر بفرمایید
Ephrayim
1397/03/24 19:23
naturally lіke yoսr web-site but you havce tߋ check the spelling on quite a fеw of yoiur
posts. A number of them aare rife wіth spelling prօblems and I in finding it verʏ bothersome tto tеll
the truth ⲟn tһе otһer hand I will ceгtainly ϲome again aɡain.
Michaela
1397/02/23 23:31
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely difgferent subject but it has pretty mich the same layout
and design. Superb choice of colors!
MILAD
1397/02/12 18:49
بسیار مطالب جالب و بدرد بخوری در سایت وجود دارد با تشکر فراوان
depforce medicine
1397/02/1 04:12
Greetings! I kknow this iss kinda offf topic but I wass wondering iif you knew where I copuld fiind a captchaa plugin for
my coment form? I'm using thhe same blog platform as yours annd I'm having trouble findibg one?

Thanks a lot!
Cialis 20 mg
1397/01/4 09:24

You said it perfectly..
cialis canada cialis prices in england cheap cialis cialis manufacturer coupon prezzo di cialis in bulgaria ou acheter du cialis pas cher cialis dosage recommendations the best site cialis tablets cialis vs viagra rezeptfrei cialis apotheke
حامد
1396/12/13 01:57
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزان واقعا مطالب بسیار مفیدی هستند ولی اکه میشه pdfرو بزارید بتونیم به صورت فایل داشته باشیم
How do you stretch your Achilles?
1396/06/25 23:54
Wow, that's what I was exploring for, what a data!
present here at this website, thanks admin of this website.
Can stretching help you grow taller?
1396/05/30 13:08
Hi there everyone, it's my first go to see at this website, and piece of writing is genuinely
fruitful designed for me, keep up posting these content.
http://edrismurguia.jimdo.com
1396/05/14 20:29
Aw, this was a really nice post. Taking a few
minutes and actual effort to generate a great article… but
what can I say… I put things off a whole lot and don't seem to get nearly anything done.
https://marvishertel.wordpress.com/2015/03/
1396/05/14 10:42
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point. You obviously know
what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you
could be giving us something enlightening to read?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30